Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet
Dataskyddsombud Informationssäkerhet Säkerhet

Dataskyddsombud som tjänst (DPOaaS)

GDPR ställer krav på företag och myndigheter som regelbundet behandlar personliga uppgifter att tillsätta ett dataskyddsombud.

Detta krav omfattar både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Att utse ett dataskyddsombud underlättar verksamhetens förutsättning att uppnå regelefterlevnad och att kommunikation medtillsynsmyndigheter och registrerade genomförs på ett korrekt och effektivt sätt.

Om rollen

Dataskyddsombudet har en rådgivande roll och har samtidigt en rapporteringsskyldighet till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Det är alltid den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för verksamhetens behandling av personlig information.

Dataskyddsombud kan även stötta med att
  • Säkerställa att kunden har rapporterat dataskyddsombudet till tillsynsmyndigheten
  • Säkerställa att kunden har informerat sin egen organisation att dataskyddsombudet finns tillgängligt samt hur man kan kontakta denne.
  • Säkerställa att kunden har möjliggjort för den registrerade kan kontakta dataskyddsombudet
  • Månadsrapport med tidsrapportering, genomfört arbete och planerat arbete

Ett dataskyddsombud från Atea stöttar våra kunder med att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.

  • Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra i unionens eller medlemsstaternasdataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skyddav personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
  • Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet avden enligt artikel 35.
  • Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
  • Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.
    Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.
Tillbaka till Säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer