2023-05-29

Framtidens kraftfulla drivkrafter

När strategi och kultur smälter samman skapas kraftfulla drivkrafter i en verksamhet. Den positiva energi som driver en organisatorisk kulturförändring framåt förstärks när strategi och kultur ömsesidigt samspelar och växelverkar.

Eva Videlans
Verksamhetsutvecklare

Genom ledarskap formas en gemensam förståelse och övertygelse kring strategin, vilket gör att ledare och medarbetare aktivt samarbetar med att utveckla kulturen i enlighet med strategins mål och bolagets värderingar.

Är du en av morgondagens framstående ledare?

Spelplanen för verksamhetsstyrning är föränderlig och beror på många faktorer, inklusive politiska, sociala, hållbarhetsmässiga och ekonomiska påverkansfaktorer. Nya ledarskapsförmågor behövs för att kunna skapa framtidens kraftfulla drivkrafter.

En trendspaning kring morgondagens ledare präglas av konsten att kunna tänka ”utanför boxen”, driva och öppna upp för innovation utifrån en tydlig vision. Beteenden som att inspirera och motivera andra, samt att kunna kommunicera effektivt är en självklarhet. En ledare måste klara av att anpassa sig till nya förhållanden ofta och därmed hantera osäkerhet och komplexitet. För att klara av det behöver ledaren förstå andras perspektiv, skapa positiva och tillitsfulla relationer och främja samarbete.

Framtidens ledare

Vissa betraktar unga entreprenörer och teknologiska innovatörer som potentiella ledare, medan andra tittar på politiska och samhällsorienterade förändringar för att identifiera framväxande talanger som är nästa generations potentiella ledare.

Egenskaper som ofta anses vara viktiga hos framstående ledare inkluderar att ha en tydlig vision, förmåga att inspirera andra, förmåga att fatta kloka beslut, att vara anpassningsbar och att kunna hantera komplexa problem. Vissa tror också att framtidens ledare kommer att vara mer medvetna om globala utmaningar såsom hållbarhet och social rättvisa.

Såklart är det svårt att förutsäga och att de som slutligen blir framstående ledare kan vara personer, yrkesprofiler eller roller som för närvarande inte är välkända.

Det som kallas för vertikal utveckling behövs dock för att klara av att leda i komplexa situationer.

Vertikal utveckling

Med vertikal utveckling kan en ledare förstärka sin medvetenhet för att hantera komplexa och utmanande situationer. Vertikal utveckling handlar om att utveckla de underliggande kognitiva, emotionella och sociala förmågor som en individ har, vilket i sin tur kan stärka ledarskapsförmågorna för att hantera komplexa situationer och kunna leda på en högre medvetandenivå.

Genom vertikal utveckling kan en individ utveckla en mer sofistikerad och holistisk syn på strategi och vision. De kan integrera olika perspektiv och förstå hur strategiska beslut påverkar organisationen och dess intressenter på djupare nivåer. Med en utvecklad flexibel tankeprocess, alltså med ett dynamiskt ledarskap, kan ledaren anpassa sig till nya situationer och integrera olika perspektiv och idéer på ett mer nyanserat sätt.

Med en avancerad kognitiv struktur kan ledaren hantera större mängder information och hantera paradoxer och motsägelser på ett mer effektivt sätt, att faktiskt förstå orsak och verkan på djupet. Med öppet sinne och ett sofistikerat förhållningssätt ökar medvetenheten om hur kommunikation påverkar andras tankar, känslor och beteenden.

Genom att utveckla en mer komplex och nyanserad syn på risker kan ledaren fatta modiga och väl avvägda beslut, även i osäkra och komplexa situationer. Med vertikal utveckling kan en individ utveckla sin förmåga att skapa en mer inkluderande och samarbetsinriktad kultur. De kan förstå och hantera konflikter på ett mer moget sätt och främja en kultur av tillit och samarbete.

Checklista när du är tränad för morgondagens komplexa företagande

Du arbetar utifrån en tydlig vision och kan utveckla en strategi för att nå målen. Du förstår systemtänkandet och hur olika delar av en situation samverkar.

Du är flexibel och anpassar dig till föränderliga omständigheter. Du omfamnar nya idéer och öppnar upp för innovation i vardagen samt justerar strategin när det behövs.

Du hanterar och löser svåra problem och minimerar risker genom att sondera ditt landskap, se abstrakta mönster och analysera information, samt fattar beslut baserat på den tillgängliga informationen du har tillgång till.

Du kommunicerar engagerande och motiverande. Du bjuder in, lyssna på andra och bygger förtroende när du kommunicerar visionen och strategin.

Du bygger framtidens kraftfulla drivkrafter genom att bygga starka team, öka din självmedvetenhet och ditt självledarskap. Du lockar fram den kollektiva intelligensen och agerar som en förebild för att säkra bolagets framtid.

Ledarskap innebär ständigt lärande, både horisontellt och vertikalt!

Läs gärna artikeln varför vertikal utveckling passar dagens komplexa ledarroll av Mats Eklund, som föreläser i vuxenutveckling på utbildningen Managing Professional Services (MAPS) på SSE Executive Education