Hoppa till huvudinnehåll
Det ska vara enklare att få rätt vård, och tillgängligheten ska bli högre – även i tider av minskade resurser eller andra utmaningar. Med den visionen har Region Norrbotten rullat ut sin Platform 24-baserade patientportal ”Digitalen”, som får höga betyg av de invånare som använder tjänsten.
Region Nottbotten
Bättre resursanvändande och högre patientdelaktighet och tillgänglighet för invånarna.

Stefan Carlsson, it-strateg på Region Norrbotten.

Region Norrbotten brottas med liknande utmaningar som många andra regioner runt om i landet: En alltmer åldrande befolkning, som lever längre och ökar behovet av vård, prognoser om minskade skatteintäkter, svårigheter att hitta rätt kompetens och krav på omställning till ökad hållbarhet och högre tillgänglighet. 

Regionen har dessutom en annan faktor att ta hänsyn till. De omkring 250 000 invånarna är utspridda på en yta som är lika stor som en fjärdedel av Sverige. 

 – De stora avstånden bidrar till utmaningarna. För att vi ska kunna erbjuda en god vård med hög tillgänglighet måste vi: vara effektiva, ta tillvara teknikens möjligheter och invånarna själva behöver bli mer delaktiga i vårdresan. Annars räcker inte resurserna till, konstaterar Stefan Carlsson, it-strateg på Region Norrbotten. 

Ger smidig digital väg till vården 

Platform 24 är en digital ingång till vården som leder till bättre resursanvändande och högre patientdelaktighet och tillgänglighet. Region Norrbotten paketerar lösningen under namnet ”Digitalen”. 

Med Digitalen kan regionens invånare logga in med sitt bank-id och få en smidigare vårdresa. 

– Tidigare har patienterna själva behövt veta vart de ska vända sig, vilket har lett till att de ibland hamnat fel, slussats runt och behövt vänta onödigt länge på att få rätt vård. Vår vision med Digitalen är att göra vårdresan mer sömlöst. Från första steget när patienten behöver stöd och hjälp, till behandlingar och uppföljningar, säger Alexandra Rönnkvist, förvaltningsledare för digital vård i regionen. 

Dirigeras till rätt vårdnivå 

Alexandra Rönnkvist, förvaltningsledare för digital vård i regionen.

Alexandra Rönnkvist, förvaltningsledare för digital vård i regionen. 

Regionens motto är att vården ska vara: ”Digital när det går, fysisk när det behövs”.  
I Digitalen svarar individen på frågor för att bli omhändertagen av rätt vårdkompetens.  

Prioriteringar i patientflödet underlättas genom Platform 24’s algoritm. Den är baserad på fastställda nationella triage*protokoll. 

– Triagemotorn säkerställer att varje individ hanteras och prioriteras. Det sparar tid för personalen på hälsocentralen och gör att patienten bedöms på samma sätt, säger Alexandra.  

När så behövs, kan patienten även fylla i mer ingående frågeformulär för att effektivisera sina digitala eller fysiska besök. 

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Digitala lösningar kan ge brukare inom äldreomsorgen möjlighet att bo kvar hemma och vara självständiga, så länge man själv vill och kan. Det ger också välfärdens medarbetare jämlika förutsättningar att bedriva ett rättssäkert och högkvalitativt arbete.

Möjligheter inom äldreomsorgen

Klokare prioriteringar i patientflödet

Telefonen, förresten. Även om den fortfarande är den vanligaste vägen in i vården, har den en stor begränsning som Digitalen inte lider av. En invånare som drabbas av hög feber och svåra synrubbningar kan, när de ringer in, behöva vänta längre än någon med en lätt snuva och ont i halsen. 

– I en telefonkö finns det ingen som kan avgöra vem som behöver vård snabbast. Samtalen betas av i turordning, och bemanningen påverkar hur lång väntetiden blir. I ett digitalt flöde kan ärenden hanteras bättre för att du vet vilka typer av ärenden som finns i kö och brådskandegraden, säger Alexandra. 

I Digitalen blir invånare med enklare besvär guidade till egenvård, med möjlighet att chatt med sjuksköterska, medan mer brådskande fall ges förtur till rätt vård. Om sedan de milda symptomen plötsligt förvärras efter några dagar kan patienten gå in i Digitalen igen och fortsätta chatta i samma ärende med oss. 

4 andra digitala vårdsatsningar i Region Norrbotten

Blixtsnabba besked om BUP-stöd 

Ledtiderna har kapats rejält för att göra bedömningar om stöd till föräldrar och barn som vänder sig till Barn- och ungdomspsykiatrin, från två veckor till 20 minuter (!). Tidigare skickades formulär ut med posten. Formuläret behövdes sedan fyllas i, skickas tillbaka, och hanteras manuellt, för beslut om åtgärd. Nu har processen digitaliserats genom Blåappen Det gör stor skillnad för dessa familjer att snabbt få besked, i stället för att sväva i ovisshet i veckor. 

