Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitalisering i skolan
skola utveckling Skola

Utveckling

När strategin och målbilden är tydlig är det dags att agera. Vilka steg behöver tas för att nå det önskade läget? Vi erbjuder ett flertal tjänster riktade till skolledare och pedagoger för att utveckla ledarskap och lärande i skolan. Läs mer om några av dessa här.

Apple i skolan

Våra barn och ungdomar måste kunna navigera i det tekniska 2000-talet. Med en Apple-enhet får eleverna en solid uppsättning lärande verktyg mellan sina händer. De kan kommunicera, samarbeta och ansluta till externa enheter. Med Apples kreativa verktyg och kodningsprogram ger vi eleverna verktyg för att agera i den nya världen.

 

 

Framgångsrik förändringsledning

En framgångsrik integration av digitala verktyg i skolverksamheten ställer höga krav på förmågan att leda digitalt utvecklingsarbete. Därför har skolledares och huvudmäns digitala kompetens och förändringsledarskap lyfts som viktiga framgångsfaktorer i såväl styrdokument som forskning.
Att strategiskt, systematiskt och uthålligt skapa förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter, är avgörande för att se digitalisering och verksamhetsutveckling bidra till förbättrade kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse.

Syfte: Att leda digitalt utvecklingsarbete är en utbildningsinsats som syftar till att strategiskt förflytta svenskt skolväsende i linje med den nationella digitaliseringsstrategin. Vi tar utgångspunkt i styrdokument, forskning och erfarenhet för att vägleda er i ert arbete med förändringsledning och långsiktig skolutveckling.

Mål: Efter genomfört program kan du...

 • arbeta metodiskt med förändringsledning
 • redogöra för aktuell forskning kring förändringsledning, motivation, och digitaliseringens möjligheter
 • utveckla systematik för att förbättra och effektivisera verksamheten
 • formulera en tydlig vision och arbeta med förflyttning mellan nuläge och det önskade läget
 • genomföra en intressentanalys för att konkretisera förändringens effekter på olika grupper
 • ta fram en kommunikationsplan som hjälper er kommunicera på ett adekvat och involverande sätt
 • analysera motstånd och vidta åtgärder för att vända det till positivt engagemang
 • identifiera vad som underlättar eller hindrar önskade beteenden i din verksamhet.

Upplägg: Utbildningen leds av certifierade förändringsledare från Atea.

 

Handledarutbildning för skolans digitalisering

Vi utbildar samtalsledare för att stötta i det kollegiala arbetet med de lärmoduler för digitalisering som Skolverket tagit fram.

Atea har utbildat handledare sedan 2013 i syfte att stödja det organiserade kollegiala lärandet. Handledning som metod för att utveckla undervisning och lärande med digitalt stöd är en bevisat effektiv form för lärares lärande och i och med Skolverkets nya riktlinjer har kombinationen av handledning och IKT getts en ännu tydligare plats i skolutvecklingsarbetet. För att stödja skolor i arbetet med de lärmoduler för digitalisering som Skolverket tagit fram har vi designat en utbildning för grund- och gymnasieskolan.

Mål

Efter genomförd utbildning har du: Kompetens att som samtalsledare leda det kollegiala lärandet. En fördjupad insikt kring lektionsdesign med digitala verktyg. En ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande.

Innehåll

Vi arbetar med de moduler gällande digitalisering som Skolverket tagit fram. Anslaget i momenten Leda och lära i tekniktäta klassrum, Digitalt berättande, Kritisk användning av nätet och Säker användning av nätet är praktiskt, men alltid inramat av diskussioner kring hur verktygen bör användas för att ge bäst effekt för elevernas lärande.

Modulen Handleda syftar till att ge kompetens att genom handledning coacha dina kollegor till ett bättre användande av IKT i undervisningen. Handledningsmetodiken vi använder oss av är baserad på Les Foltos idéer om peer coaching samt NÖHRA-modellen som är framtagen av Kjell Enhager och Magnus Kull. Du som deltar i utbildningen är aktiv i alla ingående delar och får med dig en innehållsrik verktygslåda både vad gäller digitala verktyg för lärande och handledningsmetodik.

Omfattning

Åtta dagar, med möjlighet att kombinera de ingående momenten så att det matchar det behov som finns i verksamheten. Utbildningen är organiserad i block och vi specialdesignar gärna upplägget för er. Hur ni vill kombinera och planera innehållet bestäms i samråd med oss.

