Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Atea i Almedalen

Skola i Almedalen

Mötesplatsen för digitalisering i skolan

Var med i de färska debatterna och lyssna in på hur skolans digitalisering kan främja lärandet i vår snabbt föränderliga värld.
Hur kan skolan utvecklas för att möta framtidens behov och utmaningar? Atea skola finns på plats och tar tempen.

Här hittar du oss

Mellan 4-6 juli hittar du Atea på Restaurang Bolaget där vi diskuterar och inspireras av skolans digitaliseringsfrågor.

Restaurang Bolaget, Stora Torget 16, 621 56 Visby. Hitta hit.

skolplikt eller läroplikt

Minglet du inte vill missa

Tisdag den 5 juli 16.30 drar vi igång minglet för dig som brinner för skolfrågor.

Ska skolan fokusera på närvaro i skolan eller på det eleverna faktiskt lär sig, oberoende av tid och plats?

Häng med och utforska frågan!

Agenda

 

Måndag 4 juli 

8.30-9.30: Vad anser ungdomar om mobiltelefonförbud i skolan?

I skolan har mobiltelefonen blivit omstridd, där störningarna från dem i klassrummet berättas fre-kvent om i media. Samtidigt visar forskning att det inte bara är ett problem. Vad säger eleverna i frågan? Kan mobiltelefonen gå från att vara störande för studieron, till att vara ett stödjande verk-tyg?

Atea Skola bjuder in ungdomar och elever till våra morgonseminarier för att diskutera en eller flera sakfrågor med syfte att hitta en balanserad och saklig debatt kring samhällsfråga

Moderator: Natalie Wikström Varala, verksamhetsutvecklare Atea

Frukost serveras

10.00-10.45: Är hybridundervisning ett sätt att utveckla framtidens lärande?

Hybridundervisning har det senaste året diskuterats och handlar ytterst om att utöka möjligheten till lärande för alla elever men innebär också en utmaning för skolväsendet. På seminariet berör vi olika aspekter av den hybrida lärarsituationen.

Vilka effekter ser de skolor som redan har provat? Vad krävs för tekniska lösningar för att upp nå detta? Hur påverkar detta elever och lärare? Vad bör man tänka på för att bli mer framgångsrik i att förbereda skolan för en hybrid lärsituation och nya former av lärande i framtiden med digitalisering som stöd.

Talare: Camilla Svanqvist, Verksamhetsutvecklare.
Mattias Mattsson, Erbjudandeansvarig.
Jennie Claesson, Kommunalråd för Liberalerna och ordförande i Utbildningsnämnden i Uppsala

12.00-12.45: Trygghet i skolan - en växande fråga med digitala svar

Vilka trygghetsutmaningar finns i skolan och hur kan du som huvudman eller skolledare arbeta för en tryggare och säkrare skolmiljö? Det är en fråga allt fler brottas med. Har vi tillgång till nödvändiga verktyg för att kommunicera, sprida information och varna vid allvarliga händelser?


Målet är givet - Alla barn har rätt till en trygg och säker skolmiljö. Inför höstterminen får rektor och lärare större befogenheter att åstadkomma just det. Riksdagen har beslutat om ”Skolans trygghet och arbetsro”. Vilka konsekvenser får det? Finns svaren i den pågående digitaliseringen? Viktiga frågor som vi fördjupar oss i på Ateas seminarium om hur skolan genom att dra nytta av digitaliseringen kan stärka sitt beredskapsarbete. Vi får ta del av erfarenheter från huvudmän och skolledare som redan tagit stegen och ligger i framkant.

Lunch serveras i slutet av seminariet.

Moderator:Fredrik Saweståhl, Paues Åberg Communications

Talare: Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

13.00-13.45: Hur kan en chatbot stötta skolan?

Varför är chatbots intressant att utforska och hur går det till att göra en eller flera egna botar? En chatbot som skapar möjligheter för mer kvalitativa personliga möten eller en digital assist som gui-dar medarbetare i den digitala lärmiljön, är det en väg för framtidens skola?

