Hoppa till huvudinnehåll
2023-07-04

AI i skolan: Ungdomars perspektiv och vägen framåt

Under Ateas medverkan på årets Almedalsvecka leddes rundabordssamtal av ungdomar. En av dagarna diskuterades användningen av AI som ett stödverktyg i skolan. Ungdomarnas tankar och åsikter ger oss insikt i deras perspektiv och pekar mot en framtid där AI blir alltmer närvarande i skolorna.

Emma Rosén, verksamhetsutvecklare, skola
Emma Rosén
Verksamhetsutvecklare

Ungdomarna som ledde rundabordsstalen kom från Demokratibygget, Elevernas riksförbund, Skoolie, Sveriges elevkårer, Sveriges Ungdomsråd och WWF.

AI som stödverktyg i skolan

Ungdomarna lyfter fram flera positiva aspekter av att använda artificiell intelligens (AI) i skolan. Många unga använder redan AI-teknik i sin vardag och de ser fördelarna med att inkludera denna teknik även i utbildningssystemet. Individanpassning av undervisningen blir en central del, där AI kan hjälpa till att skapa en mer skräddarsydd lärmiljö för varje elev. Detta kan bidra till att optimera inlärningsprocessen och ge lärarna mer tid att fokusera på att hjälpa eleverna på ett bättre sätt.

Utmaningar med AI-användning i skolan

Under diskussionen lyftes även frågor om etik och rättvisa när det gäller nyttjandet av AI i skolan. En viktig aspekt är att se till att användningen av AI sker på ett etiskt sätt, med respekt för integritet och säkerhet för eleverna. Det är nödvändigt att skapa tydliga riktlinjer och regler för hur AI-teknik används och att utbilda både elever och lärare i de etiska aspekterna av AI.

Är AI-assistenter som ChatGPT fusk?

En av de frågor som diskuterades var om AI-assistenter som ChatGPT och liknande tjänster betraktas som fusk. Ungdomarna menade att det är oundvikligt att användning av den här typen av tjänster sker och att det är bättre att hjälpa eleverna att utveckla sin källkritiska förmåga. De poängterade att det är viktigare att fokusera på att skapa olika typer av skoluppgifter istället för att stigmatisera användningen av AI-teknik.

Framtidsperspektiv

Ungdomarna var överens om att framtiden innebär en ökad närvaro av AI i skolan. De menade att det är oundvikligt att undvika AI när vuxna redan använder tekniken i sina vardagliga liv. För att säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling betonade de behovet av att nyansera och individanpassa tillämpning av AI i utbildningssystemet. Det krävs också omfattande kompetensutveckling för lärare för att de ska kunna förstå och använda AI-tekniken på ett effektivt sätt i sin undervisning.

En annan viktig aspekt som ungdomarna framhöll var att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att tillgängliggöra AI för alla elever, oavsett deras förutsättningar hemma. Det är viktigt att se till att digitalt utanförskap inte hindrar elevers möjligheter att dra nytta av AI-teknikens fördelar. Skolan bör arbeta för att skapa en jämlik och inkluderande lärmiljö där alla elever har tillgång till och kan dra nytta av AI som ett stödverktyg.

Diskussionen bland ungdomarna i Almedalen visar på en stark tro och förväntan om att AI kommer att bli en integrerad del av skolsystemet i framtiden. För att detta ska ske på ett rättvist och etiskt sätt krävs det nödvändiga förberedelser och anpassningar. Det handlar om att utbilda lärare och elever, att skapa tydliga riktlinjer för etisk användning av AI samt att säkerställa att ingen elev hamnar utanför på grund av bristande tillgång till tekniken. Genom att ta till vara de möjligheter som AI erbjuder och samtidigt vara medvetna om de utmaningar det kan innebära, kan vi bygga en framtid där AI i skolan verkligen blir en resurs för att främja lärande och utveckling hos alla elever.

Funderingar om AI i skolan? Prata med mig!

Emma Rosén, verksamhetsutvecklare, skola
Emma Rosén
Verksamhetsutvecklare
Skicka e-post