Hoppa till huvudinnehåll
Riktade utbildningar för Örnsköldsviks förskole- och lågstadielärare stärker kunskaperna i digitala verktyg och hjälper elever till kreativt och stimulerade lärande.
Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsvik
Stärkt kompetens i digitala hjälpmedel för ett stimulerande lärande.

Digitala hjälpmedel gör det enklare att utgå från elevernas intressen och förmågor, vilket skapar en kreativ och stimulerande undervisning. Örnsköldsvik har genom två riktade utbildningar fördjupat förskole- och lågstadielärarnas kunskaper om hur iPads kan användas i skolan. Det har fallit så väl ut att en fortsättning redan är planerad.

Surfplattor har sedan länge varit ett naturligt inslag på skolor och förskolor i Örnsköldsviks kommun.

Markus Horkamo, Utvecklingsledare, ser att fortbildning alltid är viktigt i de system som används.

Men i samband med att lågstadieklasserna skulle få ännu fler iPads föddes idén att satsa på ytterligare inspiration och kompetensutveckling som visar hur pedagogerna kan använda dem i undervisningen.

I dialog med rektorerna beslutade Markus Horkamo och Anders Edström, utvecklingsledare på bildningsförvaltningen, att även inkludera förskolepersonalen i satsningen.

– Samtidigt som skolan fick fler iPads ville vi komplettera med utbildning. Vi har många digitala läromedel i kommunen och är väldigt noggranna med att erbjuda fortbildning inom de system som vi använder, säger Markus Horkamo.

Kunnig och trovärdig utbildare

Valet föll på två utbildningsprogram som båda erbjuds av Atea: Apple Teacher Program för grundskolan och Nyckelpedagogutbildning för förskolan.

För att få en känsla för innehållet genomförde Markus Horkamo själv den förstnämnda utbildningen på egen hand via nätet. Det gick bra, men senare insåg han hur mycket mer det går att få ut av materialet med Ateas hjälp.

Utbildaren från Atea gav betydligt fler tips på användbara appar och kunde också fördjupa förståelsen för hur iPads kan användas inom skolan. Att hon hade egen erfarenhet från både för- och grundskolan var en stor fördel, enligt Anders Edström.

– Det blev väldigt trovärdigt med en utbildare som förstod verksamheterna. Vi har kunniga pedagoger inom det digitala området även i vår egen organisation, men Atea bidrog med en spetskompetens utöver den vi själva har, säger han.

Markus Horkamo, Maria Eriksson, Förskolepedagog och Anders Edström, Utvecklingsledare. 

Många fördelar med distansundervisning

En medarbetare på varje förskola, totalt cirka 50 personer, gick Nyckelpedagogutbildningen. Ungefär lika många lågstadielärare genomförde Apple Teacher-programmet.

I båda fallen delades medarbetarna in i två grupper. Nyckelpedagogutbildningen omfattade fem utbildningstillfällen och Apple Teacher fyra, samtliga på tre till fyra timmar per gång. På grund av pandemin genomfördes allt på distans, vilket var en ny erfarenhet.

”Tidigare hade vi nog aldrig hållit en utbildning av den här omfattningen på distans. Jag blev väldigt positivt överraskad över hur bra det gick.”

— Markus Horkamo

Inom skolan kan det vara en utmaning att hitta tid och plats vid större utbildningsinsatser. Med de avstånd som finns inom kommunen var det enklare att slippa samla alla på centralorten. Av miljö- och säkerhetsskäl var det också bra att medarbetarna inte låg ute på vägarna.

– Tidigare hade vi nog aldrig hållit en utbildning av den här omfattningen på distans. Jag blev väldigt positivt överraskad över hur bra det gick. Jag ser fler fördelar med att hålla utbildningar digitalt än att träffas i en gemensam lokal, säger Markus Horkamo.

Markus Horkamo upplevde dessutom att uppmärksamheten hos deltagarna blev bättre, eftersom man i en digital utbildning kan enas om att ställa frågor på ett strukturerat sätt, genom att räcka upp en digital hand eller ställa frågor i chatten.

Maria Eriksson, Förskolepedagog, är en av de som har genomgått Nyckelpedagogutbildningen. 

Ny utbildningsomgång till våren

De medarbetare som har gått utbildningarna främjar det kollegiala lärandet genom att fungera som ambassadörer inom sina respektive verksamheter. Men Örnsköldsviks kommun har redan bestämt sig för att utbilda fler enligt samma upplägg.

– Vi är en relativt stor kommun och för att de här ambassadörerna inte ska bli alltför ensamma gör vi ytterligare en satsning. Annars räcker kanske tiden inte till för att föra kunskapen vidare till alla. Så till våren kör vi en favorit i repris, säger Markus Horkamo.

Denna gång omfattar utbildningen också specialpedagoger och fritidshemspersonal. Markus Horkamo tycker att det är på tiden att även dessa medarbetare erbjuds digital fortbildning.

händer som jobbar med ipad

Specialpedagoger arbetar mycket med iPads och utvecklingsledarna får ofta frågor om vilka appar som kan användas för att exempelvis hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.

