Integritetspolicy

Atea värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur Atea Sverige AB, Organisationsnummer  556448-0282, som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Atea Sverige AB (”Atea”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Atea förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra integritetspolicyn.
För att säkerställa att du tar del av den senaste versionen bör du besöka denna webbplats regelbundet.

Senast uppdaterad: 2023-03-22

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Information som kan identifiera en person kan vara till exempel ett namn, ett personnummer, platsdata eller en IP-adress. Det kan också vara en eller flera faktorer som identifierar personens fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Dina rättigheter

Du som registrerad har ett antal rättigheter som möjliggör kontroll och insyn över de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till portabilitet:

När Atea behandlar dina personuppgifter, på automatiserade sätt baserat på ditt samtycke eller en avtalsförpliktelse, har du rätt att få en kopia av dina uppgifter överförd till dig eller till annan personuppgiftsansvarig. Detta inkluderar endast de personuppgifter du själv har tillhandahållit till oss.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna är felaktiga, inklusive rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som behandlas av Atea. Observera att din rätt till radering kan åsidosättas i enlighet med andra krav i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att Atea begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Om du invänder mot en behandling baserad på Ateas berättigade intresse.
  • Om dina personuppgifter är felaktiga.
  • Om behandlingen är olaglig kan du motsätta dig radering av personuppgifter och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
  • Om Atea inte längre behöver personuppgifterna, men du behöver dem för att försvara ett rättsligt anspråk.

Hur utövar du dina rättigheter?

Du har rätt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten IMY.

Hur kontaktar du oss?

Om du vill utöva dina rättigheter har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på e-post DPO@atea.se.

Om du skickar in en förfrågan rörande dina rättigheter kommer Atea att svara dig inom en månad eller informera dig om eventuell förlängning vid försening tillsammans med orsakerna till förseningen.

Vid förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller överdrivna, eller vid upprepade förfrågningar har Atea rätt att ta ut en administrativ avgift. I sådana fall kommer du att meddelas om det i förväg.

Varför vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar bara in de personuppgifter som behövs för de specifika syften med behandlingen som finns beskrivna under varje avsnitt nedan. Det kan till exempel vara att ge dig en mer personlig webbupplevelse, att förbättra och optimera vår kundservice eller att bearbeta transaktioner.

Vi behandlar dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för ett berättigat intresse eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen.

Var vi sparar dina personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES.

Om överföring till ett land utanför EU/EES görs använder Atea standardavtalsklausuler som bilaga till våra personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med kapitel V i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att uppfylla det syfte för vilka de ursprungligen samlades in, se avsnitt Kategorier av personuppgifter vi samlar in nedan.

När det inte längre finns ett syfte eller en lagstadgad skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.

Vid insamling av personuppgifter beaktas den grundläggande principen om
uppgiftsminimering. Det innebär bland annat att vi inte samlar in fler personuppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. 

Mottagare av personuppgifterna

Vi kan lämna ut din personliga information till alla företag i vår koncern (dvs. dotterbolag, vårt moderbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt och nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Alla Ateas dotterbolag har tecknat ett internt personuppgiftsbiträdesavtal med enhetligt dataskydd för alla dotterbolag. Information vi samlar in om dig kan behandlas, lagras och överföras mellan alla Atea-dotterbolag i de länder vi är verksamma i.

Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till andra, med undantag för vissa avtalade tredje parter. Detta parter hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera varorna du beställer eller tillhandahålla tjänster. En förutsättning för att vi ska dela information med dessa parter är att de samtycker till att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ej avtalade ändamål.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Atea använder leverantörer för e-post, molntjänster, antimalware, brandväggar etc. där personuppgifter kan överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES. För varje överföring till ett land utanför EU/EES använder Atea personuppgiftsbiträdesavtal kompletterade med standardavtalsklausuler.

Länkar till tredje part

Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Vi tar inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser eftersom de har sina egna oberoende sekretessregler.

Vi är måna om att skydda integriteten på vår webbplats och välkomnar dina kommentarer och synpunkter gällande dessa webbplatser.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. När du beställer produkter och tjänster från Atea, registrerar dig för våra evenemang och seminarier, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Atea eShop & köp online

När konton skapas och produkter samt tjänster beställs från eShop behandlar vi personuppgifter om kundens representant enligt de ändamål och villkor som framgår av denna integritetspolicy.

