Hoppa till huvudinnehåll

Vad är Atea CloudTrack?

Under många år har vi på Atea samlat erfarenheter från våra kunder och hundratals molnprojekt. Strategi, styrning, förflyttning, förvaltning, säkerhet, optimering, modernisering och den digitala arbetsplatsen är alla våra huvudgrenar. Kunskapen har vi samlat i Atea CloudTrack. Atea CloudTrack är en kraftsamling av erbjudanden, erfarenheter, förmågor och referenser för att du ska känna dig trygg från strategi till förvaltning. Vi börjar där ni befinner er.

Varför Atea CloudTrack? 

Har du och dina kollegor funderat på hur ni ska ta er an digitaliseringen? Känns molnlösningar skrämmande? Vill ni undersöka om ni kan optimera er molnmiljö? Har ni kommit en bra bit på vägen och funderar på hur ni ska modernisera er infrastruktur? Ni är inte ensamma.

Våra mest framgångsrika molnkunder har haft samma diskussioner och därför har vi samlat våra erbjudanden i en enkel, steg för steg, katalog för att leda er rätt utifrån vår expertis.  

Vart befinner ni er på resan till molnet? 

Atea CloudTrack är en katalog som består av erbjudanden, förmågor, blueprints och referenser som anpassas efter era behov. Katalogen baseras på Cloud Adoption Framework och Well Architected Framework.

Vi använder oss av marknadens beprövade ramverk för att säkerställa att vi gör allt efter marknadens best practice. Dessa anpassar vi utifrån de svenska lagkrav som ställs på den verksamhet ni bedriver. Vare sig ni befinner er i början av er resa eller vill modernisera er molnmiljö, kommer vi kunna finnas där för er.  

Vi guidar er genom alla alternativ av molnlösningar som finns och våra konsulter står redo över hela landet. 

Vägledning från strategi till modernisering

Ingen verksamhet är den andra lik. Genom vårt breda utbud av workshops, konsulttjänster och drifttjänster kan vi erbjuda behovsanpassade projekt eller göra stötvisa insatser. För oss är det viktigt att sätta tydliga effektmål för att ni ska få direkt effekt av er investering.

Strategi för ökad nytta

Med en välgrundad strategi fattas beslut som ger en kostnadseffektiv och stabil digital plattform. Med Atea CloudTrack Strategy etablerar vi en tydlig målbild och minskar risken för felinvesteringar. Vi säkerställer att it bidrar till att de övergripande målen och visionerna nås på ett tryggt och säkert sätt.  

Sökta effektmål är att kunna ge: 

✔️ Tydlig målbild 

✔️ Kostnadseffektivitet genom rätt beslut i rätt tid 

✔️ Minskade risker genom juridiskt korrekta beslut  

✔️ Minskad risk för suboptimering genom tydliga och förankrade prioriteringar 

Styrning för ökad säkerhet 

I Atea CloudTrack Governance sätts principer, riktlinjer och kontroller upp. Denna styrning är ett digitalt stöd som bland annat säkerställer att säkerhetspolicyer följs, att kostnaderna minimeras, att kraven på prestanda följs och att hot lättare identifieras och hanteras.   

Sökta effektmål är att kunna ge: 

✔️ Etablerade styrande principer för effektiv, tydlig och etablerad styrning och kontroll av molnmiljön 

✔️ Identifierade och hanterade risker 

✔️ Fastslagna standarder och ökad kvalitet 

✔️ Kontinuerlig kostnadskontroll 

✔️ Identifierade och/eller eliminerade inlåsningseffekter 

Migrera till molnet

Atea CloudTrack Migration är vår beprövade metod för att lösa förflyttningen till molnet på ett smidigt sätt. Våra specialister stöttar förflyttningen från start till mål. Genom att migrera de första tjänsterna, får du direkt effekt av din investering.  

Sökta effektmål är att kunna ge: 

✔️ Framgångsrika införandeprojekt  

✔️ Minskade risker för produktionsstörningar 

✔️ Vidareutbildning inom organisationen för att hantera den nya molnmiljön 

Förvaltning

Atea CloudTrack Management är då vi verkställer förvaltningen av strategin. Utan förvaltning på plats finns en stor risk att din molninvestering slutar ge den nytta du önskade. Genom en tydlig förvaltning kommer du kunna maximera fördelarna med molntjänster, samtidigt som du hanterar risker och kostnader.  

Sökta effektmål är att kunna ge: 

✔️ Kontroll och insikt över molnkonsumtionen, oavsett om den är privat, hybrid eller publik 

✔️ Molntjänster som följer upprättade policyer och avtal 

✔️ Snabbare leverans av beställda applikationer och funktioner till verksamheten 

✔️ Effektiv och standardiserad leverans av applikationer och resurser genom självbetjäning 

Säkerhet

Säkerhet i molnet har blivit alltmer aktuellt. Atea CloudTrack Security är en objektiv genomlysning av säkerheten i er molnmiljö, oberoende av leverantör. Resultatet är en kundunik analys med rekommendationer, som kan användas som beslutsunderlag för framtiden. Vi tillhandahåller bland annat erbjudandena Säker Väg till Molnet, Atea Cybersecurity Assessment och SOC+.  