Digitala återbesök 

Inom specialistvården krävs ett eller flera återbesök för att säkerställa att läkningen går som planerat. Numera görs dessa planerade återbesök oftast digitalt genom tjänster från VisibaCare. Några minuter framför skärmen är betydligt smidigare än att behöva ge sig av hemifrån, eller från jobbet, i flera timmar. För regionen innebär förändringen färre sjukresor och dessutom lägre koldioxidutsläpp.  

Effektivare flöden på hälsocentraler 

På flera hälsocentraler i Norrbotten kan patienter själva registrera lättare akuta sökorsaker via en terminal med tjänsten Collabodoc. Den digitaliserade handläggningen ger ett effektivare flöde. Patienterna får snabbare hjälp med enklare besvär och samtidigt frigörs tid att ta hand om de patienter som behöver mer omfattande stöd. 

Virtuell rehabilitering av whiplash-skadepatienter 

På försök har whiplash-skadepatienter fått låna virtual reality-headsets* som tar dem till en strand i Thailand, eller får dem att uppleva att de går omkring i ett akvarium. ”Försök att vrida huvudet så att du ser fisken till vänster om dig”, säger en röst. Detta sätt att genomföra rehabiliteringsövningar med tjänsten RECO VR upplever många som mer stimulerande än traditionella övningar. Vårdpersonalen kan både justera övningarna och följa läkningsprocessen på distans. Efter en provperiod utvärderar nu Region Norrbotten intresset och behovet inom primärvården för eventuell bredare användning. 

Överblickbar process 

Hela vårdresan blir i Digitalen överblickbar för alla inblandade, från tidpunkten då patienten registrerade sina första besvär, till alla vårdinsatser som sätts in. 

– Det ärende man registrerar från start, det hänger med. Ingen viktig information går förlorad.  Det är en viktig poäng. Patienter ska slippa starta om och berätta samma sak gång på gång, när man behöver ha vidare kontakt med vården. Vi vill vara en vårdgivare som följer hela resan och stöttar, säger Stefan. 

Tjänsten vinner terräng 

Det är fortfarande svårt att mäta effekterna av Digitalen i tid, pengar och andra nyckeltal. Men tjänsten vinner terräng och är uppskattad av användarna. Tjänsten har 4,34 i medelbetyg på en 5-gradig skala. Populärast är Digitalen i åldersgruppen 20 till 40 år.  

Målet är att komma upp i 43 000 slutförda digitala triager, automatiserade bedömningar av brådskandegrad i de ärenden som kommer in, under 2022. Det kan jämföras med knappt 28 500 under 2021. 

– Det digitala ska ses som ett komplement som ökar tillgängligheten. Vårt mål är att 40 procent av alla vårdbesök ska genomföras på distans. När det gäller återbesöken har vi kommit längst. 26 procent av dem görs utan att patienten behöver lämna hemmet, säger Alexandra. 

Uppskattar enkelheten med att ha Atea som partner 

Region Norrbotten har Atea som partner i en mängd digitala projekt (se rutan här intill), och så är även fallet med Digitalen: 

– Platform 24 ingår i Ateas leverantörspalett, vilket gör det enklare för oss. Det underlättar när ett etablerat avtal finns på plats, så att vi kan avropa tjänster och produkter som vi är intresserade av. Atea visar dessutom stor lyhördhet för våra behov och har både hög närvaro och tillgänglighet. Behöver vi expertkompetens inom ett specifikt område så hjälper Atea oss att få den, från andra delar av landet om så krävs, säger Stefan Carlsson. 

*************************

Text: Kristian Borglund 
Foto: Fond & Fond 

 

Vårdlingo, vi förklarar

Triage* används för att sortera och prioritera patienter med hänsyn till hur sjuka de bedöms vara vid triagetillfället, eftersom det ofta eller alltid råder resursbrist på en akutmottagning. Patienterna prioriteras till en turordning för att bedömas av läkare. 

Virtual reality-headset* 

En person som är demenssjuk eller som av någon anledning har svårt att komma ut får en höjd livskvalitet genom effekterna av en VR-upplevelse. Intrycken öppnar upp för nya samtal om minnen och tidigare upplevelser. Så här kan det se ut.

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Digitala lösningar kan ge brukare inom äldreomsorgen möjlighet att bo kvar hemma och vara självständiga, så länge man själv vill och kan. Det ger också välfärdens medarbetare jämlika förutsättningar att bedriva ett rättssäkert och högkvalitativt arbete.

Möjligheter inom äldreomsorgen