2016-09-19

Hållbar it borde väga lika tungt som teknik och pris

Atea vill ge sina kunder möjlighet att välja hållbar it. När it-branschen samarbetar skapas bäst förutsättningar att lyckas med det, menar Chiara Selvetti, hållbarhetsspecialist på Atea med fokus på leverantörskedjan.

Henrik Rådmark Journalist

Varför valde Atea att ansluta sig till EICC?

– Våra kunder vill se ett ökat engagemang kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö inom leverantörsledet. Genom EICC får vi möjlighet att samarbeta med våra leverantörer för att påverka villkoren i kedjan, oavsett om det gäller miljöutsläpp eller brister i arbetsförhållanden.

Vilket värde ger medlemskapet?

– Det ger oss tillgång till olika leverantörers riskbedömningar och synliggör deras arbete för att förebygga risker. Vi kan också slå oss samman med leverantörer som har inflytande för att åtgärda en överträdelse. Genom medlemskapet får även våra kunder en möjlighet att vara en del av dialogen med industrin.

Hur går arbetet med hållbarhetsfrågor i leverantörskedjan till?

– Vi arbetar systematiskt för att identifiera risker och för att förstå hur våra leverantörer hanterar dem. Vi letar efter engagemang, ledningssystem och tydlig ansvars-fördelning när det gäller hållbarhet. Genom EICC följer vi också upp att leverantörer verkligen gör något åt de problem som identifieras.

Vilka visioner har Atea för detta område?

– Vi vill ge våra kunder möjligheten att välja hållbar it. För att nå dit behöver vi ställa krav och utbilda för att höja standarden bland våra leverantörer. Vi behöver också hitta former för att kunna visa våra kunder exempel på det framgångsrika arbete som görs av de mest hållbara leverantörerna.

Vad kan bli bättre?

– Vi har noterat att det finns kunder inom offentlig sektor som ibland nöjer sig med icke-hållbar it på grund av prissättning, tekniska specifikationer eller det faktum att befintliga skallkrav inte går att följa upp innan ett beslut fattas. Vi ser kommande förändringar i Lagen om offentlig upphandling, LOU, som en möjlighet för våra kunder att värdera hållbarhet som ett lika starkt kriterium som tekniska specifikationer och pris.