Detta innebär att kunden accepterar Ateas behandling av personuppgifter för sina företagsrepresentanter när konton skapas i Atea eShop. Det innebär vidare att kunden själv inhämtar samtycke i sin egen organisation om kontobegäran inte sker från företagsrepresentanten själv.

För företagsrepresentantkonton i eShop behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress och eventuellt mobiltelefonnummer (vid 2-faktorsautensiering) samt den informationen du tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Även personuppgifter som anställningsnummer kan komma att sparas på kundens begäran. Har kontoinnehavaren inte loggat in under 12 månader kommer kontot automatiskt att inaktiveras. Ett inaktiverat företagsrepresentantkonto kan återaktiveras på kundens, eller företagsrepresentantens begäran. 36 månader efter senaste inloggning kommer företagsrepresentantkonton automatiskt att raderas. Radering kan även ske på begäran från kunden eller företagsrepresentanten. Observera att undantag till komplett radering kan finnas under pågående avtal med kunden. Vi förbehåller oss även rätten att radera konton om vi ser att dessa missbrukas på något sätt.

Anpassade erbjudanden från Atea

Vi analyserar din beteendehistorik* tillsammans med din organisations köphistorik från Atea eShop. Med hjälp av beteendehistoriken gör vi analyser och antaganden om dina eller din organisations intressen och framtida behov. Vi baserar analyser och antaganden som görs med berättigat intresse som rättslig grund. Vår målsättning är att du löpande ska kunna få anpassad och relevant kommunikation och marknadsföring samt utvalda erbjudanden från Atea. Med stöd av detta kommer personifierad marknadskommunikation att göras till dig, i din roll som representant för din organisation.

*Beteendehistorik inkluderar information om vilka event du deltagit i och din organisations köphistorik från eShop samt hur du interagerar med Atea, Ateas eShop, kampanjsidor, och nyhetsbrev från Atea.

Ateas events

För att registrera dig på evenemang som organiseras av oss, behandlar vi den kontaktinformation du fyller i ett anmälningsformulär, såsom: namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och jobbtitel.

Om det ingår någon typ av mat eller dryck i samband med evenemanget kan du om du önskar lämna uppgifter om eventuella matreferenser.

Ändamålet till varför Atea samlar in dina personuppgifter är för att administrera eventet och deltagare, för att anpassa förtäringen till dina eventuella allergier samt att kunna skicka information om evenemang eller annan marknadskommunikation med liknande tema eller ämne.

När du anmäler dig till ett event arrangerat av Atea kommer du att få marknadskommunikation från Atea. Läs mer om marknadskommunikation här.

Vårt berättigade intresse är att underhålla och vårda affärsmässiga relationer. Vi har också ett intresse av att kunna tillhandahålla och säkerställa effektiv informationsgivning och marknadsföring om vår verksamhet.

Personuppgifterna vi samlar in i anmälningsformuläret kan komma att delas med våra eventuella samarbetspartners för ett specifikt event.

Om du har angett uppgifter av känsligare natur, som t ex matallergi, i ditt svarsformulär, så kommer de tas bort högst sju dagar efter genomfört evenemang.

På våra evenemang brukar det fotograferas och filmas, du kan komma att synas om du deltar i eventet. Foto och film kan komma att publiceras på Ateas sociala kanaler.

Atea event på externa plattformar

För digitala online event använder Atea en SaaS (Software as a Service) leverantör där Atea är personuppgiftsansvarig för följande personuppgifter:

  • Eventinnehåll: chatt, video, inspelning, eventdeltagande och registrering, digital fil med deltagarlista

När du som eventdeltagare registrerar dig på ett digitalt online event kommer du inför eventet att få ett mail från Ateas SaaS leverantör med en länk där du kan koppla upp dig mot eventet. Genom den länken behöver du först skapa ett konto på SaaS leverantörens plattform. Ateas SaaS leverantör är ansvarig och har rollen som personuppgiftsansvarig för användarkontot på plattformen. Följande personuppgifter omfattas:

  • Användarkonto på SaaS leverantörens plattform
  • Personliga uppgifter som du fyller i användarkontot
Autentisiering i Ateas system

För autentisering till våra system (t.ex. eShop, My Atea, Atea Cloud Portal) behandlar vi e-postadress och IP-adress. Vid autentisering kommer e-postadress och lösenord att verifieras av vår identitetsleverantör genom en säker API. Loggning av autentisering hanteras enligt Ateas direktiv för säkerhetsloggning.

