Ateas allmänna och särskilda villkor

Version 1.0

Definitioner

Atea
Atea Sverige AB, organisationsnummer 556448–0282.

Avtal/-et
Det avtal som tecknats mellan Kunden och Atea, inkl. samtliga tillhörande bilagor samt Leveransavtal, som specificerar i vilken omfattning som Produkter och/eller Tjänster ska levereras.

Kunden
Det företag eller den organisation som har ingått Avtalet med Atea.

Leveransavtal
Ett kontrakt som ingås mellan Kunden och Atea som avser leverans av specificerade Produkter och/eller Tjänster. Leveransavtalet blir en del av Avtalet och omfattas av Avtalets villkor.

Part/Parter
Atea och Kunden benämns gemensamt för ”Parter” och var för sig för ”Part”.

Produkt
Ateas leverans av programvara, maskinprodukter och nätverkskomponenter eller eventuella förberedande anpassningar innan leverans såsom installation, emballering och lagerhållningstjänster.

Tjänst/Tjänsten
En av Atea tillhandahållen kombination av människor, processer och teknik för att leverera ett värde till en Kund genom att tillhandahålla det resultat som Kunden och Atea har kommit överens om i Avtalet.

Innehållsförteckning

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

Dessa villkor är tillämpliga på Kundens köp från Atea enligt Avtalet.

Utöver allmänna villkor förekommer det även särskilda villkor som begränsas till att endast gälla ett eller flera tjänsteområden enligt följande definition;

Hardware Services  Försäljning och leverans av Produkter.

Professional Services  Konsultuppdrag mot Kundens system och verksamhet.

Managed Services  Leverans med ansvar för Kundens IT enligt servicenivåavtal.

Service & Support  Serviceavtal för felavhjälpning av Kundens IT-miljö.

Finance Services  Betalningslösningar för Produkter och/eller Tjänster.

2. KUNDENS ÅTAGANDE

Kunden är skyldig att utföra de aktiviteter som åligger Kunden enligt Avtalet. Om Kunden underlåter att utföra dessa aktiviteter, helt eller delvis, trots att det behövs för att Atea ska kunna utföra sitt åtagande samt att Atea framfört minst två (2) skriftliga påstötningar, har Atea rätt att utföra dessa enligt Atea Tjänsteprislista Konsult eller annan mellan Atea och Kund överenskommen prislista, om sådan finns. Om det p.g.a. omständighet inte är genomförbart för Atea att utföra dessa aktiviteter mot konsultarvode, t.ex. att aktivitet måste utföras i Kundens lokaler eller system som Atea inte äger eller får tillträde till, ska detta medföra befrielsegrund från Ateas tjänsteleverans inom det aktuella Leveransavtalet. Detta medför dock ingen befrielsegrund från Kundens ersättningsskyldighet.

Kunden ska lämna Atea tillgång till den information och de underlag avseende Kundens verksamhet samt till lokaler hos Kunden, som Atea rimligen behöver för att kunna utföra Avtalet. För det fall Avtalets utförande exempelvis förutsätter att Atea nyttjar programvara som Kunden licensierar, svarar Kunden för att tillhandahålla erforderliga licenser.

Kunden ska utan dröjsmål underrätta Atea om förhållanden som kan medföra ändring av betydelse för Avtalets utförande, såsom planerade förändringar i Kundens IT-miljö som berör ett Leveransavtal.

För det fall Kunden har gett annat bolag inom samma koncern rätt att nyttja Avtalet ansvarar Kunden för koncernbolagets skyldigheter som om de vore Kundens, vid koncernbolagets oförmåga att fullfölja sina skyldigheter enligt Avtalet, som till exempel betalning för utförda tjänster.

Kunden är ansvarig för att följa gällande lagstiftning och annat eventuellt regelverk som Kunden lyder under till följd av sin verksamhet. Atea bär inget ansvar för eventuella lag- och/eller regelbrott som Kunden begår i sitt nyttjande av Tjänsterna. Om Atea upptäcker ett allvarligt lag- och/eller regelbrott som Kunden har begått , äger Atea rätt att stänga av Kunden från de aktuella Tjänsterna tills lag- och/eller regelbrott har upphört alternativt, om lag- och/eller regelbrott bedöms som grovt, säga upp hela eller delar av Avtalet. Atea kan också komma att rapportera sådant lag- och/eller regelbrott till myndighet eller annan tillsynsorganisation.

Om Atea förorsakas merarbete eller merkostnader på grund av omständigheter som Kunden ansvar för, ska Kunden ersätta Atea för sådant merarbete och sådan merkostnad enligt Atea Tjänsteprislista Konsult eller annan mellan Atea och Kund överenskommen prislista, om sådan finns.

3. PRISBESTÄMMELSER

Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms, såvida inte annat anges i Avtalet.

Arbete utfört baserat på tids- och materialåtgång, resor samt övertidsersättning debiteras enligt Atea Tjänsteprislista Konsult eller annan mellan Atea och Kund överenskommen prislista, om sådan finns.

