2024-04-30

AI - Vilka frågor bör vi ställa?

AI ligger högt upp på den globala ekonomiska och politiska agendan. Förändringstakten inom teknikfältet är minst sagt stor. AI-tillämpningar slår igenom på ett brett spektrum, från matematisk och biologisk forskning till arbete inom hållbarhet. Generativ AI:s genomslag är stort och brett inom utbildnings- och kommunikationssektorn, och inte minst inom arbetsmarknaden.

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

Många söker svar. I den här bloggposten tänker jag vända på det hela; istället för att leta efter svar, bör vi komma överens om de viktiga frågor som vi borde ställa. Jag hävdar att kvaliteten på de frågor vi ställer påverkar vårt agerande.

Vad kan vi lära oss från andra?

Jag tycker att vi kan börja med att titta på hur andra tolkar vår omvärld och hur de agerar därefter.

Kanada satsar 2,4 miljarder dollar på AI

Den kanadensiska regeringen avsätter 2,4 miljarder dollar i sin kommande budget för att bygga kapacitet inom artificiell intelligens. Huvuddelen av det riktats för att ge ökad tillgång till datorkapacitet och teknisk infrastruktur. Ambitionen är att stödja företagen att omfamna möjligheterna med AI och på så sätt stödja samhällsbygget och livskvalitén.

Artificiell intelligens påverkan på yrkeshögskolans utbildningsutbud

”AI är en så kallad general purpose technology, vilket innebär att den ändrar förutsättningarna för de flesta andra teknologier och kommer få inverkan på de flesta delar av samhället. De flesta yrkesroller kommer att påverkas på så sätt att uppgifter som kan automatiseras sannolikt kommer att göra detta. Flera yrkesroller kommer att försvinna och andra kommer tillkomma, medan sådana yrkesroller som ställer krav på mänsklig interaktion kommer att påverkas i mindre grad.”

AI – Sweden AI lanserar en AI-strategi för Sverige

AI Sweden har formulerat visionen så här;
”A future Swedish society making the most of the potential of AI should draw on existing strengths centered around democracy, social stability, a highly developed welfare state, high levels of equality, and a business environment that fosters innovation and entrepreneurship.”

Storbritannien satsar 1,1 miljarder pund på AI och ny tech kompetenser

Storbritannien satsar på att öka forskningen inom AI och ny teknik, samt på kompetensutveckling och tillgängliga resurser för alla, oavsett utbildningsbakgrund eller samhällsskikt. Detta görs för att stödja framtida teknologisk utveckling och därmed skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och förbättrad livskvalitet.

Vad kan vi lära oss från detta?

Jag tycker att AI Swedens vision har ett tydligt och viktigt budskap, att vi bör bygga vidare på Sveriges fantastiska styrkor och stöpa om dem i ny kontext. Tänk er, Folkbildning 5.0, Sverige 5.0, Konsensus 5.0.

Vi kan väl ta till oss:

  • att AI-kompetenser på många olika nivåer är och kommer att förbli en avgörande faktor för varje individ, organisation, land och kontinent.
  • att en värld som genomsyras av AI kräver satsningar på infrastruktur och datorkapacitet.
  • att påverkan på arbetsmarknaden nu och framöver är oundviklig i olika professioner och i olika grad.
  • att vi måste bygga på våra mänskliga bästa förmågor såsom kreativitet och samarbetsförmåga för att kunna skapa en vision av vårt framtida samhälle som bygger på våra mänskliga värderingar.
  • att AI:s höga position på den globala politiska agendan tyder på att vi är i en brytningstid som påverkar hela samhället nu och framöver.

Frågor vi bör ställa oss

Hur ska vi hantera den snabba tekniska förändringstakten?

Vi är vana att arbeta metodiskt utifrån ett linjärt tänkande och arbetssätt. Det vill säga, först gör vi A, sedan B, sedan C, sedan kanske åter till B och så vidare. Men i en värld där den tekniska utvecklingen är utbredd så krävs ett annat sätt att tänka, arbeta och leda. Vi behöver bli bättre på att jobba med flera koncept parallellt och med mycket kortare livscykler. Man kan till exempel jobba med införandet av AI-lösningar parallellt med strategi- och visionsarbete, parallellt med kompetensinsatser. Därmed kan man få ett momentum i arbetet och dra lärdomar och synergier av de olika processerna.

Life is not a straight Line

Hur ska vi öka den politiska medvetenheten och kompetensen kring AI?

Att Sverige inte har en AI-strategi säger ju en hel del. Om Sverige ska få förutsättningar för att ta till vara på potentialen inom AI behövs en ökad kompetens inom det politiska skiktet. Samhällsförändringar är en politisk fråga.

Hur ska vi adressera AI-kompetensfrågan?

AI-kompetenser är avgörande för individer, roller, organisationer - ja, hela samhället. Vi behöver tänka och arbeta med dessa frågor både kort och långsiktigt, på bredden och på djupet.

Hur ska vi arbeta strategiskt med AI?

I en snabb föränderlig värld är det inte läge att lägga flera år på att skriva en strategi. Däremot är det viktigt att organisationen har ett nuläge och en uttalad målbild och en väg framåt. Läsa gärna min bloggpost om AI Strategi-varför då?

Hur ska vi öka vår leveransförmåga?

Jag skulle tro att detta är offentlig sektors främsta utmaning. Det är genom att bygga koncept som är modulära och byggda på nationella och internationella standarder som vi kan vi öka vår leveransförmåga, både intern i en organisation men även nationellt och internationellt. AI är globala frågor och behöver adresseras därefter.

Vilka ”gamla sanningar” bör vi utmana?

Jag tror att vi behöver blir bättre på att utmana ”gamla sanningar”. Som en klassiker inom offentlig sektor lyder ”offentlig sektor är så rädd för att misslyckas och därmed kommer inte vidare i utvecklingen”. Jag vill påstå att det är det motsatta som gäller. Många organisationer är rädd för att lyckas, för när man lyckas blir man synad, man får ett tryck från organisationen att skala och det utmanar befintliga strukturer och roller. Att lyckas genomföra uppdrag kräver mycket mod, uthållighet och ödmjukhet.

Vilka ”gamla sanningar” bör vi utmana?

Att tänka på tills vi ses igen…

Hur jobbar din organisation med AI-kompetens?Hur jobbar din organisation med att öka den politiska medvetenheten kring AI?Vilka ”gamla sanningar” tycker du att vi bör utmana?

Slutord

Denna gång avsluta vi med ett citat från Dr Fej Fej Li

”AI has the power to transform the World to a better place ”  
Jag kan starkt rekomenderar hennes bok The World I see.

Följ mig på Linkedin Tony MC Carrick, Strategisk rådgivare

Vi på Atea hjälper gärna din organisation med frågor kopplat till AI och andra tekniska fält. Vi har den breda kompetensen som behövs för att vara en god partner i arbetet.

Hör av dig. På Atea jobbar vi både med strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling och kan stötta dig i de här frågorna.