2023-09-26

Digital suveräntitet – nästa steg för medvetna molnkonsumenter

I början av 2023 skrev undertecknad en blogg kring vad digital suveränitet är och varför det är så viktigt att skydda ditt digitala territorium. Sedan dess har en del hänt inom såväl de juridiska frågorna såväl som tekniska lösningar från it-industrin.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson
Lead Architect Hybrid Platforms
Digital suveräntitet – nästa steg för medvetna molnkonsumenter

Och många börjar säkert fråga sig – är digital suveränitet fortfarande något jag behöver ta i beaktande när jag skall till molnet, eller har de EU-lagar som etablerats under sommaren gett mig ökat skydd?

Vad här hänt sedan januari 2023?

Ja, till att börja med så har diskussionerna kring vad det innebär att köra molntjänster hos hyperscalers utanför EU intensifierats och också varit föremål för mycket diskussion i media. Branschen har väntat på ett utlåtande från regeringen kring hur publik sektor i Sverige skall förhålla sig till de regelverk som finns - för hur och OM man kan köpa tjänster hos en pubik molnaktör utanför EU (med hänsyn till Shrems II och Cloud Act m.fl.).

I början av juni i år gick eSam ut med en premomoria (ES2023-10) för att ge råd och stöd inför ett kommande adekvansbeslut från EU rörande adekvat skyddsnivå avseende datautbytet mellan EU och USA. Det belyste bl.a. de risker och åtaganden som svenska myndigheter har vid köp av tjänster under t.ex. en kris/krig och risken med dolda säkerhetsproblem samt behovet att tillhandahålla en plattform för sina användare som kan användas oberoende av hur informationen som lagras klassificeras. I början av juli kom också adekvansbeslutet från EU som reglerar EU-US Data Privacy Framework och ger kunder som köper tjänster av en amerikansk aktör ökat rättsligt skydd samt att amerikanska företag som ansluter sig till ramverket måste förhålla sig till de bindande säkerhetsåtgärder som samarbetet stipulerar. I korthet så ger det ett mycket bättre skydd för känslig information och möjliggör en enklare hantering av datautbyte mellan EU och USA.

Dock behöver resten av GDPR fortfarande följas, t.ex. behöver man fortsatt genomföra en Data Protection Impact Assessment för att säkerställa att integriteten i den lagrade informationen upprätthålls, i linje med gällande lagstiftning.

Finns det svenska molntjänster som underlättar säker konsumtion i molnet?

Absolut, det gör det och just digital suveränitet och Sovereign Cloud har under de senaste 2 åren vuxit sig allt starkare i Sverige med flera aktörer som möjliga tjänsteleverantörer. Atea har under de senaste två åren arbetat mycket aktivt för att certifiera våra egna datacenter för att kunna erbjuda digitalt suveräna molnlösningar som följer de säkerhets- och integritetskrav som man som svensk kund, oberoende om man är en myndighet eller verkar i privat sektor, med gott samvete skall kunna konsumera.

Idag finns redan flera av våra tjänster tillgängliga med en kvalitetsstämpel för Sovereign Cloud och det är alltjämt de tjänster som är mest efterfrågade, även om man inte har lagliga krav på sig att upprätthålla digital suveränitet.

Säkra, stabila datacenter med en kvalitets- och säkerhetsstämpel blir aldrig gammalt, så att säga.

Atea arbetar aktivt med våra största partners för att kunna erbjuda tjänster där det samarbetet ger tillgång till deras teknologi för suveräna moln och som stöttas kompetensmässigt av våra specialister och konsulter. Det kan innebära drift och förvaltning av molntjänster i våra egna datacenter, eller tjänster som våra partners erbjuder som följer ramverket för digital suveränitet - och också, i och med detta, erbjuder möjlighet för svensk publik sektor att kunna konsumera tjänsterna med gott samvete och på goda lagliga grunder.

Hur tar man nästa steg om man är intresserade av få veta mer om Sovereign Cloud?

Att ta nästa steg i att köpa säkra och integritetsskyddade molntjänster kan man göra på flera sätt.

Och återigen, digitalt suveräna molntjänster är inget som är exklusivt för kunder inom publik sektor, det finns massor att hämta för alla typer av verksamheter i den tid av osäkerhet och säkerhetsattacker som vi lever med just nu.

Sträck ut handen till din närmaste kontakt på Atea, så får vi chansen att berätta mera!

Digital suveränitet

Läs mer om digital suveränitet / sovereign cloud här