Hoppa till huvudinnehåll

Människorna på Atea – så blir vi ett mer jämställt bolag

Vi är övertygade om att vi blir ett bättre och mer framgångsrikt företag om våra medarbetare speglar samhället. I vår bransch behöver vi bland annat bli fler kvinnor. Därför är jämställdhet ett område vi fokuserar på.

För att vara en arbetsplats som attraherar fler kvinnor har vi kommit fram till tre viktiga kriterier att jobba med: 

 • Vår kommunikation ska vara inkluderande
 • Vår arbetsmiljö ska gynna allas utveckling oavsett kön, bakgrund och erfarenheter 
 • Vår rekryteringsprocess ska vara kompetensbaserad och alla chefsrekryteringar ska ha minst en kvinnlig slutkandidat. 

Vårt jämställdhetsarbete har vi satt tydliga mål för, och följer utvecklingen år för år. Hos oss finns en enorm bredd av roller och uppgifter som möts bäst av en lika stor bredd bland medarbetarna. 

💫 Positiv förändring i grunden - Joanna berättar 

Joanna Nilsson, Projektledare, Halmstad 

Joanna arbetar i region väst som projektledare i ett projekt med fokus på arbetsmiljöfrågor. I det arbetet kommer frågan kring obalans mellan mellan män och kvinnor i it-branschen in – kvinnorna är färre. Projektet arbetar med frågan ur tre perspektiv – att kvinnor skall vilja välja en karriär inom it-branschen, att kvinnor skall hitta till just oss på Atea och att de sedan skall vilja stanna.  

Få kvinnor 

Kvinnor är underrepresenterade redan på it-utbildningarna och enligt Unionens undersökning (länk) finns det flera orsaker till att kvinnor inte väljer en karriär inom it. Inom Atea väst har man därför valt att engagera sig i befintliga kvinnliga nätverk, delta i dialogen kring kvinnor och män i branschen, och visa på möjligheter som finns på Atea.  

En viktig fråga för alla 

Joanna lyfter vikten av att jämställdhet måste vara en fråga för både kvinnor och män. Vi ska ha en arbetsplats där vi alla trivs bra tillsammans och har lika förutsättningar. På Atea har vi ett mycket medvetet arbete kring ledarskapet och medarbetarundersökningarna visar att både kvinnor och män upplever sig ha goda förutsättningar i arbetetFör att ytterligare fördjupa kunskapen i frågan görs också intervjuer. Nu planeras bland annat workshops som ska bidra till att bredda engagemanget.  

Atea har målsatt andelen kvinnor på företaget och likaså andelen kvinnor i chefsposition. Det kan vara ett bra sätt att sätta ljuset på frågan, men Joanna är mest stolt över hur Atea antagit ett brett angreppssätt som sätter fokus på en inkluderande arbetsplats för alla medarbetare och att siffrorna inte är den viktigaste frågan. Det viktigaste är istället att göra bra saker som leder till positiv förändring i grunden! 

Några tips från Joanna:  

 • Rekrytera rätt och brett 
  Medvetandegör vår mänskliga subjektivitet, våra förutfattade meningar och att det påverkar oss. Se över hur rekryteringen kan bli mer kompetens- och erfarenhetsbaserad  
 • Våga prata jämställdhet och vara självkritiska 
  Våga prata om vad som kan tolkas som diskriminerande och omedvetna nyanser i allt ifrån hur vi uttrycker oss till utveckling av nya produkter och tjänster.  
 • Mät, följ upp och analysera 
  Använd befintlig mätning från ex årliga medarbetarundersökningen och rekryteringar, men utvärdera också om det finns mer att göra för att tydliggöra nuläge och progress med exempelvis pulsmätningsverktyg eller medarbetarenkäter med högre frekvens  
 • Bredda perspektivet 
  Bredda perspektivet och jobba kontinuerligt för en inkluderande arbetsplats för alla. Då skapas förutsättningar för att ta steg i rätt riktning. 
 • Börja agera 
  Att medvetandegöra, utbilda och prata om jämställdhet är viktigt men det är inte förrän vi börjar agera annorlunda som förändring sker och önskvärda effekter kan uppnås 

  

 

Lika förutsättningar oavsett kön bidrar till ekonomisk tillväxt och framgångsrika bolag. Digitaliseringen kommer att genomsyra samhället i framtiden och därför är det viktigt att både kvinnor och män finns representerade och kan påverka it-branschen.