Hoppa till huvudinnehåll

Digitaliseringen av nationella prov

Digitaliseringen av de nationella proven kräver bred specialistkunskap och expertkompetens inom vitt skilda områden. På denna sida samlar vi expertisen tillsammans med de senaste nyheterna. Vår ambition är att stötta svensk skola i arbetet framåt med hjälp av kontinuerliga uppdateringar och goda exempel.

Startklar digitala nationella prov

I dag är det få som har samsyn kring utmaningen och en plan för vad som måste göras för att vara redo för att genomföra nationella prov digitalt. Även om införandet av digitala nationella prov har försenast så kan du som huvudman starta förberedelser som underlättar det fortsatta arbetet när ny tidplan kommer från Skolverket. 

Ateas workshop Startklar digitala nationella prov (DNP) hjälper er att skapa samsyn och etablera en plan för hur ni ska bli redo för genomförandet av digitalisering av nationella prov.

Ta mig till erbjudandet

Senaste nytt från Skolverket

Införandet av digitala nationella prov har försenats på grund av EU-domen Schrems II. Den nya tidplanen innebär ett successivt införande av digitala nationella prov från och med hösten 2024. 

Läs mer här:

Skolverket logo

Vad gör vi på Atea?

Observationer

Sedan hösten 2020 har vi träffat kommuner och friskolor för att prata om de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen av de nationella proven medför. Sedan dess har vi kunnat räkna över 200 möten kring ämnet, spritt över hela Sverige.

Tydliga observationer är att dels är allting som har med inloggning och användarregister mer komplext än vad vare sig vi eller våra kunder kunde ana, och dels så är alla som jobbar med nationella prov i svensk skola överlag väldigt positiva till att de äntligen ska bli digitala. Men samtidigt har få varit inne och läst på Skolverkets samlade material och skaffat sig en helhetsbild, vilket gör att vi ser ett stort fortsatt behov av våra fördjupade samtal kring de Digitala Nationella Proven.

Temperaturmätare för digitala nationella prov

Vi fortsätter med våra möten där vi går igenom allt material (DNP-tempen). Med vetskapen om att det är varje rektors ansvar att rätt elev får rätt prov, inser vi att det är väldigt många kvar att träffa för att diskutera frågor och utmaningar. Då vi har tagit på oss rollen som rådgivare så fortsätter vi också att delta i alla sammanhang där vi får tillfälle att lyssna på Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industy, Internetstiftelsen och alla andra som kan delge oss information eller vill diskutera frågeställningar.

Organisatoriskt lärande

Vi har byggt upp ett organisatoriskt lärande kring DNP som gör att vi kan dela information inte bara inom Atea Skola utan också regionalt och med våra affärsenheter som är specialiserade på de frågor som behöver lösas. Vi är också väldigt glada över att kunna fortsätta moderera öppna nätverk där våra kunder kan lyssna på aktuella talare och utbyta erfarenheter med varandra. Genom att dessutom kontinuerligt uppdatera vår informationssida kommer vi att kunna fylla en viktig funktion.

Vad krävs för att förbereda inför de digitala nationella proven?

Inom några år kommer de nationella proven i skolan att skrivas digitalt. En viktig fråga att lösa innan dess, för alla Sveriges huvudmän, är hur man ska kunna garantera att rätt elev får tillgång till rätt prov, vid rätt tillfälle.

Vi intervjuade vår kollega Johan Kåvestam från Ateas it-arkitektsgruppering för att få hans perspektiv på de tekniska förutsättningarna.

Ungdomar i skolbänk

Skolverket om digitala nationella prov

Skolverkets uppdrag

2017 gav regeringen ett uppdrag till Skolverket att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grund- och gymnasieskolan. Införandet av dessa prov kommer att ske successivt. Provtjänsten kommer att tas i bruk 2022 och de första digitala nationella proven kommer att genomföras under 2023. Just nu ingår 100 skolor i en försöksverksamhet med syfte att undanröja de huvudsakliga hinder som skulle kunna finnas. Digitaliseringen ställer stora krav på till exempel infrastruktur såsom digitala enheter, register och nätverk men också på en tillräcklig digital kompetens.

Här får du information från Skolverket om digitalisering av de Nationella proven så som införande, tidsplan och presentationsmaterial att använda i din organisation.

Förutsättningar för digitala prov

Digitala enheter

Datorer eller surfplattor som kan användas för att genomföra digitala nationella prov bör testas och uppdateras regelbundet med god framförhållning på samma sätt som övriga tekniska systemkrav.

  • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
  • Datorerna och surfplattorna ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
  • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i prov som innehåller ljudmaterial.
  • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.
  • Det kan vara en fördel att ha en datormus kopplad till datorerna eller surfplattorna.
  • Precis som vid dagens nationella prov får inte mobiltelefoner användas.

 

Atea tillhandahåller flertalet olika lösningar för att hantera digitala enheter så att de är uppdaterade och säkrade. Ta gärna kontakt med oss så diskuterar vi en lösning som passar just din miljö.