Atea har rätt att justera alla priser under Avtalets löptid, baserat på den procentuella förändringen av Statistiska Centralbyråns Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI2007-kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet) per kvartal 3 varje år jämfört med samma index per kvartal 3 föregående år. Prisjusteringen ska gälla från och med januari månad kommande år under Avtalets löptid. För det fall LCI skulle upphöra att gälla, förbehåller sig Atea rätten att istället ändra avtalade timarvoden i överenstämmelse med förändringen i annat likvärdigt index tillämpligt för SNI2007-kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet).

Parterna äger var för sig rätt till valutajustering vid valutakursförändringar större än +/- 2,0% jämfört med senast överenskommen valutakurs för angiven utländsk valuta. Parterna får var för sig påkalla valutajustering maximalt en gång per sex månader. Om valutakursförändring är större än +/- 8,0% jämfört med senast överenskommen valutakurs får dock valutajustering påkallas omedelbart. Jämförelsekurs är Riksbankens Crosskurs dagen före beställningsdagen.

Atea har rätt att justera samtliga priser under Avtalets löptid baserat på förändringar i lagstadgade punktskatter och/eller avgifter som eventuellt belastar en Produkt eller Tjänst. Prisjusteringen får endast motsvara den faktiska ökade eller minskade kostnaden till följd av den ändrade eller nya lagstadgade punktskatten och/eller avgiften. Atea ska informera Kunden om sådan prisjustering minst en (1) månad innan den utförs.

Atea har rätt att justera priserna i Leveransavtalet, alternativt kalla till omförhandling avseende Leveransavtalets omfattning, för de fall Ateas förutsättningar att fullfölja sina åtaganden kraftigt försvåras till följd av omständigheter som Atea inte rår över. Sådana omständigheter kan vara, men begränsas inte till, att maskinprodukter inte går att frambringa på grund av störningar hos tillverkarna, eller att tecknade licens-/underhållsavtal med en hårdvaru-/mjukvaruleverantör för Ateas egen räkning eller för Kunds räkning avsevärt ändras. Atea ska informera Kunden om sådan prisjustering eller kalla till omförhandling minst sex (6) månader innan prisjustering eller ändrad omfattning träder i kraft. För de fall där Kunden inte accepterar justerade priser eller ändrad omfattning, har Kunden rätt att i förtid säga upp Leveransavtalet med slutdag vid prisjusteringens eller ändrad omfattnings införande. Sådan förtida uppsägning ska vara Atea tillhanda senast tre (3) månader innan slutdag.

4. BETALNINGSVILLKOR

Fakturering sker, om inte annat överenskommits i Avtalet eller angivits på orderbekräftelse, med betalningsvillkor 30 dagar netto. För de fall Kunden inte betalar i tid har Atea rätt till dröjsmålsränta och förseningsersättning enligt lag och i förekommande fall att innehålla leverans eller del därav.

Fakturering sker månadsvis i efterskott, om inget annat har överenskommits i enskilda Leveransavtal.

Vid korrigering av faktura som görs på grund av fel som orsakats av Kund gäller 10 dagars kredittid på ny korrigerad faktura. Omfaktureringsavgift tillkommer.

Vid delkreditering av tidigare utställd faktura ska betalning av befintlig faktura vara Atea tillhanda på fakturans angivna förfallodatum eller senast inom 10 dagar efter kreditfakturans utställande.

Atea har rätt att överlåta samtliga rättigheter gällande betalning av fordran till tredje part.

Atea har rätt att kontinuerligt göra kreditprövningar på Kunden och, för det fall Atea så finner motiverat, kräva förskottsbetalning.

Vid delleverans av Produkter förbehåller Atea sig rätten att delfakturera för Produkterna. Om inte annat angivits vid beställning, debiterar Atea endast en fraktavgift per order oavsett delleverans eller inte.

Atea förbehåller sig rätten att debitera Kunden för planerat arbete som avbokas av Kunden med för kort framförhållning före planerad startdag. Vid avbokning som sker före fyra (4) arbetsdagar före startdag kan Atea komma att debitera Kunden med motsvarande 75% av det planerade arbetet, och vid avbokning som sker mellan fyra (4) och sju (7) arbetsdagar före startdag kan Atea komma att debitera Kunden med motsvarande 50% av det planerade arbetet. Övrigt avbokat arbete debiteras inte.

5. ANVÄNDANDE AV UNDERLEVERANTÖR

Atea har rätt att för hela eller delar av leveransen använda underleverantör för att utföra sina åtaganden enligt Avtalet samt för leverans av utrustning som nyttjas av Kunden som en del av Avtalet. Atea ansvarar för underleverantörens arbete som för eget arbete.

För Tjänster där Atea nyttjar bolag inom Atea-koncernen som underleverantör kan, om inte annat överenskommits, engelska förekomma som språk i samverkan och rapportering.

6. KOMPETENSÖVERFÖRING

Vid Avtalets upphörande kan Atea på begäran av Kunden vara behjälplig med kompetensöverföring till Kundens personal eller ny leverantör. Debitering för kompetensöverföring sker enligt Atea Tjänsteprislista Konsult eller annan mellan Atea och Kund överenskommen prislista, om sådan finns.