Utbudet är stort och förhoppningen är att utbildningen ska hjälpa till att sålla fram de bästa alternativen.

– Vi vill titta mer på vilka kompensatoriska hjälpmedel som man som pedagog och elev kan nyttja när man jobbar digitalt. Verktyg som är bra för elever som behöver extra stöd är ofta bra för alla, säger Anders Edström.

Goda förutsättningar för verksamheterna

Efter avslutat Apple Teacher-program blir man Certifierad Apple Teacher. Det är ett kvitto och en kvalitetsstämpel på att man som pedagog kan hantera både iPaden som hårdvara och de appar som medföljer.

Utbildningen börjar med grundläggande kunskaper och inställningar och blir sedan mer specifik. I Örnsköldsvik fick deltagarna exempelvis göra både en e-bok och en podcast samt jobba med film, statistik och kodning. 

Apple Teacher Program

Webbaserat fortbildningsprogram som har tagits fram för att stötta dig som använder Apples produkter till undervisning och lärande i grundskolan. Utbildningen fördjupar dina iPad- och Mac-kunskaper, som du sedan kan omsätta direkt i klassrummet. Atea hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Nyckelpedagogutbildning

Liknande upplägg som Apple Teacher men är anpassad för förskollärare. Du får fördjupad kunskap om de digitala verktyg som du använder i ditt arbete och många tips på användbara och inspirerande appar.

Läs mer om båda utbildningarna här.

 Upplägget såg ungefär likadant ut på Nyckelpedagogutbildningen, men med lite mer tyngdpunkt på Augmented Reality.

– Det har inte gått särskilt lång tid sedan utbildningarna avslutades, så vi har inte hunnit göra en uppföljning av effekten på de enskilda skolorna och förskolorna. Men från centralt håll känner vi att vi har gett medarbetarna bra förutsättningar att jobba med de digitala målen i läroplanen. Det är också därför vi fortsätter med det här en vända till, säger Markus Horkamo.

Mer kreativitet i klassrummen

Anders Edström är med i bildningsförvaltningens digitaliseringskommitté, där även utvalda rektorer från förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ingår. Genom detta forum kan utvecklingsledarna samla in önskemål från skolledarna och omsätta dessa i praktiska åtgärder.

Utvecklingsledarna lägger också fram egna förslag på hur skolorna kan stärka sitt digitala arbete – och det var så initiativet till de aktuella utbildningarna kom fram. Gensvaret var enbart positivt.

– Vår uppfattning är att rektorerna vill se kreativitet i klassrummen och ge eleverna verktyg som gör lärandet roligare, säger Anders Edström.

Markus och Maria testar verktyg i iPaden. Markus ser positiva effekter med att digitala verktyg ger fler möjligheter.

Det handlar inte enbart om att ersätta analoga läromedel med digitala. Målet är snarare att åstadkomma en hävstångseffekt och ge skolan nya möjligheter som inte fanns tidigare.

Den digitala tekniken underlättar allt från internationella samarbeten till att göra eleverna mer delaktiga i sitt eget lärande. De kan dessutom dela med sig av sin nyvunna kunskap på ett inspirerande sätt till både klasskamrater och vårdnadshavare, till exempel genom en podcast, filmer eller animationer.

Det blir en produkt som eleverna kan känna sig stolta över, framhåller Markus Horkamo:

– Vi kan individanpassa undervisningen ett steg längre med digitala verktyg och utgå mycket mer från elevernas egna intressen. Det digitala berättandet omfattar så mycket mer än bara text. I sociala medier är det även kopplat till bild, film och musik. Om du kan få in mer av det i skolan blir undervisningen förhoppningsvis mer inspirerande.

Markus och Anders listar 5 fördelar med Apple Teacher Program och Nyckelpedagogutbildningen

Lättare att nå de digitala målen. Digital kompetens bland pedagogerna är en förutsättning för att leva upp till de digitala målen i läroplanen. Ju större denna kunskap är, desto bättre blir undervisningen.

Ny inspiration och bättre urval av appar. Kurserna ger många tips på appar som är användbara i undervisningen, samtidigt som de bidrar till att sortera bland det nästintill oöverblickbara utbudet.

Större trygghet. Det är viktigt att både elever och pedagoger känner sig trygga med de digitala verktyg som används i skolan, att de är kvalitetssäkrade när de köps in. Ökad kompetens bidrar till detta.

Mer individanpassad undervisning. Med digitala verktyg blir det enklare och roligare för eleverna att ta aktiv del i det egna lärandet. Det blir också lättare för pedagogerna att utforma undervisningen utifrån elevernas intressen och förmågor.

Nya sätt för eleverna att visa vad de har lärt sig. Digital teknik erbjuder många olika sätt att redogöra för kunskaper och bidrar också till utveckling av nya färdigheter. Att visa en filmad redovisning kan vara ett första steg mot att våga hålla ett fysiskt föredrag inför klassen.

Markus Horkamo och Anders Edström

Kontakta Linda om du vill veta mer

Linda Rudin
Linda Rudin
Skolspecialist, Skola
Skicka e-post