Besök i Ateas lokaler

När du besöker Ateas kontor ber vi dig att vid ankomst checka in dig i vårt besökssystem med ditt namn, mobilnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att den du ska besöka hos Atea informeras om din ankomst. Vi använder också uppgifterna i händelse av brand eller annan extraordinär händelse för att ta fram en utrymningslista. Uppgifterna raderas automatiskt från besökssystemet efter 30 dagar men kan lagras under längre tid hos våra externa tjänsteleverantörer för fakturerings- och statistikändamål. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut eller överföras till andra parter eller parter i land utanför EU.

Den lagliga grunden för insamlingen är ett berättigat intresse för att kunna informera om ditt besök och för att Atea ska veta vilka personer som vistas i våra lokaler.

Cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Den här informationen kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet och används mest för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse.

Cookies används ofta för att "komma ihåg" dig och dina preferenser, antingen för ett enda besök (genom en "session cookie") eller för flera upprepade besök (med hjälp av en "persistent cookie"). De säkerställer en konsekvent och effektiv upplevelse för dig som besökare och utför viktiga funktioner som tillåter dig att registrera dig och förbli inloggad. Cookies kan ställas in av den webbplats du besöker (känd som "first party cookies"), eller av tredje parter, till exempel de som serverar innehåll eller tillhandahåller reklam- eller analystjänster på webbplatsen ("third party cookies").

Atea använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner i sociala medier och för att analysera vår trafik. Atea delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, annonser och analyspartners.

Nedan finns en detaljerad lista över cookies vi använder på våra webbplatser. Våra webbplatser skannas regelbundet med ett cookie-skanningsverktyg för att hålla en lista så korrekt som möjligt. Vi klassificerar cookies i följande kategorier:

  • Obligatoriska cookies
  • Analytiska cookies
  • Marknadsföringscookies

Du kan välja bort varje cookie-kategori (utom obligatoriska cookies) genom att klicka på “cookie-inställningarna”.

Obligatoriska cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. Detta gör det möjligt för webbplatsen att ge förbättrad funktionalitet och anpassning. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster Atea har lagt till på våra sidor. De ställs vanligtvis endast in som svar på åtgärder som du gör och som motsvarar en begäran om tjänster, som att ställa in dina sekretesspreferenser, logga in eller fylla i formulär. Blockering av dessa cookies kan påverka webbplatsens prestanda. Dessa kakor lagrar inte direkt personlig information men baseras på att identifiera din webbläsare och enhet.

Analytiska cookies

Atea använder analytiska cookies för att kunna tillhandahålla en bättre användarupplevelse på vår webbplats. All information som samlas in av analytiska cookies är anonyma och kan inte spåras tillbaka till dig.

Om du inte tillåter dessa cookies kan du komma att uppleva försämrad prestanda på webbplatsen. Information som samlas in handlar om vad du gör och hur du interagerar på våra websidor. Detta hjälper Atea att mäta och förbättra prestandan på vår webbplats så att vi kan tillhandahålla en bättre användarupplevelse för dig.

Marknadsföringscookies

Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonspartners och sociala mediatjänster. Anonyma data kan delas med tredje parter för att skapa en profil av dina preferenser och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information men baserar sig på att identifiera din webbläsare och enhet som kan användas för att bygga upp en profil. 

Atea använder marknadsföringscookies för att kunna följa hur du interagerar med vår webbsida. Syftet är att kunna skicka dig mer relevant och anpassad marknadskommunikation i nyhetsbrev och andra marknadsutskick. Om du inte accepterar denna cookie kommer du att få mindre personifierade utskick från Atea som inte är anpassat för dig.

Kamerabevakning

På Ateas kontor används kamerabevakning där skyltning om kamerabevakning är synlig. Kamerabevakningen sker i syfte att förhindra och utreda brott och inspelat material lagras i upp till 3 månader. Det inspelade materialet behandlas med stöd av intresseavvägning där det berättigade intresset är att öka tryggheten och förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, samt bistå polis i att utreda brott.