7. ATEA ESHOP

Atea har rätt att fritt ändra information som görs tillgänglig i eShop. Kund som vill nyttja eShop svarar själv för införskaffande och installation av utrustning, kommunikationsgränssnitt och annat som krävs för kommunikationen med Atea eShop. Kunden erhåller en begränsad och löpande rätt att använda eShop. Denna rätt kan inte överlåtas. Efter anmälan från Kund tillhandahåller Atea Kunden inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) som är giltiga till dess att Atea meddelar annat. Kunden förbinder sig att säkerställa och ansvarar för att Kundens inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga samt att det inte sker otillåten spridning av eShops innehåll via Internet eller andra media. Kunden ansvarar för att eShop endast används av Kundens personal som i sitt arbete behöver nyttja eShop för sitt arbete. Anställd hos Kund eller annan som haft tillgång till eShop och som inte längre behöver sådan tillgång i sitt arbete ska omgående avregistreras. Om Kunden använder eShop på ett oriktigt sätt, äger Atea rätt att omedelbart säga upp Kundens rätt att använda eShop.

eShop är endast tillgänglig för företag och organisationer, och inte för privatpersoner/konsumenter eller enskilda firmor.

Bindande avtal om beställning och leverans av Produkter på eShop uppkommer när Atea bekräftar Kundens beställning genom orderbekräftelse. Om Kund önskar korrigering av bindande beställning, ska Atea kontaktas. Vid eventuell korrigering av order eller faktura äger Atea rätt att ta ut en administrativ avgift. Kunden svarar också för beställning som blivit oriktig till följd av skrivfel eller annat liknande förhållande hos Kunden, såsom t.ex. att Kundens inloggningsuppgifter i eShop hamnat i orätta händer.

Atea har rätt att justera priserna i eShop utan föregående avisering. Kostnad för frakt tillkommer.

Fraktkostnaden beräknas utifrån den specifika beställningen, och baseras bland annat på vikt, antal kolli, antal pallar, skrymmande etc.

Information och priser lämnas i eShop med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning.

Atea är inte tillverkare eller producent av de Produkter som Atea säljer och Atea är därför inte direkt ansvarigt för CE-märkning av sådana produkter som marknadsförs inom den Europeiska Unionen. Atea och samarbetande distributörer ställer emellertid, i samband med inköp av Produkterna för distribution, krav på tillverkarna, som bär ansvaret, att de produkter som omfattas av EMC-direktiv är CE-märkta och uppfyller kraven på CE-märkning och andra bestämmelser som är kopplade till dessa regler.

8. LEVERANS AV PRODUKTER

Produkter levereras CIP (Incoterms 2020) inrikes samt DAP (Incoterms 2020) utrikes.

Utleveranser till Kund sker vardagar via företagspaket och går, om inte annat angivits, till Kundens godsmottagning.

Vid önskemål om ändring av beställning ska Kunden kontakta Atea. Kunden har inte rätt att utan Ateas skriftliga godkännande avbeställa eller ändra lagd order efter att Atea har skickat orderbekräftelsen till Kunden.

Kunden ska vid mottagandet av Produkterna noggrant undersöka dessa. Om det saknas beställda Produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på en Produkt eller emballage ska detta skriftligen noteras i fraktsedel eller motsvarande dokument innan leveransen kvitteras. Om en synligt transportskadad leverans kvitteras utan förbehåll finns ingen möjlighet att hålla Atea eller transportören ansvarig för skadan.

Kunden ska inom sju (7) dagar från leverans kontrollera innehållet i leveransen, att Produkterna stämmer överens med vad som beställts samt skriftligen, inom samma tid, reklamera eventuella brister till Atea. Avvikelser som är utan betydelse för Produkternas avsedda användning ska inte betraktas som brister. Har ingen reklamation gjorts inom ovan angiven period ska leveransen anses vara godkänd av Kunden oavsett eventuella brister.

För det fall

 1. Atea inte levererar beställda Produkter på överenskommen dag eller
 2. leveransen inte uppfyller de krav som Atea och Kunden kommit överens om och Kunden skriftligt reklamerat bristerna i tid

ska Atea utan oskäligt dröjsmål, avhjälpa försening eller brist som har reklamerats av Kunden. Vid försening eller brister som inte utan väsentliga kostnader/förändringar går att avhjälpa, ska Atea föreslå Kunden alternativa åtgärder såsom exempelvis att erbjuda alternativa produkter. Om en brist inte har blivit avhjälpt av Atea efter mer än 150 dagar i sträck, har Kunden rätt att häva köpet av Produkterna i fråga, vilket i så fall ska meddelas Atea skriftligen.

9. RETURER

Kunden har rätt att ansöka om retur av levererad Produkt på www.atea.se, alternativt via eShop för de kunder som har eShop-inloggning, genom ingivande av ansökan om retur till Atea senast inom tio (10) arbetsdagar från det att Kunden mottagit aktuell Produkt. Ansökan ska ange artikelnummer samt order- eller fakturanummer för den Produkt som Kunden önskar returnera och skälen för att Kunden önskar returnera Produkten.

