2017-06-22

Barns samtycke som rättslig grund

Det finns i dag ingen uttrycklig reglering vare sig i dataskyddsdirektivet eller i personuppgiftslagen rörande barns samtycke till personuppgiftsbehandling. En bedömning av om den underåriges samtycke ska anses utgöra rättslig grund för personuppgiftsbehandling har därför fått göras från fall till fall.

Detta har inneburit att t ex skolor har tagit in ett nytt samtycke varje gång en fotografering ska ske. Det finns uttalande från Datainspektionen redan idag att den som ger sitt samtycke ska förstå innebörden av  det. Förstår man inte vad man gett sitt samtycke till kan man inte heller vara rättsligt bindande till samtycket. När det kommer till barn säger man att ett barn under 15 år generellt inte har den mognadsgraden att förstå innebörden av ett samtycke.

Dataskyddförordningen och barns samtycke:

Utredningens förslag: Barn som har fyllt 13 år ska själva kunna samtycka till personuppgiftsbehandling i samband med att informationssamhällets tjänster erbjuds direkt till barn.

Dataskyddförordningen ger vara medlemsstat möjlighet att sätta en åldersgräns på 13-16 år. Problemet här är att det inte kommer bli situations- eller individanpassat. Det kommer innebära brister i den harmoniseringen som man vill åstadkomma med dataskyddsförordningen. Dvs minimera skillnaderna mellan länderna.

Det man har tittat på i utredningen är flera andra utredningar som gjorts och där ligger ofta åldersgränsen på 13 år. Man har också försökt hitta en balans så de barn som behöver komma åt informationssamhällets tjänster ska kunna göra det utan att bli stoppade av sina föräldrar p.g.a. kulturella eller andra övertygelser som skulle hålla barnet borta från att skapa och behålla kontakt med kamrater, delta i politiska och andra diskussionsforum, söka information till skolarbeten, spela spel, se på film och lyssna på musik.

Här är det dock väldigt viktigt med tydlighet med vad man begär samtycke om. Artikel 12.1 och skäl 58 ger uttryck för att information och kommunikation som riktar sig till barn ska utformas på ett tydligt och enkelt språk som barnet lätt kan förstå

Av definitionen i artikel 4.11 av begreppet samtycke samt av skäl 32 till förordningen framgår vidare att ett samtycke ska vara ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida.

Jag tror mycket på balansen som barnombudsmannen nämnde att hänsyn måste tas till såväl barnets rätt till delaktighet och information som till barnets rätt till skydd.

Vi kommer alla ha en viktigt roll att spela när det kommer att skydda våra barn. Föräldrar, skola, leverantörer och samhället i stort. Jag tror dock att gränsen på 13 år är rätt då vinsterna för barn inom flera olika kategorier gynnas av tillgången på information som potentiellt skulle kunna hindras av deras föräldrar eller vårdnadshavare.