Bredbandsuppkoppling och lokalt nätverk

Skolorna behöver ha en stabil internetuppkoppling som är dimensionerad för att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs samtidigt ska kunna göra proven, som bland annat innehåller ljud- och filmmaterial och som kommer att belasta nätverket.

För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver alla skolor ha ett lokalt nätverk. Ett lokalt nätverk möjliggör för flera att samtidigt koppla upp sig till internet, vilket behövs för att kunna nå provtjänsten. Det lokala nätverket kan bestå av trådlöst nätverk och/eller nätverk via nätverkskabel.

Atea tillhandahåller tjänster för att mäta och utvärdera kvalitet och belastning för både Internetuppkoppling och lokalt nätverk. Ta kontakt med oss så diskuterar vi gärna en lösning som passar just din verksamhet.

Digitalt användarregister och registervård

Det behöver finnas ett digitalt användarregister med exempelvis namn och e-postadresser. Fler variabler kommer att tillkomma. Förutsättningarna för skolorna ser olika ut, registret kan till exempel finnas hos skolhuvudmannen eller hos skolan. Registren behöver löpande uppdateras i enlighet med förändringar av användarinformation för att inloggningshantering till provtjänsten ska få aktuella data.

Atea har specialister på användarregister och registervård med många års erfarenhet av att analysera och föreslå samt implementera lösningar för digitala användarregister. Ta gärna kontakt med oss så diskuterar vi gärna en lösning som passar just din verksamhet.

Inloggning och identitet

Vid inloggning behöver informationen i skolornas digitala användarregister stämma överens med informationen som provtjänsten behöver vid inloggning. Denna överföring av användardata görs i ett Identity provider-system (IdP). Detta behöver finnas på plats på skolhuvudmannanivå eller skolnivå.

För att möjliggöra en säker inloggning till provtjänsten behöver alla deltagande skolor vara anslutna till en identitetsfederation. En identitetsfederation är en teknisk lösning som säkerställer att personen som loggar in till provtjänsten kommer från en betrodd användarorganisation.

Atea har specialister på inloggning  och identitetsfrågor med många års erfarenhet av att analysera och föreslå samt implementera lösningar för digitala användarregister. Ta gärna kontakt med oss så diskuterar vi gärna en lösning som passar just din verksamhet.

Generell digital kompetens

Om du som är lärare har en generell digital kompetens kan du i din undervisning använda digitala verktyg i de sammanhang där de tillför ett mervärde. Om du inte redan har denna form av kompetens kan du utveckla den nu och på så sätt vara bättre rustad inför genomförandet av digitala nationella prov. Den generella kompetensen utgörs av att ha vana att hantera digitala enheter som används av eleverna i undervisningen. Förståelse för skillnaden mellan att läsa text på skärm och till exempel i en bok. Vana och kunskap om att använda assisterade teknik på de digitala enheterna som används, exempel är talsyntes och rättstavningsprogram. Erfarenhet av hantera vardagliga tekniska problem som exempelvis inloggning och uppkoppling men även vana att använda digitala bedömningsuppgifter i prov- och bedömningstjänster.

Ateas skolas verksamhetsutvecklare har många års erfarenhet av att arbeta med den generella digitala kompetensen i skolan. Våra verksamhetsutvecklare är själva lärare och rektorer med stor vana av att utbilda pedagoger och rektorer i digital kompetens. Vi utbildar och certifierar löpande vår personal i relevanta plattformar och tjänster för att ha senaste information och kompetens som är relevant för skolans personal. Ta gärna kontakt med oss så diskuterar vi gärna en plan för kompetensutveckling som passar just din verksamhet.

Specifik digital kompetens

De digitala nationella proven kommer att genomföras via Skolverkets webbaserade provtjänst. Skolverket kommer att etablera en organisation för support och kompetensutveckling för att stödja införandet av de digitala proven. Inför lanseringen av webbtjänsten kommer skolor och huvudmän behöva förbereda sig. Det kommer att behövas en specifik digital kompetens för att genomföra de nationella proven digitalt. Exempel på specifik digital kompetens innebär kännedom om administrationen av de digitala proven. Med administration innebär inloggning, provgenomförande, bedömning och resultatrapportering.

Atea följer noggrant utvecklingen och dokumentation ifrån Skolverkets försöksverksamhet kring de digitala nationella proven. Vår ambition är att fortsätta agera stödjande kring den specifika digitala kompetensen när det är möjligt och lämpligt. Vi har öppna- samtals och diskussionsnätverk där bland annat skolor ifrån försöksverksamheten är medlemmar. Ta gärna kontakt med oss om du önskar att vara del av dessa nätverk så att ni kan ta del av det bredare kollegiala lärandet i frågan kring den specifika digitala kompetensen.

 

Kontakta oss!

Du kan läsa mer om Digitala nationella prov på nedan länkar, eller kontakta oss med kring dina funderingar.