2017-09-19

VafabMiljö satsar globalt & digitalt

I takt med att konsumtionen ökar växer behovet av en hållbar och miljöriktig avfallshantering. VafabMiljö i Västmanland satsar på ett förebyggande arbete, digitala lösningar och gränsöverskridande samarbeten.

Foto: Per Groth

Sopbilarnas rutt är delvis digitalt optimerad. Tömningarna av soptunnorna prickas av med hjälp av RFID-taggar på varje kärl och datorer i bilarna registrerar automatiskt varje tömning. I en framtid skulle sopkärlen med stöd av IoT (internet of things) kunna känna av behovet av tömning eller ge medborgarna som glömt att dra fram sopkärlet en sms-påminnelse.

Soporna körs sedan till avfalls-anläggningen där lasten vägs och avfallet synas med kamera för att kunna transporteras vidare till rätt ställe för återvinning, bränning eller deponi*. Det är en verksamhet som är igång 24–7 där de olika it-lösningarna kan liknas vid ett eget, men särpräglat ekosystem. Ett exempel på it-lösning rör vägningen av transporterna. Vägningssystemet används inom olika typer av avfallshantering i Sverige och utomlands.

Maria Kolli, it-chef, VafabMiljö.

Ändå finns det mycket kvar att göra. Det menar Maria Kolli på VafabMiljö strax utanför Västerås. Hon är it-chef i det kommunalförbund som hanterar avfallet från kommunerna i Västman-land samt Enköping och Heby. Antalet hushåll som betalar avfalls-taxa i området är 160 000 och består av 330 000 personer.

– Vi skulle kunna bli så mycket mer digitala även om vi inte strävar efter att ligga i framkant. Istället försöker vi använda smarta lösningar som vi hittar hos andra aktörer eller som vi utvecklar genom samarbeten, säger Maria Kolli.

Verksamheten är i viss mån kontroversiell eftersom det är en annan sida av konsumtionssamhället som måste hanteras. Avfallsmängderna är stora och växande. Dagligen tar Gryta avfallsanläggning utanför Västerås emot ett åttiotal lastbilar från närområdet för sortering och vidare distribution. I ett större sammanhang kör landets sopbilsentreprenörer dagligdags tusentals ton avfall till landets avfallsanläggningar. År 2015 producerades nästan fem miljoner ton hushållsavfall i Sverige – ökningstakten är ett par procent om året.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/ImageAndText.cshtml)

– Konsumtionen ökar och därmed avfallsmängderna. Därför växer också behovet av en hållbar och miljöriktig hantering, konstaterar Maria Kolli och jämför med det privata näringslivet där hon arbetade tidigare.

– Det intressanta med att arbeta offentligt är att inget är affärshemligt och att kunskapsöverföringen är fri och prestigelös. Vi tittar på lösningar i gränsöverskridande samarbeten från hela världen, högskolor och aktörer på marknaden. Det är många som arbetar mot samma mål om att minska mängden sopor och att hantera dem på ett miljövänligt sätt.

Infartskontrollanterna Carolina Berg och Johan Jonsson tar emot en lastbil med avfall på väg in till Gryta avfalls-anläggning utanför Västerås.

Samtidigt är verksamheten hårt reglerad av statsmakten och de miljömässiga kraven ökar för varje år. Alla kommuner måste ha en renhållningsordning och en vision för framtiden om att minska avfallsmängderna. VafabMiljö har alltså ett kontraproduktivt uppdrag på samma vis som Systembolaget inte ska uppmuntra alkoholkonsumtionen.

– Avfallshantering handlar om att sortera rätt avfall vid rätt tillfälle och därför driver vi ett informationsarbete i förebyggande syfte. Bland annat informerar vi om sopsortering på skolor och hos insamlings-organisationer, säger Maria Kolli.

En annan dimension är att medborgarnas intresse och medvetenhet ökar oavbrutet. Det märks bland annat genom att antalet besökare på VafabMiljös webbplats var 20 procent fler förra året jämfört med året innan.

Teknik lösningar

I Ateas leverans ingår:

  • Serverdrift, databasdrift, övervakning, applikationsdrift samt servicedesk.
  • Samarbetsplattform, lagring och support på plats.
  • It-arbetsplats som tjänst, utskrift som tjänst, kommunikation som tjänst.

– Vi satsar på digital kommunikation som ett led i att minska vår egen miljöbelastning. Det gör vi bland annat med ett nyhetsbrev och kontinuerliga förbättringar av webbplatsen, exempelvis genom att lägga ut sorteringsguider.

Tidigare skötte VafabMiljö it-driften internt med hjälp av konsulter från olika företag. Maria Kolli berättar att det saknats ett helhetstänk, men från och med i år är ett totalansvar för it upphandlat och driften sköts i ett samarbete med Atea. Det ger växande möjligheter att öka den digitala nyttan.

– Vi har nu en partner som är väl insatt och deltar i utvecklingen med nya tekniska lösningar för att vi tillsammans ska uppnå VafabMiljös mål om att effektivisera verksamheten med hjälp av digitalisering

Ett datalager ska byggas upp och ett system för beslutsstöd ska införas för att bättre kunna ta vara på informationen som verksamheten genererar. Dessutom ska appar och lösningar tas fram för företagets medarbetare, bland annat på Återbruken, för att underlätta deras arbete.

– VafabMiljö samlar in väldigt mycket data, men vi drar ännu inga slutsatser utifrån informationen, utöver det miljömässiga perspektivet. Det kan vi bli bättre på, inte bara för att effektivisera, utan för att bli av med farliga arbetsmiljöer och undvika de hälsorisker som hör ihop med avfallshantering.

Fakta VafabMiljö

Kommunalförbundet är bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun för att uppfylla visionen ”Tillsammans skapar vi det hållbara samhället”. VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Konkret handlar det om fakturering, kundservice, information, avfallsrådgivning, insamling, transport, sortering, återvinning, energiutvinning, biologisk behandling, kompostering, rötning av biogas och deponering. VafabMiljö ansvarar även för hämtning av hushållsavfall, slam och latrin. I regionen finns 18 återvinningsstationer och fem avfallsanläggningar.