Boten Alex svarar på frågor som rör studie- och yrkesvägledning medan boten Göran guidar med-arbetare i den digitala lärmiljön.

Talare: Linus Österholm, Pedagogisk utvecklingsledare Lärande i Sverige

14.00-14.45: Hur kan digitalt stöd skapa godare psykisk hälsa?

Skolan och framförallt elevhälsan har en viktig roll i ungas mående, men psykisk ohälsa bland unga är hög. Avsaknad av systematik, bristande struktur och förutsättningar har med det att göra. Höga trösklar för att söka stöd måste sänkas och elever måste kunna kommunicera på sätt de är be-kväma med.

Elevhälsan idag har hög belastning vilket innebär att det finns många elever som behöver mer hjälp än tidigare. I det flesta fall har både skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger fler elever än det hinner med. Den psykiska ohälsan bland unga ökar och behovet av tillgängliga kuratorer är akut. Hur kan vi underlätta för skolkuratorer att nå ut till fler elever? Hur kan vi nå fram till de ele-ver som idag inte vågar eller vill träffa kuratorn fysiskt? Skolan har till stor utsträckning digitali-serats, hur kan elevhälsan följa i digitaliseringens fotspår? Lyssna på vikten av att vara tillgänglig som kurator där eleverna befinner sig, hur vi kan arbeta smartare och hur vi sänker tröskeln till den så viktiga elevhälsan.

Talare: Cem Celepli Atci, grundare Allbry. Jenny Klingberg, skolkurator Kramfors kommun.

15.00-15.45: Cybersäker kommun

I många kommuner finns brister i cybersäkerheten, som ofta beror på att man inte tar ett samlat grepp om frågan för alla kommunala verksamheter. Hur tar man ett samlat grepp för att lösa dessa brister?

I takt med samhällets ökade digitalisering digitaliseras också offentlig sektors verksamheter, och inte minst skolan. I många kommuner finns brister i cybersäkerheten, som ofta beror på att man inte tar ett samlat grepp om frågan för alla kommunala verksamheter. Cisco har tagit fram vägledningen ”Säker kommun” som hjälper kommuner att förstå hur man kan ta ett samlat grepp på ett effektivt sätt.

Talare: Maria Lawestig, Säljchef offentlig sektor, Cisco

16.00-16.45: Så ökar vi digitaliseringstakten för välfärdsteknik inom offentlig sektor

Teknikutvecklingen inom välfärdsteknik går snabbt och ibland känns det omöjligt för en enskild offentlig förvaltning att navigera sig genom djungeln av nyheter inom välfärdsteknik. Frågan är också hur man får den nya tekniken att hänga ihop i en helhet och hur du nyttjar teknik tryggt och effektivt.

På det här seminariet får du inspiration och tydliga exempel på hur du kan påverka digitaliserings-takten i din kommun eller region och hur välfärdsteknik kan nyttjas på ett säkert sätt inom ramen för LOU. Hur kan verksamheten utföra upphandling och kommunikation på ett lagligt och ända-målsenligt sätt, för att säkerställa kravställning?

Talare: Malin Sölsnaes, chef Äldreomsorg, Atea, Björn Bergström, Jurist och specialist för upphand-ling på offentlig sektor.

Tisdag 5 juli

08.30-09.30: Är eleverna redo att skriva digitala nationella prov?

Forskning visar ett behov av att öka skolans medvetenhet om digitala kompetens som en likvärdig-hets- och demokratifråga. Elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Möter kompetensen den som krävs för att skriva nationella proven digitalt?

Atea Skola bjuder in ungdomar och elever till våra morgonseminarier för att diskutera en eller flera sakfrågor med syfte att hitta en balanserad och saklig debatt kring samhällsfråga.

Moderator: Madelene Schöldberg, verksamhetsutvecklare Atea

Frukost serveras

10.00-10.45: Hur kan offentlig upphandling vara en drivkraft för ökad hållbarhet?

Digitalisering av offentlig sektor är av yttersta vikt – oavsett om det handlar om digitala läromedel i skolan eller kompatibla journalsystem mellan kommuner och landsting. Den offentliga sektorn kan genom sin köpkraft påverka produktionen och konsumtionen i en mindre miljöbelastande riktning.

