2023-02-22

Studiecirkel AI – Koncept för lärande

Sedan årsskiftet har Atea anordnat studiecirklar om AI för kommunanställda. Vi, Tony McCarrick och Johan Lennartson, har haft glädjen att facilitera dem och ska i detta inlägg reflektera kring vad vi lärt oss under resans gång. Hittills har en första etapp genomförts med cirka 30 deltagare från Skåne i söder till Norrbotten i norr. 

Vi befinner oss i en brytningstid där den snabba teknikutvecklingen påverkar hur vi kommunicerar, konsumerar, arbetar, bygger relationer, innoverar och så mycket mer. Det gör vår förmåga att lära kritisk för att hantera förändringstrycket och leverera resultat i en allt mer föränderlig framtid. Organisationer behöver därför hitta nya koncept för lärande, som bättre fångar in nya perspektiv och därigenom bättre förståelse för omvärlden. Dessa utmaningar ställer inte minst höga krav på den offentliga sektorn att öka innovationstakten och skapa nya metoder och verktyg som är nationellt skalbara, för att nå våra samhällsviktiga mål. Som OECD uttrycker det: 

“The demands of the 21st century are forcing us to rethink learning.” 

Syftet med studiecirkeln var att öka kommunernas förståelse för AI som möjliggörare i omställningen mot ett hållbart samhälle med människa och miljö i fokus. En stark ambition är också att samla personer med olika perspektiv, eftersom vi vet att man lättare får fram nya koncept och ett större värde just genom att samla personer med olika infallsvinklar.

Till grund för studiecirklarna har vi nyttjat AI Swedens digitala utbildning "Starta din AI resa", en serie på sju korta filmer om AI. Filmerna kombinerades med reflekterande uppgifter och utgjorde tillsammans en halvtimmes självstudier för deltagarna att genomföra mellan träffarna.

Ambitionen med arbetssättet är att skapa en lättillgänglig plats med förutsättningar för gemensamt lärande genom samtal, reflektion, gruppövningar och omvärldsbevakning.  Formatet blev därför tre digitala träffar á 45 min med två veckors mellanrum, de faciliteras av två handledare med olika men kompletterande kompetenser. Deltagarna delades upp i två mindre grupper för att säkra kvalitet och främja aktivt deltagande från alla närvarande.  

Vad har vi lärt oss av detta? 

Att utforska AI tillsammans med så många representanter från våra kommuner har självklart varit mycket lärorikt för oss.

En av de viktigaste insikterna är behovet av ett forum som detta verkar stort. Även om den totala AI-mognaden hos våra kommuner är relativt låg, så finns det många individer inom den kommunala sektorn som är nyfikna på området och vill lära sig mer. Vad de många gånger verkar sakna är en plats där de kan möta likasinnade som dels är intresserade av AI, men som också förstår sig på den kommunala världen och de utmaningar den står inför. Som en av våra deltagare skrivit i sin utvärdering: 

“Så tacksam för den tid ni lagt ner! Detta är bara början på min personliga AI-kunskapsresa och jag hoppas kunna bidra med mycket inom min organisation inom detta område.” 

En annan lärdom har varit hur mycket kunskap vi lyckats skapa och dela trots det komprimerade formatet. Ett favoritexempel är den idégenerering vi genomförde under möte två, där deltagarna på 15 minuter lyckades identifiera över 40 möjliga AI-tillämpningar i deras egna verksamheter. Less is More.

Vi ser också att detta koncept för lärande är skalbart till andra ämnen, såsom IoT, öppna data och säkerhet. Likaså är det ett koncept som kan införas i en rad olika kontexter, exempelvis en intern studiecirkel hos en enskild kommun eller skräddarsydd för en viss yrkesgrupp som jurister... The sky is the limit! 

Några förslag som vi vill lyfta fram  

Många av de AI-tillämpningar gruppen identifierade under studiecirkeln skulle skapa stort värde och dessutom vara skalbara till samtliga Sveriges 290 kommuner. Nedan kommer några av guldkorn som vi tror skulle vara enkla att realisera och sprida över landet. No time to Wait

Använda Natural Language Processing (NLP) för att sammanfatta och förenkla komplexa texter. Exempelvis nämndbeslut kan uppfattas som komplexa och svåra att ta till sig för gemene man. Att publicera förenklade summeringar av sådana texter skulle öka tillgängligheten och potentiellt engagemanget från medborgare.

Använda ML för personliga rekommendationer av bibliotekens utbud. Att rekommendera mer relevanta böcker för barn skulle exempelvis kunna underlätta för föräldrar att väcka och bibehålla läsintresset hos våra unga.

NLP skulle även kunna användas för att effektivisera skrivandet av texter. Manuell dokumentation av exempelvis politiska beslut kräver stora resurser runtom i landets kommuner. Denna process skulle effektiviseras om en språkmodell snabbt genererade ett första utkast som en människa sedan bearbetar till färdigt beslut. 

Framåt

Under den tredje och sista planerade träffen av studiecirkeln har vi fokuserat på hur nästa steg kan se ut. Intresset för att fortsätta studiecirklarna har varit stort bland deltagarna och de har kommit med många spännande förslag på framtida innehåll. Vi har därför beslutat att fortsätta med konceptet men jobbar fortfarande på utformningen av nästa steg. Nya anmälningar fortsätter också att komma in från kommunanställda som vill ansluta till våra studiecirklar.

Det är heller inte bara landets kommuner som vill öka sin mognad inom AI, det vill nämligen vi också. Därför har vi beslutat att köra igång konceptet internt hos oss på Atea i syfte att höja kompetensen runtom i organisationen. 

Slutord 

Det har varit en fröjd att få utforska AI tillsammans! Den kommunala sektorn står inför enorma utmaningar och deras innovationstakt behöver öka radikalt om vi ska kunna bibehålla den samhällsservice vi vant oss vid. Att vara del av ett forum där så mycket kunskap om kommunal verksamhet fått möta den värld av möjligheter som AI erbjuder har gett oss många glimtar av hur denna utmaning faktiskt kan övervinnas.

På Atea jobbar vi för att öka nyttjandet av AI i hela landet och erbjuder allt ifrån strategisk rådgivning till teknisk förvaltning för att stötta våra kunder på resan mot framtiden. Om du vill veta mer om våra studiecirklar eller har andra funderingar om AI så är du mer än välkommen att höra av dig till oss eller någon av våra kollegor. Du kan även hitta mer information på vår hemsida. 

Följ oss på linkedin | Tony MC Carrick, Strategisk rådgivare | Johan Lennartson, Business Consultant