2019-02-01

Nonchalant resursslöseri när fungerande produkter tvingas återvinnas i förtid

I FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling står det att vi tillsammans ska uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser samt väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Därför är det hög tid att vi hittar lösningen på ett nonchalant resursslöseri då fungerande produkter måste återvinnas i förtid när produkterna fortfarande fungerar eller kan repareras - på grund av funktioner så som Hitta min enhet och enhetsregistrering.

Elektronik, specifikt mobiltelefoner, innehåller knappa och miljöfarliga metaller (Blockkedjor för återvinning, 2018). Återvinning av it-produkter brukar ses som en lösning för att återföra värdefulla och sällsynta metaller och råvaror tillbaka till kretsloppet. Men den primära lösningen heter alltid återanvändning. Vi måste värna om jordens resurser genom återanvändning och inte tillföra nya it-produkter när det finns existerande fullt gångbara alternativ redan i omlopp - den bästa it-produkten är tveklöst den produkt som har återanvänts flest gånger innan den hamnar på återvinningen (Att återvinna är bra - men att återanvända är bättre, 2018).

Säkerhet och hållbarhet

Hitta min enhet är en funktion i form av ett stöldskydd som finns för flera produkter på vår marknad och är framtaget för att skydda din enhet och uppgifterna som finns på den om den kommer bort eller blir stulen. En funktion vi såklart är glada för ur en säkerhetssynpunkt och som kan bidra till långvarig användning av enheten. Enhetsregistrering är en funktion som möjliggör för företag att knyta it-produkter till sig samt att företaget kan ladda upp innehåll på enheterna utan manuell handpåläggning. Denna funktion är vi såklart glada för ur bland annat ett ekonomiskt perspektiv då det genererar stora administrativa vinster samt att företag kan säkerställa att alla användare har tillgång till de program och funktioner som de behöver för att arbeta effektivt.

Miljökorrekt hantering

Problemet med dessa funktioner uppstår när du vill hantera it-produkterna på ett miljökorrekt sätt, men inte avaktiverar dessa funktioner innan återtaget sker. Detta medför stora problem för återanvändning av produkten då denna inte kan låsas upp av någon annan än dig eller din organisation (och om den kan låsas upp är processen för detta väldigt krånglig) - enheten blir därmed obrukbar. Alltså, på grund av att enheten inte kan raderas på data och därmed inte kan avidentifieras så kan inte enheten återanvändas. Enheten måste istället gå direkt till återvinning. Och it-produkten, som har betydligt längre livslängd än vad de flesta tror, missar chansen till en ny livscykel och en ny nöjd och glad ägare. Så hur kan vi kombinera behovet av att bibehålla en hög säkerhet hos våra it-enheter och samtidigt säkerställa en hållbar cirkulär hantering av desamma?

Hur ställer vi om?

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa (Regeringskansliet, 2015). Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd. Ovanstående funktioner finns idag på flera plattformar och flera tillverkare, det kommer även öka med ytterligare tillverkare och ytterligare funktioner som kommer bidra till ökad säkerhet. Så vilka åtgärder bör genomföras för att främja återanvändningen av dessa produkter och på så vis minska vår miljöpåverkan?

Vi kan nämligen alla bidra - för miljöns skull!
  • Om du är en privatperson och/eller anställd och din t.ex. telefon är utrustad med Hitta min enhet, se till att avaktivera funktionen innan du lämnar in telefonen för ett nästa liv.
  • Om du är ett företag eller en organisation som har enhetsregistrerade enheter, se till att avaktivera funktionen innan du lämnar in enheterna för ett nästa liv.
  • Om du är en tillverkare av enheter med sådana här funktioner -  fundera på hur vi kan kombinera behovet av att ha en hög säkerhet och samtidigt säkerställa en hållbar cirkulär hantering och därmed undvika ovan problematik.