Under seminariet diskuteras bland annat:

  • Hur kan offentliga myndigheter vässa kraven i sina IT-upphandlingar och vad kan de göra för att stimulera till än mer långtgående lösningar?
  • Vad bli konsekvenserna om man ställer om “bör” till “ska” gällande klimat- och miljöhänsyn i upp-handlingarna?
  • Hur kan IT-branschen tillsammans med sina köpare – såväl offentliga organisationer som privata företag – få in framåtsyftande cirkulära kriterier som leder till ”Net Zero” inom IT-området?

Moderator: Bo Nordlin, Upphandling 24
Talare: Katarina Kenne, Hållbarhetsansvarig, Dell Technologies.
Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Joel Lindquist, Nationell affärsenhetschef Atea Hardware Services

11.00-12.15: Är skolan redo för digitala nationella prov?

2024 är det dags för de första eleverna att skriva nationella proven i Skolverkets provtjänst. Många skolor har kommit långt i sina förberedelser för de nationella proven, men många upplever också att de inte vet om de är redo eller inte. Hur kan man testa organisationens mognad?

I den här workshoppen får du ta ställning till ett par scenarios kring digitala nationella prov (DNP) och diskutera vad som hade kunnat förhindra att en situation uppstod. Du får också möjlighet att ställa frågor om DNP direkt till Skolverket.

Lunch serveras i slutet av seminariet.

Talare: Emma Rosén, Verksamhetsutvecklare, Atea.
Anna Robertsson Hallberg, Verksamhetsutvecklare, Atea.
Jeanette Borg, undervisningsråd Skolverket.
Peter Karlberg, undervisningsråd Skolverket.

13.00-13.45: Hur ser statusen ut för att kunna genomföra digitala nationella prov i svensk skola?

Det är nu bara två år kvar till de nationella proven ska skrivas digitalt och så många som 6 av 10 huvudmän saknar fortfarande en plan för att ha all funktionalitet på plats enligt en undersökning som Skolverket genomfört.

Seminariet belyser verksamhetens utmaningar med lösningar som behövs från IT och hur man tillsammans kan bygga en plan framåt.

Talare: Carl Johan Ekelund Concept Manager, Atea, Daniel Söderberg, Konsultchef Atea

14.00-14.45: Det hybrida mötet 

I det hybrida mötet träffas människor både fysiskt och på distans och utan att nödvändigtvis vara bundna i planeringen att välja endera. Hur man kan arbeta med hybrida möten på ett sätt som är effektivt, hållbart och givande för både människor och miljö?

I takt med krav på ökad hållbarhet och flexibilitet blev pandemin det som slutgiltigt såg till att hybrida möten är här för att stanna. Cisco har tagit fram en guide vi kort och gott kallar ”Mötet”, där vi delar med oss av våra bästa tips på hur man kan arbeta med hybrida möten på ett sätt som är effektivt, hållbart och givande för både människor och miljö.

Talare: Anna Bellman, Moderator och författare, Bellacom. Jacob Kindgren, PSS Collaboration, Cisco

15.00-15.45: Hur skapar vi en hållbar fysisk arbetsmiljö för lärare och elever? 

Vikten av en hållbar arbetsmiljö är stor, men hur skapar vi en hållbar fysisk arbetsmiljö, efter digita-liserings intåg i skolan och effekten av pandemin. Kom och lyssna på professorn Anna-Lisa Osvalder och få handfasta tips kring hur ni kan påverka er arbetsmiljö.

Talare: Anna-Lisa Osvalder, Professor at the division of Design & Human Factors, Depart-ment of Industrial and Materials Science, Therese Gripenstam, Education Channel Manager Nordic, Logitech Nordic AB

Onsdag 6 juli

08.30-09.30: Vad tycker elever att man behöver skriva in i en kommande digital strategi för skolan?

Vad saknas i digitaliseringsstrategin för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet samt uppnå en hög digital kompetens? Sveriges första nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet löper ut 2022.

Frågan är om den kommer att ersättas av en ny? Om staten beslutar sig för en ny strategi – för vem och varför ska den finnas till?