Om returen accepteras av Atea, erhåller Kunden en returbekräftelse med Ateas returnummer. Kunden ska därefter returnera Produkten till den på returbekräftelsen angivna adressen tillsammans med returbekräftelsen. Produkten ska vid retur vara helt oanvänd och den ska returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, skador och all form av märkning. Returen ska vara den av Atea angivna returmottagaren tillhanda senast fem (5) arbetsdagar efter det att Kunden erhållit returnummer från Atea.

Kunden ska betala frakt och transportförsäkring för returnerade produkter samt den returavgift som anges i returbekräftelsen från Atea. Mottagna och godkända returer krediteras Kunden i enlighet med vad som anges i returbekräftelsen efter avdrag för nämnda avgifter.

Retur som inte godkänns av Atea återsänds till Kunden på dennes bekostnad.

10. ANSVAR FÖR UTRUSTNING

Den Part som har besittningen av utrustning har även ansvar för denna. Atea ansvarar för Kundens utrustning när den hanteras av Atea utanför Kundens lokaler.

Kunden ansvarar för egen hantering av media och backupmedia samt för säkerheten i egna lokaler.

11. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Samtliga Produkter förblir Ateas egendom intill dess full betalning skett för Produkterna i fråga. Till dess äganderätten övergått till Kunden förbinder sig Kunden att väl vårda Produkterna och att inte utan Ateas godkännande vidta några ändringar i Produkterna.

Ateas äganderättsförbehåll gäller inte i de fall då Kunden leasar eller hyr beställda Produkter, direkt vid beställning genom eShop eller när leasing/hyra förmedlas av Atea.

12. SÄKERHET

Atea ska följa sådana föreskrifter som Kunden vid var tid meddelar Atea i den mån de är rimliga och relevanta för Avtalet.

13. PERSONUPPGIFTER

Ateas behandling av personuppgifter följer Europeiska unionens dataskyddsförordning (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), med tillhörande genomförandeförfattningar. För det fall Atea inom ramen för utförande av sitt åtagande ska behandla personuppgifter för Kundens räkning, ska Parterna ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet ska utgöra bilaga till Avtalet och äga företräde framför övriga regleringar i Avtalet, vad avser behandling av personuppgifter.

Ateas behandling av personuppgifter framgår på https://www.atea.se/om-atea/integritetspolicy/.

14. PERSONAL (NON-SOLICITATION)

Parterna åtar sig att under avtalsperioden och för en period om tolv (12) månader från Leveransavtalens upphörande inte vidta några åtgärder i syfte att aktivt rekrytera personal anställd hos den andre Parten som Part kommit i kontakt med inom ramen för Leveransavtalet. Part är således oförhindrad att vidta ordinarie rekryteringsåtgärder som inte är direkt riktade mot den andre Partens personal.

Begränsningen av rekryteringsåtgärder i denna punkt gäller inte i de fall någon av Parterna är skyldiga att erbjuda en anställning åt den andre Partens personal i enlighet med §12a i Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

15. ANSVAR VID FEL

Ateas ansvar för fel omfattar inte fel eller brister som är förorsakade av nedan angivna orsaker

 1. omständigheter som Kunden ansvarar för enligt Avtalet,
 2. omständighet utanför Ateas ansvarsområde enligt Avtalet,
 3. virus eller annat angrepp på säkerheten under förutsättning att Atea vidtagit skyddsåtgärder enligt avtalade krav eller, om sådana saknas, vidtagit skyddsåtgärder på ett fackmannamässigt sätt,
 4. när supportavtal eller licenser med tredje parts leverantörer, som enligt Avtalet är Kundens ansvar, inte upprätthålls av Kunden,
 5. Kundens användning av Produkter med annan än av Atea godkänd utrustning, tillbehör eller programvara på ett sätt som påverkar dess funktion,
 6. Kundens användning av Produkter på ett annat sätt än vad som framgår av användardokumentation,
 7. av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i Produkter,
 8. försummelse från Kundens eller tredje mans sida genom omständigheter utom Ateas kontroll, såsom exempelvis fel i utrusning, tillbehör eller programvara som inte ingår i leveransen av Produkter eller Tjänster,
 9. normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningsmaterial, tillbehör och tillsatser erfordras,
 10. av Kunden utförd förändring av hårdvarukonfiguration i Produkter,
 11. av Kunden utförd utökning av programminne m.m. i Produkter som föranletts av nya mjukvaru- eller mikrokodsversioner som kräver nämnda förändringar.

Om Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt ovan och det innebär att fel eller brist inte kan åtgärdas av Atea på sätt som överenskommits, anses inte Atea ha brustit i sitt åtagande.

För att vara berättigad till avhjälpande och/eller prisavdrag ska Kunden reklamera felet och framställa krav på ersättning senast tre (3) månader efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet, dock senast ett (1) år från leverans av den Produkt eller Tjänst som Kunden vill reklamera. Reklamation ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig.

