2021-08-30

Vikten av god arkitektur för att driva digitalisering

Vi lever i en snabbföränderlig tid där organisationer och dess kunder ställer allt större krav på digital utveckling. För att kunna svara upp mot dessa krav fordras god kontroll på sitt IT-landskap utan att för den saken tappa agilitet och möjlighet att svara upp till snabba förändringar.

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt

När man bygger ett hus är god arkitektur och uppdaterade ritningar en självklarhet. Vi förväntar oss dessutom att ritningarna finns i olika detaljgrad och för olika syften och målgrupper. Det är också en självklarhet att behov och krav har tagits hänsyn till när arkitekturen och ritningarna utformats.

Men när det kommer till IT är det inte alltid lika självklart, då händer det allt för ofta att man börjar bygga mer eller mindre direkt, utan vare sig ritning eller klargjord behovsbild. Risken blir överhängande att man inte når de målen som är uppsatta och än mer komplicerat blir det när förändringar ska ske och nya integrationer ska etableras.

Ett visuellt gränssnitt anpassat för hela verksamheten

En väg framåt för att skapa struktur utan att tappa rörlighet är att etablera en arkitektfunktion, ofta kallat en EA-funktion (Enterprise Arkitektur). Syftet med en EA-funktion är att med ett holistiskt perspektiv säkerställa att IT supporterar organisationens strategi och behov över tid samtidigt som man säkerställer att IT-leveransen sker på ett kostnadseffektivt och kontrollerat sätt.

Här har Ateas arkitekter spelat en stor roll i våra kunders arbete historiskt och nu tar vi nästa stora kliv genom ett nytt samarbete med Ardoq. Ardoq är ett modernt EA-verktyg för att dokumentera, visualisera och driva digital transformation genom ett visuellt gränssnitt för att visualisera och kommunicera med hela verksamheten.

Med hjälp av Ardoq som verktyg kan Ateas arkitekter på ett strukturerat och datadrivet sätt beskriva kopplingen mellan våra kunders strategier, affärsprocesser, applikationsportfölj, IT-infrastruktur och systemintegration med ett visuellt gränssnitt anpassat för hela verksamheten, dvs. inte arkitektur för arkitekter. Detta ger en organisation rätt förutsättning för att styra och vägleda verksamhets- och IT-förändring i rätt riktning.  

Mattias tre tips - så jobbar du med enterprisearkitektur

ETABLERA Etablera en arkitektfunktion som återkommande arbetar och utvärderar hur organisationens strategi och behov realiseras med hjälp av digitala förmågor och Informationsteknologi 

STRUKTURERA Strukturera och skapa kontroll över organisationens personer, processer, information och teknik och dess beroenden sinsemellan samt koppling till organisationens strategi och mål 

VISUALISERA Arkitektur ska inte skapas för sakens skull och inte heller bara för andra arkitekter. Tvärt om, för att arkitekturen ska ha bäring på riktigt behöver den visualiseras på ett sätt så att andra intressenter inom organisationen kan ta till sig och agera på informationen 

Ardoq är ett modernt EA-verktyg väl positionerat för att driva transformation i dagens digitala organisationer genom ett visuellt gränssnitt anpassat för hela verksamheten. Ardoq har blivit vald till Gartners Customers Choice och är även identifierat som Visionaries i Gartners kvadrant över EA-verktyg.