Moderator: Tina Tegnér, verksamhetsutvecklare Atea

Frukost serveras

10.00-10.45: Hur kan Sveriges kommuner digitalisera på ett säkert sätt inom vård & omsorg?

Vi behöver ändra arbetssätt för att kunna möta nutidens och framtidens behov av omsorg för våra sköra och äldre. Vi vill kunna erbjuda en trygg vardag och att få vara självständig så länge man själv vill och kan. Digitalisering är definitivt en av nycklarna. Men hur gör man det på ett säkert sätt?

Det finns en osäkerhet kring lagstiftningen, känsliga personuppgifter ska hanteras och kritisk in-formation behöver skyddas. Allt detta samtidigt som medborgare ställer högre krav på moderna tjänster. Lägg också till den demografiska utmaningen med att vi blir allt äldre och att befolknings-takten inte ökar i samma utsträckning. Vilken roll spelar molnet i att lyckas med digitaliseringen? Vilka är utmaningarna och vilka vägar framåt finns att välja emellan?

Talare: Malin Sölsnaes, chef Äldreomsorg, Atea, Carl-Johan Ekelund, Information management säkerhet, Atea, Shadan Ghafouri, Projektledare modellkommun, Eskilstuna kommun

11.00-11.45: En ny nationell digitaliseringsstrategi för skolan – för vem och varför?

Vad saknas i digitaliseringsstrategin för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet samt uppnå en hög digital kompetens? Sveriges första nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet löper ut 2022.

Frågan är om den kommer att ersättas av en ny? Om staten beslutar sig för en ny strategi – för vem och varför ska den finnas till?

Lunch serveras i slutet av seminariet.


Talare: Örjan Johansson, Nationell Enhetschef Skola, Atea, Emma Rosén, verksamhetsutvecklare, Atea, Patrik Glad, verksamhetsutvecklare, Atea

13.00-13.45: Är Sveriges unga redo för framtiden?

Vi lever i ett samhälle som förändras i snabbt vilket skapar både möjligheter och utmaningar. Arbets- och näringsliv efterfrågar unga som är kreativa, problemlösande och skickliga på samarbete. Hur kan svensk skola lära av goda exempel, så att barn och unga utvecklas till innovativa problemlösare?

Hur kan skolan utvecklas för att möta framtidens behov och utmaningar? Var med i de färska debatterna och lyssna in på hur skolans digitalisering kan främja lärandet i vår snabbt föränderliga värld. Atea skola finns på plats och tar tempen.

Talare: Leo Razzak, Entreprenör, Värmeverket.
Anders Huge, Utvecklare Publik sektor, Intel Sweden AB.
Madelene Schöldberg, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige.
Camilla Svanqvist, Verksamhetsutvecklare, Atea Sverige

14.00-14.45: Informationssäkerhet och juridik – bromskloss eller möjliggörare?

Informationshantering i skolan regleras på gott och ont, med lagar och förordningar att följa. Dessa och säkerhetskrav kan ses som bromsklossar i skolans digitalisering, alternativt kan digitalisering ses som riskfyllt. Hur kan verksamhetseffektiv digitalisering möjliggöras i synergi med detta?

Talare: Carl-Johan Ekelund Concept Manager, Information Security

15.00-15.45: Wifi-lyftet - så ordnar vi bättre nät i svenska skolan

I många kommuner och skolor finns brister i nätverk och uppkoppling som gör att man inte är redo för att börja genomföra digitala nationella prov på bra och säkert sätt. Hur kan man åtgärda detta, och ge förutsättningar för att använda digitalisering inom undervisningen ännu bättre?

Cisco arbetar sedan en tid tillbaka med "Wifi-lyftet", som är ett initiativ för att alla skolor ska kunna utvärdera sina nät och förstå hur man kan åtgärda eventuella brister.

Talare: Anders Johansson, Chef offentlig sektor, Cisco

 

Har du frågor?

Lisbeth Johansson
Lisbeth Johansson
lisbeth.johansson@atea.se
Tillbaka till Atea i Almedalen