Det inspelade materialet kan komma att behandlas av andra företag som vi samarbetar med avseende säkerhet och bevakning, larmoperatör eller säkerhetshändelser.

Kontakt med Kundtjänst eller Software

När du kontaktar Kundtjänst eller Software (via samtal/email/chat) skapas ett ärende i syfte att kontakta dig gällande ditt ärende, föra statistik på ärenden och hantera klagomål. De personuppgifter som behandlas i samband med ärendet är organisation, namn och kontaktuppgifter och stöds av den rättsliga grunden avtal.

De ärenden som innehåller någon typ av transaktion, avtal eller överenskommelse lagras i 11 år och allt övrigt i 3 år innan de raderas.

Efter avslutat ärenden kan vi komma att kontakta dig via epost där vi ber dig svara på en undersökning via en länk. Syfte med undersökningen är att utvärdera hur Atea hanterat ditt ärende. Undersökningarna lagras i 3 år innan de raderas. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med denna utvärdering är berättigat intresse.

Marknadskommunikation

Vi samlar in dina uppgifter när du interagerar med Atea genom att fylla i ett formulär på vår webbsida, till exempel: när du anmäler dig ett event, startar prenumerationer, laddar ner white paper eller filmer, registrerar ett eShopskonto, eller när du lämnar dina kontaktuppgifter till kundansvarig hos Atea. Dina intresseområden kan komma att uppdateras baserat på din interaktion och du kommer att motta anpassad marknadsföring, erbjudanden, kampanjer och inbjudningar till Atea event.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: namn, jobbtitel, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, intresseområden. Denna behandling gör vi med stöd av berättigat intresse som rättslig grund.

Du kan när som helst avsäga dig utskick från oss direkt genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick eller via Ateas Prenumerationscenter. Här kan du även ändra vilka intresseområden du har och vilken typ av utskick du önskar från Atea.

Ta del av det senaste inom ditt intresseområde

Mässor

När Atea är delaktig som utställare på mässor, t.ex. skolmässor, kan du delta i aktiviteter i vår monter.

Deltagandet är frivilligt och du behöver inte lämna några personuppgifter till oss i samband med ditt deltagande.
Om du önskar kan du lämna din e-postadress till oss i samband med aktiviteten.

Syftet med insamlingen är att kunna skicka en återkoppling till dig då ditt deltagande bidrar till att Atea skänker pengar till krigs- och katastrofdrabbade områden via Ateas hjälpande händer.

Detta görs med en intresseavvägning som laglig grund. Uppgifterna raderas 7 dagar efter utskickad återkoppling.

Rekrytering

I kontakt med vår interna rekryteringsavdelning lagras det personuppgifter och tillhörande information som anses lämplig i syfte att skapa en effektiv rekryteringsprocess.

De personuppgifter vi behandlar är information som inhämtas från publika källor samt information som du aktivt tillhandahåller oss vid kontakt. Dessa personuppgifter behandlar vi med stöd av en intresseavvägning och personuppgifterna används enbart av de på Atea som aktivt arbetar med rekrytering.

Tiden vi sparar dina personuppgifter beror på hur länge vi anser att en viss kandidat kan vara aktuell för våra tjänster, kandidaterna som finns sparade revideras årligen för att säkerställa att vi har aktuella uppgifter.

Samtal till servicedesk

När du ringer till vår Servicedesk för att informera om händelse eller ett problem som har uppstått i ditt företag lagrar vi de personuppgifter, (kontaktuppgifter, organisation, avdelning och befattning) som du lämnar i samband med ditt ärende med stöd av med stöd av den rättsliga grunden avtal.

Dina uppgifter lagras i 5 år efter att ett ärende avslutats för att kunna återkomma till ett ärende i efterhand, både i inlärningssyfte, för historik och för klagomålshantering.

Inspelning av samtal

Syftet med att spela in samtal är att förbättra kvalitéten på samtal, för att kunna hantera klagomål samt för utredningsändamål. Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta eller inte i en inspelning. Inspelade samtal lagras i 6 månader.

Uppföljning

Efter avslutat ärenden kan vi komma att kontakta dig i syfte att utvärdera hur Atea hanterar incidenter. Om du väljer att svara på det e-postmeddelandet lagras dina uppgifter i 2 år innan de raderas. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med denna utvärdering är ett berättigat intresse.