För det fall Kunden reklamerar ett fel till Atea och Atea finner att fel inte föreligger alternativt att Atea inte ska svara för felet, ska Kunden stå Ateas kostnader för Ateas arbete förenat med felsökning och i förekommande fall avhjälpande enligt Atea Tjänsteprislista Konsult eller annan mellan Atea och Kund överenskommen prislista, om sådan finns.

16. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges i Avtalet erhåller Kunden eller Atea genom Avtalet inga immateriella rättigheter till metoder, program, system, dokumentation och dylikt som den andra Parten tillhandahåller. Kunden eller Atea får nyttja sådana metoder, program, system, dokumentation och dylikt endast i syfte att utföra och leverera respektive ta emot och nyttja Avtalet. För Kundens eller Ateas nyttjande av tredje parts programvara och annat upphovs- och immaterialrättsligt skyddat material som tillhandahålls av den andra Parten gäller alltid tredje parts licens- och övriga villkor.

Atea åtar sig att försvara Kund om krav riktas eller talan förs mot Kund med anledning av rättighetsintrång till följd av Avtalet. Atea åtar sig vidare att ersätta Kund för de ersättningar och skadestånd som Kund genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge till tredje man till följd av sådant rättighetsintrång. Ateas åtagande och skyldigheter gäller endast under förutsättning att Kund snarast efter att Kund fått kännedom om ett krav eller anspråk från tredje man, eller att tredje man annars har väckt talan, skriftligen har informerat Atea härom och samtidigt gett Atea fullständig och ensam kontroll och beslutanderätt över mottagna krav och anspråk, talan och eventuella förlikningsförhandlingar samt över hela hanteringen och processen i övrigt. Vidare ska Kund löpande bistå Atea med all information, samt skälig assistans, som Atea efterfrågar eller annars kan komma att behöva.

Atea är inte ansvarigt för krav eller anspråk relaterat till rättighetsintrång om kontraktsföremålet som omfattas av Avtalet har använts på ett sätt som inte varit avsett enligt Avtalet, varit oförenligt med eller i strid mot Avtalet eller Ateas instruktioner.

För det fall Kunden köper programvarulicens av Atea, har licensvillkor till aktuell programvara företräde framför Avtalet vad gäller Kundens användning av sådan programvara.

17. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Parterna har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid väsentligt avtalsbrott som inte åtgärdats inom 30 dagar från att skriftligt meddelande avsänts från den andre Parten med uppmaning om åtgärdande.

Utebliven betalning trots upprepade betalningspåminnelser ska anses vara sådan uppmaning.

Förtida uppsägning kan ske antingen av Avtalet och/eller av det/de Leveransavtal och/eller av de Produkter eller Tjänster som berörs av det väsentliga avtalsbrottet. Om avtalsbrottet är begränsat till ett Leveransavtal ska uppsägningen begränsas till att endast gälla det aktuella Leveransavtalet. Om avtalsbrottet är av sådan karaktär att det inte kan åtgärdas får uppsägning ske omedelbart.

18. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR HARDWARE SERVICES

18.1 BETALNINGSVILLKOR

Kostnader för Produkter, faktureras när de uppstår.

Atea förbehåller sig rätten att fakturera beställda men ännu inte levererade Produkter om Produkterna leveransförsenas på grund av Kundens agerande.

18.2 ANSVAR VID FEL

Eventuella garantireparationer ska utföras av tillverkare av Produkt eller av tillverkaren godkänd serviceorganisation. Information om respektive tillverkares garanti- och servicevillkor finns förpackade tillsammans med Produkten eller tillhandahålls av Atea. Rätten till garantireparation ska alltid styrkas med fakturakopia avseende den Produkt som garantiåtagandet omfattar. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/reklamationer ersätts inte av Atea. Respektive tillverkares/leverantörs garantivillkor, servicevillkor och övriga särskilda villkor, såsom licensvillkor för programvara, gäller före dessa allmänna och särskilda villkor.

För det fall Produkterna inte omfattas av tillverkarens/leverantörens garantivillkor, servicevillkor eller övriga särskilda villkor, ska vad som anges härefter, i detta stycke, gälla. Atea är skyldigt att på egen bekostnad avhjälpa fel som har betydelse för leveransens avsedda användning. För det fall inget annat överenskommits ska avhjälpande ske hos Atea och Kunden ska ombesörja och stå för kostnaden för transport.

18.3 FÖRTIDA UPPHÖRANDE

För de fall Leveransavtal omfattar kundunika lager där Atea lagerhåller Produkter enbart ämnade åt Kunden, förbinder Kunden sig att köpa de lagerhållna Produkterna, enligt vid var tid gällande prislista, i samband med att Kund säger upp Leveransavtalet i förtid. Detta gäller även beställda men ännu inte inlevererade Produkter till det kundunika lagret.

19. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PROFESSIONAL SERVICES

19.1 KUNDENS ÅTAGANDE

För de fall det är nödvändigt för Avtalets utförande ska Kunden ge Atea rätt att för Kundens räkning i förhållande till tredje parts leverantörer av maskinprodukter och programvara göra uppföljningar, efterfråga information och ställa krav på avtalsuppfyllelse.