Sökta effektmål är att kunna ge: 

✔️ Säkra lösningar utifrån er unika riskprofil och lagkrav 

✔️ Ett systematiskt, riskorienterat informationssäkerhetsarbete 

✔️ Kontroll över informationstillgångar och tillhörande skyddsvärdesnivåer 

✔️ Etablerad kontinuitetshantering och uppdaterad kontinuitetsplanering 

Optimera

Atea CloudTrack Optimization är en samling av erbjudanden som ger datadrivna insikter av er molnmiljö. Genom regelbunden moderering och övervakning säkerställs att miljön inte avviker från dina förväntningar. Exempel på erbjudanden är Atea Cloud Economics och Atea Cloud Insights. Atea Cloud Economics redogör för hur molninvesteringar leder till faktiska affärsnyttor. Atea Cloud Insights är ett kostnadsfritt verktyg för Ateas kunder, där du via en dashboard ser dina resursers förbrukning, användare och mycket mer.  

Sökta effektmål är att kunna ge: 

✔️ Kostnadseffektiv konsumtion av molntjänster 

✔️ Rätt molntjänst/-er för verksamhetens behov 

✔️ Underlag till, skapande av och uppföljning av budget 

✔️ Kontroll och insikt i er molnkonsumtion, oavsett om den är privat, hybrid eller publik 

Modernisera – Ta nästa steg

Atea CloudTrack Modernization är en samling av kompetenser, metoder och modeller för att modernisera er molnmiljö. Nyttjandet av molntjänster och ny teknologi möjliggör ökad effektivitet, driftsäkerhet och öppnar upp för nya innovativa lösningar, såsom Startklar AI, Azure OpenAI Solutions, Cloud Native och Azure Virtual Desktop (AVD). Beroende på vilken effekt du vill ha, ger vi er förutsättningarna för innovation.  

Sökta effektmål är att kunna ge: 

✔️ En molnmiljö som stödjer digitalisering och innovation 

✔️ Skalbar och kostnadseffektiv molnmiljö genom högre resursnyttjande 

✔️ Ökad tillgänglighet och tillförlitlighet genom exempelvis mikrotjänstarkitektur 

Modern arbetsplats

Genom att sätta användaren i centrum med rätt verktyg skapar ni arbetsglädje, ökat engagemang och högre produktivitet. Medarbetarbetaren kan erbjudas en digital arbetsplats med möjlighet att arbeta på olika platser med samma upplevelse och funktion som på kontoret. Erbjudandena i Atea CloudTrack Workplace ger dina medarbetare rätt förutsättningar för att uppnå hög produktivitet. Här finns erbjudanden som Atea 365 för ökad effekt och produktivitet i M365 och Get Ready for Microsoft 365 Copilot.  

Sökta effektmål är att kunna ge: 

✔️ Smidiga samarbeten för verksamheten  

✔️ En flexibel och kreativ, digital arbetsplats utan kontorsgränser och med bibehållen säkerhet 

✔️ Effektiv administration och underhåll av arbetsplatsen 

 

Varje del av CloudTrack förklarat på 1 minut

CloudTrack Strategy
CloudTrack Strategy
Atea CloudTrack Governance
CloudTrack Governance
CloudTrack Migration
CloudTrack Migration
CloudTrack Modernization
CloudTrack Workplace
CloudTrack Security
CloudTrack Cost Optimization
CloudTrack Management
CloudTrack Management

CloudTrack - ett ramverk för er cloudtransformation

🌿 Klimatbesparingar med molnet 

Enligt International Energy Agency (IEA) har den ökade efterfrågan av datakapacitet lett till en ökning om 20 – 40 procent årligen i energianvändning. Trots detta har datacenter och globala datanätverk stått för konstanta 1 procent av de globala, energirelaterade, klimatutsläppen sedan 2010. Hur har detta gått till? 

Den ökade energianvändningen har kompenserats med energieffektiva förbättringar, förnybar energi, förbättrad hårdvara och avkylning, nyttjande av överskottsvärmen, samt ett skifte från små, ineffektiva datacenter, till mer effektiva moln- och hyperscale-datacenter. Det är även något som Atea arbetar för dagligen i våra egna datacenter. 

Genom att övergå från on-prem till molnlösningar kan ni minska era totala klimatsutsläpp från 50 procent upp till 95 procent genom effektivare resurs- och energianvändning.

Garo tar chansen till möjliga miljöbesparingar

Energioptimera din it

Så jobbar Atea med hållbarhet

Kontakta gärna oss

Anders Robèrt
Anders Robèrt
Business Developer
Skicka e-post