Ateas efterlevnad av GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU-förordningen för skydd av personuppgifter som trädde i kraft den 25 maj 2018 och har ersatt 95/46/EG direktivet för skydd av personuppgifter. Förordningen har stärkt EU-medborgarnas rättigheter över sina personuppgifter.

Atea har åtagit sig att skydda integriteten och säkerheten för våra kunders och medarbetares personuppgifter. Som många andra arbetar Atea hårt för att säkerställa att Ateas integritetsprogram uppfyller de högsta standarderna för dataskydd.

Detta är inte ett nytt försök för oss utan snarare ett kontinuerligt åtagande gentemot våra kunder och anställda när det gäller vår datainsamling, användning, lagring och delningspraxis. Detta är också ett kontinuerligt åtagande att tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda alla Ateas intressenter. Atea har full transparens i integritetsprogrammet.

Atea bygger på den grund och disciplin som krävs för att tillhandahålla lösningar som smälter samman teknik, kreativitet och värderingar med utökad integrerad integritet och säkerhet genom design.

Ateas integritetsprogram hanteras av en företagsstyrningsstruktur med lokala dataskyddsombud i alla länder som Atea verkar i. Ateas bolagsstyrningsstruktur säkerställer engagemang från ledande befattningshavare i dataskydd och säkerhetsfrågor, anpassning av policyer, processer och tekniska kontroller.

Atea Group utför årligen en granskning av alla Atea-länder för att kontrollera efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Resultaten från granskningen övervakas och följs upp för att förbättra och stärka GDPR-efterlevnadsnivån inom Atea.

Information om Schrems II

Kundinformation om överföring av personuppgifter till tredjeland och Schrems II domen

Hos Atea värdesätter vi integritet och dataskydd och att vara en ansvarsfull leverantör som håller din data och personuppgifter säkra. I en nyligen beslutad dom fastslog EU-domstolen i mål C-311/18 (”Schrems II målet”) att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga inom EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

Eftersom domstolens dom hade omedelbar verkan har kunder frågat hur detta beslut påverkar Atea, inklusive vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att dataöverföringar är giltiga.

Utifrån detta så granskar Atea den rättsliga grunden som används för överföringar till tredjeland i våra avtal, för att vara förenliga med EU-domstolens beslut. Detta innebär att vi utför riskbedömningar för varje amerikansk baserad leverantör och underleverantör för adekvat skyddsnivå och användning av standardavtalsklausuler för att följa kapitel V i Dataskyddsförordningen om överföring av personuppgifter till tredjeländer.

För att säkerställa kontinuerligt skydd av personuppgifter och efterlevnad av kraven i GDPR har Atea utsett Dataskyddsombud i alla dotterbolag och kontrollerar efterlevnad av förordningen med regelbundna revisioner.