Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitalisering i skolan
digitalisering i skolan dalarna Skola

Tålamod – en viktig ingrediens för en lyckad skoldigitalisering

Att digitalisera skolan innebär så mycket mer än att bara köpa in ett antal digitala enheter. I Malung-Sälen har skolteamet insett att förändring på djupet kräver långsiktighet, noggrann planering och mycket tålamod. Detta arbete har gett resultat i form av en skola som är mer tillgängligt för alla - där både lärare och elever trygga med de digitala verktygen.
Malung-Sälens kommun
Malung-Sälen
Lyckad skoldigitalisering

För drygt fem år sedan insåg skolchefen Torbjörn Martinsson i Malung-Sälen att den digitala utvecklingen inte gick att blunda för. Ett mer digitalt arbetssätt krävdes för att eleverna skulle vara bättre rustade att möta framtiden. För att få inspiration besökte skolchefen och hans kollegor i skolledningen andra kommuner som påbörjat digitaliseringsresan och hörde sig för i nätverket.

Digitaliseringsresan har nu pågått på grundskolan och gymnasiet i två år och där har nu varje elev en enhet (en-till-en). Nu ska även förskolan hänga på.

Långsiktigt utvecklingsprojekt

Två år kan tyckas som en lång tid för ett digitaliseringsarbete, men en sådan här omfattande och viktig förändring måste få växa fram.

- Det är ett långsiktigt arbete, säger Torbjörn Martinsson.

Torbjörn Martinsson tog kontakt med Atea och i deras inledande möten diskuterades framgångsfaktorer för Office365, men ganska snart insåg han att det krävdes mer av skolledningen för att förändringen verkligen skulle bli långsiktig och ske på djupet. Fokus skiftade då till hur de skulle arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, likvärdighet, digitalt utvecklingsarbete och kollegiala kulturer, samt vikten av förändringsledning och kontinuitet kring fortbildning och stöd för verksamheten.

- Lärarna har olika erfarenheter av digitala verktyg. Vissa har lättare än andra för att ta dem till sig. Så för att alla lärare skulle kunna vara en del av förändringsarbetet var det viktigt att de fick en bra och likvärdig digital kompetensutbildning samt stöd att använda de digitala verktygen i klassrummet, säger han.

Stöd på djupet och bredden

Tillsammans med Atea utformades en kompetensutvecklingsplan som innebar flera olika insatser för all personal i grundskolan, samt för skolledningen. Atea stöttade kommunen löpande i denna utvecklingsinsats.

För att sätta fart på den digitala kompetensen fick pedagogerna till att börja med en inspirationsföreläsning som handlade om hur de kunde använda Office365 i klassrummet. Varje skola fick därefter stöd utifrån ett omfattande schema där Atea besökte pedagogerna i klassrummen och gav konkreta tips på hur de kunde genomföra lektioner med hjälp av digitala verktyg. De fick även utbildningar i både förändringsledning, kollegialt lärande, och it-pedagogiska färdigheter genom bland annat workshops.

- Under denna utvecklingsinsats fick varje arbetslag på skolorna stöd både på djupet och på bredden under en längre tid. Även rektorer och skolledning deltog i workshops kring Office365, målbildsarbete och förändringsledning. Det är viktigt att rektorerna också ökar sin digitala kompetens för att på så sätt bli förebilder för pedagogerna, säger Torbjörn.

Under den första delen av terminen fick pedagogerna stöd två dagar i veckan för att därefter endast behöva stöd två dagar varannan vecka.

Utvalda ambassadörer

Särskilt intresserade pedagoger utsågs till ambassadörer för digitalt lärande. De fick en utbildning där de deltog i workshops, både i större och mindre grupper.

- I dag finns 4–5 ambassadörer på varje skola. Alla arbetslag kan vända sig till dem för att bolla idéer, eller dryfta problem som uppkommer kring de digitala verktygen, men de är också viktiga som en brygga till skolledningen för att berätta hur det går på skolorna och i klassrummen, säger Torbjörn.

Blir allt tryggare

Pedagogerna har nu arbetat med de digitala verktygen i snart ett år. Enligt Torbjörn Martinsson märks en stor förändring både avseende hur lärarna kommunicerar med vårdnadshavare och elever och hur eleverna arbetar i klassrummet.

- Vi märker också att digitalt arbete är ett mer undersökande nyfiket sätt för eleverna att arbeta på jämfört med papper och penna. Min bild är också att både elever och lärare utvecklas hela tiden och blir allt tryggare med de digitala verktygen, säger han.

Hur involverad har skolledningen varit för att få förändringen att hända?

Både skolförvaltning, skolledning och pedagoger har varit mycket involverade i förändringen. Förutom att engagera och uppmuntra till att utveckla verksamhetens arbetssätt har rektorerna bland annat kompetensutvecklats i metoder för förändringsledning och som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har de arbetat med kartläggning av IKT-användningen. Vi har också en styrgrupp för it och förvaltningsledning och en arbetsgrupp där utsedda lärare sitter med och konkret väljer ut vilka verksamhetsnära appar och program som de ska arbeta med.

Vilken roll har Atea haft i förändringsarbetet?
Malung-Sälen är en liten kommun med bara drygt 10 000 invånare och begränsade resurser. Att få hjälp av en extern part har varit en nödvändighet för oss. Atea har en bred och djupgående erfarenhet från liknande förändringsarbete i andra kommuner. Vi har med Ateas hjälp fått stöd i utvecklingsarbetet anpassat utifrån de förutsättningar som finns i vår kommun.

Vad är det viktigaste att tänka på i ett sådant här förändringsarbete?
I allt förändringsarbete är det viktigt att få med sig alla, det vill säga både elever, pedagoger och skolledning, vilket kan vara en utmaning. Därför är det viktigt att alla i organisationen får samma bas att stå på och att man är lyhörd för eventuella problem och utmaningar som dyker upp längst väg. Det är också viktigt att dra nytta av ambassadörer som kan sprida sina kunskaper. Det är många bitar som tillsammans bildar en bra helhet.

Var ni beredda att stänga skolorna när pandemin kom?
Vi diskuterade så klart hur vi skulle göra om det skulle bli nödvändigt att stänga skolan. Det var skrämmande men vi kände oss ändå trygga och förberedda med ”skola hemma” eftersom vi redan påbörjat arbetet med skolans digitalisering. Det var en känsla av att ”det här fixar vi”.

Vilka är era viktigaste lärdomar?För en kommun är detta en stor förändring. Det är viktigt att förändringsarbetet prioriteras och att det finns resurser för att fullfölja satsningen. Det är också viktigt att ha tålamod och att ha en förståelse för att förändring tar tid.

Vad är nästa steg?Nu har alla lärare fått en utbildning och god förståelse för hur digitala verktyg kan användas i lärandet och från och med hösten 2020 kommer alla elever i grundskolan att disponera en egen digital enhet. Grundskolechef, rektorer och ambassadörer har tillsammans med Atea jobbat fram en digital handlingsplan som ska följas upp kontinuerligt. Vi behöver jobba vidare för att ”inte stå still” i utvecklingen och vi kommer löpande att utbilda pedagoger och skolledning i både förändringsledning och praktisk utbildning för att säkerställa att arbetet förblir målinriktat, metodiskt och kvalitetsfyllt. 

5 framgångstips från utvecklingsarbetet i Malung-Sälen – så får du förändringen att hända!
  1. Säkerställ att både skolledning och lärare är med i förändringsarbetet och får samma grund att stå på.
  2. Även rektorn måste öka sin digitala kompetens för att bli en förebild.
  3. Inse att förändringsarbete tar lång tid. Ha tålamod.
  4. Fokusera på och prioritera utvecklingsarbetet. Det är speciellt viktigt i en liten kommun där resurserna kan vara begränsade.
  5. Riktigt förändring sker klassrummet – låt experter besöka klassrummet för att ge tips och lyssna in var det finns utmaningar.

 

Tillbaka till Digitalisering i skolan