2016-09-20

Här växer framtidshopp i Malawi

Genom att klimatkompensera såväl Bootcamp som tidningen Tomorrow kompenserar Atea inte bara koldioxidutsläpp utan bidrar också till att lyfta småbrukare i Malawi ur fattigdom.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: Johanna Grant

Småbrukarna i Malawi, ett av Afrikas fattigaste länder, vet allt om klimatförändringar. De ser konsekvenserna av dem. Varje dag. Regnperioder som kommer vid fel tidpunkt och varar för kort tid. Kraftiga skyfall som sköljer bort all matjord och orsakar förstörelse. Skog som försvinner, på grund av svedjejordbruk, torka eller för att invånarna behöver ved.

Johanna Grant, klimatstrateg på företaget Zero Mission, har sett allt med egna ögon. Hon beskriver sin senaste resa till Malawi där hon tillbringade timmar i fyrhjulsdrivna bilar på obefintliga vägar på en resa genom otillgängliga berg. Plötsligt kommer hon in i ett samhälle med hus av tegel och med plåttak. Skolor och människor på cyklar. Ett välmående samhälle, som har uppnåtts genom Clinton Foundation Initiatives arbete och med pengar från klimatkompensation.

– Lokalbefolkningen som går in i det här projektet använder pengarna från bidraget och från den ökande försäljningen av grödor till att rusta sina hus. Många köper också cyklar eller mopeder. Inte minst ger den bättre ekonomin möjlighet för dem att betala skolavgifter för sina barn, beskriver Johanna Grant.

Zero Mission hjälper svenska företag att ta klimatansvar och hitta lämpliga projekt för att kompensera sin påverkan. Den standard för klimatkompensation som de använder heter Plan Vivo. Tolv projekt i olika utvecklingsländer följer standarden, ett av dem är projektet Trees of Hope i Malawi.

– Projektet går ut på att plantera träd i ett långsiktigt hållbart skogsjordbruk. Det är ett sätt för företag att klimatkompensera hela eller delar av sin verksamhet, säger Johanna Grant.

Atea är ett av företagen som klimatkompenserar och på bilderna som Johanna visar syns påtagliga bevis på nyttan.

Träden som planteras absorberar koldioxid som binds i trädets celler. Eftersom det går att beräkna hur mycket koldioxid varje träd binder under sin livstid går det också att avgöra hur många träd som behövs för att kompensera den koldioxid som verksamheten gett upphov till. Meningen är inte att ett träd ska stå i hundra år. Jorden ska istället återplanteras sam-tidigt som småbrukarna kan gallra, ta ut ved och virke och plantera nya träd.

För småbrukarna är det inte koldioxidaspekten som har störst betydelse utan vad träden innebär för jordbruket och för möjligheten att skaffa sig en drägligare tillvaro.

Så hjälper Zero Mission företag att ta klimatansvar
  1. Tar fram beräkning av hur stor klimatpåverkan företagets verksamhet orsakar.
  2. Analyserar klimatpåverkan och föreslår strategier för att minska den.
  3. Ger råd vid val av klimatkompensationsprojekt, gärna projekt som kan kopplas till affärsverksamheten och bidra till inspirerande storytelling.
  4. Stöd till kommunikation och utbildning med fokus på hur klimatkompensationen kan kopplas till affärsnytta.

– Träden med sina djupa rötter drar upp näring ur jorden, binder vatten och skapar en bördig jord. Det gör att odlingarna ger mycket större avkastning och risken för utarmade jordar minskar, säger Johanna Grant.

Atea klimatkompenserar eventet Atea Bootcamp och kundtidningen Tomorrow. Andreas Rydell, global hållbarhetschef på Atea, berättar att det handlar om affärsmässighet. Allt fler kunder kräver att deras samarbetspartners tar ett miljöansvar.

– Vi vill vara en miljösmart verksamhet och har de senaste åren minskat våra koldioxidutsläpp med över 20 procent tack vare ett systematiskt miljöarbete. Därför är det ett naturligt steg att använda oss av klimatkompensation som en del av ansvarstagandet, säger Andreas Rydell.

Det handlar också om lönsamhet. Det säger både Andreas Rydell och Johanna Grant.

Men lönsamheten kommer inte av sig självt. Det krävs att företaget berättar om sina miljösatsningar för omvärlden. När bilden av företaget förändras kommer de affärsmässiga vinsterna.

– Företagen behöver ta ett större grepp om klimatfrågan, så att man inte bara klimatkompenserar och slår sig till ro med det. Tanken är att det här ska driva verksamheternas miljöarbete i stort, med exempelvis färre resor och en mer miljöeffektiv produktion, säger Johanna Grant.

Zero Mission strävar efter att klimatkompensation ska skapa värde för svenska företag. Men lika mycket värde och affärsnytta uppstår hos småbrukarna i Malawi. När klimatförändringarna leder till torka och vattenbrist ger träden och skogsbruket människorna en möjlighet till ett bättre liv.