Kunden ansvarar för att erforderliga serviceavtal med maskinprodukt- och programvaruleverantörer är ingångna och upprätthålls under Avtalets hela avtalstid avseende de produkter som Kunden äger eller hyr och som krävs för genomförandet av Avtalet.

19.2 PRISBESTÄMMELSER

Om omständigheter på Kundens sida, såsom förändringar i den IT-miljö där arbetet ska utföras, påverkar Avtalet ska Atea och Kunden omförhandla det överenskomna priset och göra nödvändiga justeringar i relevant avtalsbilaga.

19.3 BETALNINGSVILLKOR

Om Kunden väljer att avbryta en Tjänst som debiteras i enlighet med resultatbaserade prestationer, till exempel fastprisprojekt, och det utförda arbetet ännu inte färdigställts, äger Atea rätt att debitera för det utförda arbetet enligt Atea Tjänsteprislista Konsult eller annan mellan Atea och Kund överenskommen prislista, om sådan finns.

19.4 ANSVAR VID FEL

För det fall Atea varit försumlig vid utförandet av Avtalet, ska Atea utan oskäligt uppehåll och utan extra kostnad för Kunden, där så är praktiskt möjligt, avhjälpa de fel som Kunden reklamerat, dock inte om avhjälpande av fel medför olägenheter och kostnader för Atea som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden. Om Atea inte avhjälper felet har Kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för felaktigt utfört arbete.

19.5 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Kunden erhåller en i tiden obegränsad icke-exklusiv rätt att för egen räkning nyttja, modifiera och mångfaldiga resultatet av det av Atea inom ramen för Tjänsten utförda arbetet. För det fall det i Ateas arbete ingår delar som Atea angivit tillhör tredje man, ska dock Kunden inte äga rätt att modifiera sådana delar utan rättighetsinnehavarens samtycke.

20. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MANAGED SERVICES

20.1 KUNDENS ÅTAGANDE

Kunden är ansvarig för att utse vem som har rätt att nyttja Tjänsterna samt att förmedla information kring hur dessa ansluter mot Tjänsterna och använder dem. Kunden ansvarar för att Kundens användare nyttjar Tjänsterna på avsett sätt samt är ansvarig för de handlingar som Kundens användare utför.

Kunden ansvarar för det data som Kunden bearbetar och lagrar i Tjänsterna samt för eventuell backup av detta data, om inte annat skriftligen avtalats. Atea flyttar inte Kundens data till eller från Tjänsterna. Sådan dataflytt kan, om överenskommits, utföras av Atea i ett etablerings- eller avvecklingsprojekt och ska i sådant fall beskrivas i en egen bilaga eller avropas separat.

20.2 PRISBESTÄMMELSER

För det fall Kunden tillhandahåller delkomponenter till Avtalet, som normalt tillhandahålls av Atea vid Ateas utförande av sina standardiserade Tjänster till Kunden, och sådan delkomponent inte längre kommer att tillhandahållas av Kunden, ska Kunden i god tid skriftligen informera Atea om detta förhållande. Sådan delkomponent som inte längre tillhandahålls av Kunden ska därefter tillhandahållas av Atea och Atea har då rätt att justera sina priser för Avtalet i syfte att tillhandahålla sådan delkomponent. Atea ansvarar inte för de störningar som kan uppstå i Avtalet till följd av att Kunden underlåter att informera Atea om att Kundens tillhandahållande av sådan delkomponent upphör eller om information om detta lämnas för sent till Atea.

För det fall det i Ateas utförande av ett Leveransavtal till Kunden ingår för Kunden kundunika kostnader och/eller utlägg som Atea betalat och/eller löpande betalar, äger Atea rätt att påkalla en förhandling om justering av priset för Leveransavtalet om volymen som Kunden totalt beställer från Atea och Leveransavtalet minskar med mer än fem (5) procent under en löpande tidsperiod av tre (3) månader.

20.3 ANSVAR VID FEL

Ateas ansvar för fel och bristande uppfyllelse av servicenivåer omfattar inte fel eller brister som är förorsakade av nedan angivna orsaker

 1. när versionsuppdateringar (operativsystem etc.) inte implementerats av Kunden, och funktionaliteten i Tjänsten inte kan garanteras,
 2. när uppdateringar av programvara eller övervakning inte kan automatiseras p.g.a. inkompatibilitet med moderna verktyg.

Om Kunden inte fullgör sina åtaganden enligt ovan och det innebär att fel eller brist inte kan åtgärdas av Atea på sätt som överenskommits, anses inte Atea ha brustit i sitt åtagande.

20.4 SÄKERHET

Atea åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att tillse att information som lagras och bearbetas inom ramen för Tjänsterna inte kommer obehörig tillhanda eller på grund av sabotage eller motsvarande förstörs eller förvanskas. För särskilt känslig information åligger det Kunden att skydda denna.

Om Kund önskar genomföra egen IT-säkerhetstest av Tjänsten ska särskilt avtal om detta upprättas.

