2024-05-20

Sjuksköterskan Josefine: Så kan teknikstöd underlätta den pressade personalsituationen inom vård och omsorg

Kan AI och olika typer av smarta tekniska stöd för undersköterskor, sjuksköterskor och vårdtagare göra något åt den pressade personalsituationen i vården och omsorgen?

– Teknik kan inte lösa allt, men teknisk stöd möjliggör smartare arbetssätt som avsevärt förbättrar situationen i kommunerna och regionerna, säger sjuksköterskan Josefine Dimberg som jobbar som lösningsspecialist på Atea och hjälper vården och omsorgen att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Här ger hon flera exempel på hur kommuner och regioner kan komma vidare.

Stress, övertid,  sömnlöshet, sjukskrivningar, personal som säger upp sig, och svårigheter att rekrytera.

Josefine Dimberg

Josefine Dimberg, Lösningsspecialist

Så ser det ut i de flesta kommunerna och regionerna.

Samtidigt dras svångremmen åt allt hårdare.

– Det är bara att inse att vården och omsorgen behöver jobba annorlunda. Det går inte att fortsätta på samma sätt. Både vården och omsorgen måste få stöttning med teknik som frigör tid, säger Josefine Dimberg.

Det är inte bara en fråga om arbetsmiljö och välfärd.

Utan också om ekonomi.

– Investeringarna i tekniken betalar sig ganska snart i form av alla de besparingar som uppstår. För den som behöver hjälp att räkna på vad olika satsningar betyder i tid och pengar, finns den hjälpen att få, säger Josefine.

Hon lyfter fram flera exempel på hur välfärdsteknik ger stöttning i verksamheter, underlättar för personalen, och moderniserar vården och omsorgen.

Mindre tid på rutinkontroller, mer tid där det verkligen behövs

Med tekniska hjälpmedel kan sjuksköterskor fokusera mer på avvikelser och på att göra personliga besök när det behövs

Sensorer kan också spara tid på mängder av olika sätt – allt ifrån att ge trygghet hos boende och förebygga fall till att ge äldre med diabetes mer självständighet.

– Som diabetiker kan jag själv sticka mig i fingret och via sensorn skicka blodvärdet till sjuksköterskan. Jag kan även se mina blodsockerkurvor på en läsplatta om jag vill det, och på så sätt vara mer delaktig i mitt eget välbefinnande, vilket gynnar både mig själv och samhället, säger Josefine.

Digital kostregistrering är en annan teknik som kan göra stor skillnad. Det är en teknik som tydliggör vad en patient ätit eller druckit vid olika tidpunkter under dygnet. På så sätt kan undernäring undvikas som gör kroppen extra skör, och därmed minskar risken för skador vid fall och svårläkta sår.

Dubbelarbetet kan minska

Ett kapitel för sig när det gäller arbetsprocesser inom vården och omsorgen är dubbelarbetet.  I sina kontakter med regioner och kommuner ser Josefine Dimberg hon återkommande hur krångligt, omständligt och tidskrävande det ofta är att jobba i systemen. Det var något hon även själv upplevde när hon jobbade som sjuksköterska i Västra Götaland inom både region och kommun, innan hon blev lösningsspecialist på Atea.

– Ibland var jag tvungen att upprepa samma anteckning fyra gånger. Först hade jag gjort en observation om ett sår, och då blev det en anteckning. Sedan en rondanteckning på det, och sedan en hudanteckning, och sedan en åtgärdsplan för undersköterskan. Återkommande bidrog det till att jag fick jobba övertid, ibland till att jag knappt hann få i mig lunch, säger Josefine.

När det gäller att skapa alla dessa anteckningar kan generativ AI-teknik göra stor skillnad, till exempel genom att ge färdiga frastexter för att underlätta dokumentationen. Det går mycket snabbare att lägga ett par minuter åt justeringar av dessa än att  behöva skriva hela anteckningarna helt själva.

Vad som också leder till mycket dubbelarbete inom vården är bristen på tidsbesparande integrationer.

– Om jag ger dig dina läkemedel och signerar detta i ett system för läkemedelssignering, då borde det naturligtvis även gå direkt in i patientjournalen. När så inte sker måste det göras manuellt efteråt, säger Josefine.

På många vårdavdelningar är det även vanligt att fortfarande jobba med stationära datorer i stället för att tillämpa en modern portabel journalföring.

– Journalföring i plattor eller andra mobila enheter innebär att alla relevanta uppgifter om patienterna blir tillgängliga direkt. Personalen blir då påminda om vad som ska undersökas på respektive patient, och kan vid behov kolla upp tidigare mätvärden på stående fot. Den datatillgängligheten, och möjligheten att göra noteringar direkt, sparar tid och ökar tryggheten. Det underlättar korrekta inmatningar av värden, och både patienterna och deras anhöriga märker att personalen har koll.

Bättre teknikstöd minskar stressen på många sätt

Digitala signeringar via portabla enheter är ett enkelt men betydelsefullt exempel på hur tekniken kan lätta på den psykologiska pressen inom vård och omsorg.

– Vissa patienter är ju mer sårbara än andra när det gäller medicinering. Men den digitala signeringen innebär att du har svart på vitt på att du kom ihåg att ge den där blodtrycksmedicinen, och kan släppa det. Det minskar stressen.

En stress som uppstår på många arbetsplatser där legitimerad personal har slutat är att nyexaminerade eller andra nya medarbetare behöver mycket vägledning i början innan de har blivit varma i kläderna.

– Där kan digitala assistenter och digitala onboardingprocesser avlasta mycket, och ge stöttning i början. Så kan de rutinerade mentorerna hjälpa till med mer specifika utmaningar och frågeställningar. Det är kämpigt att ovanpå all den vanliga stressen och pressen också hinna handleda nya personer i samma omfattning som skett traditionellt. Den tiden finns inte, säger Josefine.

Ett annat exempel på avlastning är när AI-stödda processer hjälper till med triagering av patienter (prioritering av vårdbehov).

Hur teknikstöden underlättar rekryteringen

En gigantisk utmaning för nästan alla regioner och kommuner – framför allt åren framåt – är att behålla och nyrekrytera personal som behövs för att möta vård- och omsorgsbehoven.

Att släpa efter i teknikutvecklingen är inget som gör arbetsplatserna mer tilltalande. Tvärtom.

– För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare måste man vara framåtlutad, framför allt för att kunna locka till sig den yngre generationen. De är ju vana i sitt vardagliga liv att använda teknik till allt och vill se att teknikens möjligheter används. De vill jobba smart, avslutar Josefine.

Josefine Dimberg
Vill du prata vidare om välfärdsteknikens möjligheter

Kontakta mig här eller följ mig på LinkedIn.

Skicka e-post