Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitalisering i skolan

IKT-kartläggning för skola

Idag vet vi att tekniken i sig inte förbättrar resultaten i skolan eller förskolan. Det krävs kompetensutveckling för lärare, pedagoger och rektorer för att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. För att kvalitetssäkra utvecklingen genomför vi en nulägesanalys i skolans verksamheter för att identifiera den digitala kompetensen i det pedagogiska arbetet.
digital kompetens i pedagogisk utbildning

Vad innebär en kartläggning för skola?

Ateas kartläggning är ett stöd för organisationens digitaliseringsarbete och ger en samlad bedömning av verksamhetens arbete med IT och digital kompetens i det pedagogiska arbetet. Verktyget riktar sig till huvudmän, skolledare och pedagoger med fokus på de processer som stöttar skolans och förskolans uppdrag gällande digitalisering.

Tre fördelar med IKT-kartläggning

 

Nulägesanalys

Identifierat nuläge, önskat läge och en plan framåt

 

Samsyn

Kartläggningen skapar en samsyn för lärare och skolledare, vilket underlättar i det fortsatta arbetet

 

Uppföljning

Resultaten följs förslagsvis upp kontinuerligt för att mäta framgången

kartläggning för skola

Hur fungerar en kartläggning?

Tjänsten består av ett onlineverktyg med frågeställningar som genomförs snabbt och enkelt samt en analysworkshop. I workshopen med Ateas verksamhetsutvecklare diskuterar, analyserar och identifierar vi tillsammans de viktigaste områdena att arbeta med i en lokal handlingsplan. Exempelvis belyser vi diskrepansen mellan rektor och lärare/pedagogers svar - när lärare och rektor svarar på samma frågor speglar resultatet likheter och olikheter i rektor och lärares syn på frågorna.

Ateas kartläggning omfattar fem områden - Arbetssituation, Kompetens, Undervisning, Pedagogiskt utveckling samt styrning och ledning.

Få koll på nuläget

Målgrupp

Målgrupp

 • Huvudman
 • Skolledning
 • It

Nytta

Nytta

 • Synliggöra verksamhetens styrkor och utvecklingsområden samt diskrepanser i uppfattning om dessa.
 • Ge ett underlag för verksamhetens lokala handlingsplan.
 • På ett effektivt & systematiskt sätt analysera resultaten i de insatser organisationen genomför.
 • Få ett underlag för hur huvudmannen ska fördela resurser.
 • Den inkluderade analysworkshopen ger en djupare insikt, förståelse och underlättar i arbetet framåt.

Innehåll

Innehåll

 • Ett onlineverktyg med frågeställningar som genomförs snabbt och enkelt.
 • I tjänsten ingår en analys-workshop med Ateas verksamhetsutvecklare för att tillsammans diskutera, analysera samt identifera de viktigaste områdena att arbeta med i den lokala handlingsplanen.
 • Omfattar fem olika områden med fokus på digital kompetens.
 • Ett tydligt nästa steg.

Mattias Mattsson

Tillbaka till Digitalisering i skolan