Vid angrepp av skadlig kod, vilket menas datavirus eller liknande initierad av tredje man i syfte att skapa belastning, förändra, förstöra eller hota att förstöra Kundens eller Ateas data eller program, ansvarar Atea för följande:
Atea ska inom rimlig tid efter det att varning för ett visst angrepp av skadlig kod blivit allmänt känt och att leverantören av aktuell programvara har skickat ut rekommendationer för lämpliga serviceåtgärder till skydd mot sådant angrepp, installera rekommenderade åtgärder på programvara som tillhandahålls av Atea inom Avtalet eller som nyttjas av Atea för att tillhandahålla inom Avtalet. Om installation av de av programvaruleverantören rekommenderade åtgärderna kan påverka nyttjandet av Kundens programvara ska Atea informera Kunden om detta. Om Ateas införande av åtgärderna medför krav på ändring av Kundens programvara, ska Kunden ansvara för och bekosta sådana förändringar. Atea har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till och/eller av Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till upptäckta angrepp av skadlig kod.

20.5 FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Atea har rätt att i Tjänsten utföra underhåll genom att uppdatera och/eller uppgradera Tjänsterna och dess bakomliggande infrastruktur. Om sådant underhåll föranleder mer än ringa olägenhet för Kunden och dess möjlighet att nyttja Avtalet ska Atea informera Kunden om underhållet minst sex (6) månader innan sådant utförs. Vid sådant underhåll äger Kunden rätt att i förtid säga upp Avtalet med slutdag vid underhållets införande. Sådan förtida uppsägning ska vara Atea tillhanda senast tre (3) månader innan slutdag.

20.6 SERVICENIVÅER

Atea tillämpar under ett (1) kalenderår två (2) st. frysperioder när förändringar inte utförs i syfte att minska risken för störningar, förlagda till sommaren samt jul- & nyårsperioden, samt tio (10) st. servicefönster där planerat underhåll och förändringar i Ateas leverans utförs. Frysperioder samt servicefönster planeras årsvis av Atea och meddelas till Kund senast tre (3) månader innan periodens start. Utöver planerat servicefönster, har Atea rätt att med kort varsel genomföra akuta servicefönster, påkallade av särskilda skäl såsom exempelvis åtgärder av fel som har eller kan få påverkan på kvalitet eller säkerhet i Ateas leverans till Kund. Eventuell otillgänglighet i Avtalet i samband med servicefönster exkluderas vid mätning av servicenivå.

21. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SERVICE & SUPPORT

21.1 KUNDENS ÅTAGANDE

Kunden förbinder sig att följa Ateas och tillverkarens anvisningar för rengöring, skötsel, miljökrav etc. för Produkterna.

Kunden ska utse kontaktperson som ska ha överenskommen kompetens. När så erfordras för supportens utförande ska Kunden ha, av tillverkaren tillhandahållen dokumentation över berörda Produkter tillgängliga. Kunden ansvarar för att ge Atea korrekt information avseende samtliga i Avtalet ingående Produkters produktbeteckning, serienummer och installationsadress senast i samband med Leveransavtalets startdatum för Produkterna ifråga. Kunden ska vid supportärende delge Atea all nödvändig information för att Atea ska kunna fullgöra sitt åtagande. Det åligger Kunden att anvisa vilken Produkt som inte fungerar tillfredställande. Ateas ansvar innebär enbart åtgärdande av de Produkter som är upptagna i till Leveransavtalets tillhörande bilaga/or.

Kunden ska på egen bekostnad tillse att fjärrdiagnostik möjliggörs om detta är tekniskt möjligt för Produkterna i fråga.

21.2 PRISBESTÄMMELSER

Atea förbehåller sig rätten att justera avgift, som är baserad på en annan valutakurs än svenska kronor, att vid förnyad avtalsperiod, utan föregående avisering, ändra priserna till gällande valutakurs. Jämförelsekurs är Riksbankens Crosskurs en månad före förnyelsedagen.

För de fall Atea i sin Tjänst tillhandahåller förbrukningsmaterial, t.ex. toner och bläck till skrivarutrustning, förbehåller Atea sig rätt att årsvis justera priser baserat på skäliga ökade kostnader för sådant förbrukningsmaterial, varvid Kunden är alltjämt bunden vid Avtalet.

21.3 BETALNINGSVILLKOR

Fakturering sker, om inte annat överenskommits i Avtalet, årsvis i förskott.

21.4 ANSVAR VID FEL

För mjukvara innebär begreppen ”felavhjälpning” respektive ”utbyte/reparation” att verifierade och reproducerbara fel anmäls till tillverkaren för rättelse, eventuellt i en kommande utgåva i enlighet med tillverkarens rutiner.

Finner Atea vid ankomsten till installationsplatsen att Produkterna inte är tillgängliga för Atea att fullgöra sitt åtagande, eller att rekommendationer beträffande Produktens användning, lokalernas inredning, miljöbetingelser, eller annan liknande rekommendation, eller att anvisning inte följts är Kunden skyldig att ersätta Atea enligt Atea Tjänsteprislista Konsult eller annan mellan Atea och Kund överenskommen prislista, om sådan finnes.

22. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FINANCE SERVICES

22.1 ANSVAR FÖR UTRUSTNING

Det åligger Kunden att införskaffa och betala premier för särskild allriskförsäkring för finansierad utrustning.

23. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att inte utan den andres skriftliga medgivande sprida känslig information som Part tagit del av genom leverans av Avtalet, som rör den andre Partens verksamhet. Med känslig information avses t.ex. prisinformation, användarkonton, affärs- och yrkeshemligheter samt information som skyddas av lagstiftning eller annat regelverk som Parten lyder under till följd av sin verksamhet.

Parternas sekretessåtagande och sekretessansvar gäller under Avtalets hela avtalstid samt, utan avbrott, i fem (5) år från det att Avtalet har upphört att gälla. Part får under denna tid avslöja och/eller göra tillgänglig känslig information endast om och i den mån detta är nödvändigt för Partens fullgörande enligt Avtalet, och endast till Partens anställda, rådgivare eller representanter som är direkt delaktiga i utförandet av Avtalet, och som behöver uppgifterna i fråga för Partens utförande av Avtalet. Sådant tillåtet avslöjande och/eller tillgängliggörande får göras endast under förutsättning att nyss nämnda personer är och förblir legalt bundna av ett skriftligt sekretessåtagande med minst samma nivå och omfattning av sekretess som följer av Avtalet.

Oaktat ovan, omfattar Parternas sekretessåtagande och sekretessansvar inte känslig information som

 1. var allmänt känd vid tidpunkten för avslöjandet och/eller tillgängliggörandet eller blir allmänt känd efter tidpunkten för ett avslöjande och/eller tillgängliggörande under förutsättning att avslöjandet/tillgängliggörandet i fråga inte gjordes av Parten genom brott mot Avtalet,
 2. mottagits från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagande eller andra restriktioner om avslöjande och/eller tillgängliggörande, och avslöjandet/tillgängliggörandet inte har gjorts av Parten genom brott mot Avtalet,
 3. måste avslöjas och/eller tillgängliggöras av Parten i fråga enligt tvingande lag, dom eller beslut från domstol, myndighetsbeslut eller börsregler.
24. SKADESTÅND

Ateas ansvar för skada enligt Avtalet är begränsat till ersättning för direkt skada. Atea ansvarar inte för utebliven vinst, förlust av information eller data eller annan indirekt skada eller förlust.

Parts skadeståndsansvar är begränsat till ett maximalt sammanlagt belopp per år om 25% av Leveransavtalets årsvärde som skadan uppkommit i samband med.

Ansvarsbegränsningen i denna punkt gäller inte om Part, eller någon som denne svarar för, agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst, och inte heller för brott mot punkterna 13 och 23 ovan.

25. FORCE MAJEURE

Om Part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal på grund av omständigheter som Part inte kunnat råda över, såsom exempelvis blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, pandemi, krig, ändrade myndighetsbestämmelser, samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter, så kallad Force Majeure, ska detta medföra befrielsegrund som medför framflyttning av avtalad tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Part som drabbas av Force Majeure-händelse, som påverkar eller kan komma att påverka Partens fullgörande enligt Avtalet, ska omedelbart skriftligen meddela den andre Parten härom, med angivande av bakgrund och orsaken till den aktuella situationen, status samt ny, förväntad tidpunkt för fullgörande av åtagandet i fråga. Part ska vidta rimliga åtgärder för att så långt som möjligt, minska risken för försening och skada till följd av en Force Majeure-händelse.

Part har rätt att, för det fall en Force Majeure-händelse pågår utan avbrott i minst 90 dagar utan att något skadestånds- eller ersättningsansvar till följd härav uppstår för Parten, skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

26. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Samtliga ändringar och tillägg till Avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av behörig företrädare för att vara giltiga.

27. MEDDELANDE

Meddelande om ändringar eller upphörande av Avtalet ska vara skriftlig och ska ges via bud, rekommenderat brev eller e-post till den andra Parten. Sådant skriftligt meddelande ska adresseras till den mottagande Partens kontaktperson. Skriftliga meddelande ska anses ha kommit den mottagande Partens kontaktperson tillhanda

 1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet,
 2. om avsänt med rekommenderat brev: två (2) dagar efter avlämnande för postbefordran,
 3. om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagandet av e-postmeddelandet behörigen bekräftats av mottagande Parts kontaktperson.
28. ÖVERLÅTELSE

Part äger inte rätt att överlåta hela eller delar av Avtalet utan den andre Partens i förväg inhämtade skriftliga godkännande.

29. LAG OCH TVISTER

Avtalet regleras av svensk rätt utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Skiljedomsregler ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas. I förstnämnda fall ska skiljenämnden bestå av tre skiljedomare, varav Parterna utser varsin skiljedomare, vilka i sin tur gemensamt utser den tredje skiljedomaren, tillika ordföranden för skiljenämnden.

Skiljeförfarandets säte ska vara i Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.