Apple Teacher workshops för grundskolan och gymnasium

Ateas Apple Teacher Program stödjer lärarnas kompetensutveckling av ändamålsenliga digitala verktyg.

Utbildningens mål:

 • Fördjupa lärarnas kunskaper att undervisa med iPad/Mac.
 • Lärarens kunskap att välja och använda digitala verktyg ökar
 • Öka likvärdigheten av digital kompetens bland lärarna
 • Stödja certifieringen ”Apple Teacher” och lärarens professionella utveckling

Innehåll i utbildningen:

 • Lär känna din Ipad
 • Gör din egen e-bok
 • Gör din egen podcast
 • Film i undervisningen
 • Interaktiva presentationer
 • Kul med statistik
 • Apple Teacher BootCamp 

 • Alla kan koda

Kartläggningsverktyg

Senaste årens IT-satsningar i skolan debatteras allt mer. Idag vet vi att tekniken i sig själv inte förbättrar resultaten i skolan utan det krävs en hel del kompetensutveckling för lärare och rektorer för att nyttja tekniken på bästa sätt.

För att kvalitetssäkra utvecklingen genomför vi en nulägesanalys i era verksamheter för att identifiera i vilken utsträckning innovativa undervisningsmetoder används idag. Utifrån nulägesanalysen har vi möjlighet att identifiera önskat läge och tillsammans med skolledarna rita upp kartan för hur vägen dit ska se ut samt vilka insatser som behöver göras för att ni ska nå önskad effekt.

Genom att göra en kartläggning som visar vilka styrkor och utvecklingsområden den aktuella skolan har vid mättidpunkten får man ett underlag som ger grund till vidare kompetensutveckling och utvecklingsområden. Syftet är också att lärare och rektor svarar på samma frågor och att resultatet speglar likheter och olikheter i rektor och lärares syn på frågorna.

Vår rekommendation är att arbeta med Ateas, SKL:s eller EU-kommissionens kartläggningsverktyg.

För att mäta effekterna av de planerade utbildningsinsatserna utifrån en initial kartläggning, så finns möjlighet att genomföra mätningen igen efter ett år till tre år. Utifrån resultatet görs vid behov korrigeringar i utbildningsplanen.

Workshops

Utbildningspass med fokus på det praktiska arbetet. Hur nyttjar vi digitala verktyg för att arbeta innovativt och effektivt med lärande?

För att kunna utveckla nya metoder för lärande behöver man stifta bekantskap med teknikens möjligheter. Målet med våra workshops är att ge deltagarna ökad trygghet i att använda sina digitala redskap med syfte att förnya och effektivisera lärprocesser.

Fokus ligger på det praktiska användandet och kopplingen till relevanta styrdokument är alltid tydlig. Hur nyttjar vi digitala verktyg för att arbeta mera innovativt och effektivt med elevernas lärande?

Målgrupp

Målgruppen är pedagoger och/eller förskolechefer/rektorer i grupper om max 20 personer. Vi erbjuder workshops för alla plattformar, enheter och personalgrupper inom skola och förskola.

Kontakta oss gärna för att diskutera vilka möjligheter som finns.

Nyckelpedagogsutbildning för förskola

Utbildningen syftar till att pedagogerna skall utveckla sin kompetens för att stimulera utveckling och lärande med digitala verktyg på förskolan. Utbildningen ger stöd i det kollegiala lärandet. Efter genomförd utbildning har du:

 • En fördjupad kompetens kring aktiviteter med digitala verktyg.
 • En ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande.
 • Ökad digital kompetens i att leda det kollegiala lärandet på förskolan

 Förslag på innehåll: 

 • Tillfälle 1 – Digitalt berättande 
 • Tillfälle 2 - Alla kan skapa musik
 • Tillfälle 3 - Kom i gång med kod
 • Tillfälle 4 – Källkritik i förskolan
 • Tillfälle 5 – AR och VR i förskolan

Övriga tjänster för utveckling

Vi erbjuder också ett flertal tjänster som alltid specialdesignas utifrån de behov ni har.

Några exempel:

 • Handledning av skolledare
 • Handledning av enskilda pedagoger alt. arbetslag/ämneslag
 • IKT-pedagog som tjänst

Kontakta oss gärna för att diskutera vilka möjligheter som finns.

Utveckla ditt ledarskap och lärande i skolan med oss.

Tillbaka till Digitalisering i skolan
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer