2017-05-30

Norrskog tar skogen närmare ägarna

Nya verktyg och tekniker gör skogen mer tillgänglig för skogsägarna. Men när skogsägarföreningen Norrskog digitaliserar handlar det också om att höja kvaliteten och att kunna jobba smartare.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: Sandra Lee Pettersson

Sarah Andersson har en vag uppfattning om familjens skog. Ägorna ligger långt från hemmet, intresset från hennes sida är svagt och besöken har varit få. När hon plötsligt genom ett arv blivit skogsägare infinner sig en känsla av osäkerhet: Vad handlar skogsbruk egentligen om? Vad måste jag göra, vilka beslut måste fattas?

För något år sedan hade hon behövt resa långt för att se skogsbeståndet. Skogsbruksplanen finns visserligen på papper, men i en pappersplan är det svår att återskapa skogskänslan, naturen och träden. Med en app som Norrskog nyligen lanserat kan hon besöka skogen från sin surfplatta: se var den ligger, vilka områden den är indelad i samt när gallring och avverkning är planerade.

De skogsägare som anlitar Norrskog kan följa den egna skogens tillväxt i en app. Där kan de se exempelvis vindfällen, skadedjursangrepp eller märka ut svampställen.

Exemplet med Sarah Andersson är fiktivt. Men hon representerar en betydande del av skogsägarföreningen Norrskogs medlemmar. De som ärvt skog, som bor i storstadsområden och i somliga fall knappt sett sitt skogsbestånd.

Appen finns däremot. Den är ett led i Norrskogs digitalisering. Maria Edman, verksamhetscontroller på Norrskog, förklarar att de med digitala verktyg kan skapa en större förståelse och ett större engagemang hos skogsägare, både yngre och äldre.

”Det är få som lever på sitt skogsbruk idag. De flesta har skogen som en sidoinkomst och många bor i storstadsområden.”

— MARIA EDMAN,
verksamhetscontroller, Norrskog.

– Det är få som lever på sitt skogsbruk idag. De flesta har skogen som en sidoinkomst och många bor i storstadsområden. När vi digitaliserar delar av vår verksamhet förenklar vi för skogsägarna, bland annat genom att göra information om skogsbeståndet och skogsvårdsplanen tillgänglig där de oftast befinner sig; hemma.

Norrskogs digitaliseringsresa styrs främst av vilken information och vilka funktioner medlemmarna har störst nytta av. Redan idag är en stor del av skogsproduktionen digitaliserad: inmätning av avverkat virke sker digitalt och skogsmaskiner kan lämna ifrån sig GPS-data för platspositionering.

Så kan skogsbruket digitaliseras
 • Styra skogsmaskiner på distans. Med hjälp av 5G-teknik skulle avverkning kunna ske på distans.
 • VR, virtual reality. Genom att kombinera 3D-skanning med VR-teknik kan skogsägare röra sig i en virtuell version av sin skog.
 • Sensorer i skogen kan upptäcka skadedjur och varna om brandrisk.
 • Analys av flygbilder kan ge en uppskattning av skogens värde.
 • Drönare kan ge effektiv inventering av skog samt ta bilder till 3D-kartor. Försök har gjorts med avverkning av ungskog med hjälp av sågklingeförsedda drönare.

Med dagens teknik är det möjligt att ge skogsägarna realtidsbilder av produktionen, vilket öppnar för smidigare flöden och vinster för skogsbruket. Att exempelvis se om skogsvägarna fortfarande är frusna kan göra avverkningen effektivare med färre körskador och minskade utsläpp från maskinerna.

Kommunikationen med skogsägarna skulle också kunna förbättras och risken för missförstånd minskas. Maria Edman berättar att det i vissa fall kan ta ett och ett halvt år från det att ett kontrakt om exempelvis en avverkning undertecknas till dess att virket är sålt och pengarna når skogsägaren. Tekniken gör det möjligt att informera om milstolpar i produktionen.

Genom att låta skogsägarna ta del av milstolparna kan såväl Norrskog som de entreprenörer som anlitas få bekräftelser på att de uppfattat saker korrekt och att rätt åtgärder utförs.

It-chef Janne Björkman ställer sig ofta frågan vilken information som skogsägarna har störst nytta av. Svaren ligger till grund för vilka tjänster som bör digitaliseras.

– Idag sker en stor del av samordningen manuellt när det gäller skogsägarnas önskemål och planerade insatser i skogen. Även om det finns en viss grad av digitalisering inom respektive område behöver vi koppla ihop dem i högre grad, säger Janne Björkman, it-chef på Norrskog.

DEN MEST PÅTAGLIGA delen av Norrskogs digitalisering är den medlemswebb och den app som lanserades i höstas och låter skogsägarna se sin skog tillsammans med den aktuella skogsbruksplanen. Där går också att markera områden och platser, exempelvis för att hitta tillbaka till bra svamp- och bärställen.

Men för föreningen handlar den nya tekniken om mer än medlemswebben och appen. Janne Björkman ser digitalisering som något som ska genomsyra allt de gör. Samtidigt behöver de i första hand se till vilken nytta nya funktioner och verktyg ger medlemmarna.

– Just nu tittar vi på var våra största luckor finns. Appen och den nya medlemswebben är en bra början eftersom de flyttar ut en stor del av information och funktioner som rör skogsbestånden och skogsbruksplanerna till medlemmarna, säger Janne Björkman.

Norrskog utvecklar egna tekniska plattformar men får stöd av Ateas experter inom varje specifikt område, för rådgivning och konkret utvecklingsarbete.

– Ett viktigt inslag i att arbeta med externa konsulter är proaktivitet. Vi behöver ständigt hjälp med att få en glimt av vad som kommer bortom horisonten och här är Atea absolut en tillgång.

Förberedelser inför övergången till Windows 10 och Office 365 är två exempel på projekt där Atea är engagerat. I samband med migrationen pågår också en utvärdering av de analysverktyg som ingår i Office 365.

– För att våra medlemmar ska kunna tillgodogöra sig den nya tekniken krävs det att vi har konsulter som är snabbfotade, förstår våra behov och känner samma engagemang som oss och det gör Atea, säger Janne Björkman.

TEKNIKEN ÄR INGEN utmaning, säger han. Den stora frågan som Norrskog måste förhålla sig till är om informationen de presenterar och använder är aktuell och relevant för skogsägarna.

– Om vi inte tänker oss för kanske vi delar information som bara är aktuell en kort tid. I så fall skulle den vara mer förvirrande för skogsägaren än ett stöd.

En annan fråga som Jan Björkman lyfter handlar om att kunna garantera riktigheten hos informationen. I de många flöden och faser som finns i ett skogsbruk kan misstag lätt uppstå. Vad händer om någon glömmer att rapportera in en uppgift i ett visst steg? Hur påverkas informationen i nästa steg av ett sådant misstag?

– Det är vår största utmaning, att säkerställa kvaliteten på informationen, säger Janne Björkman.

Ett sätt att möta utmaningen är att dra fördel av den transparens som den nya tekniken tillåter. När alla i en produktionskedja vet att varje uppgift och värde som matas in följs av andra via appar och andra digitala verktyg, leder det automatiskt till en kvalitetshöjning.

Teknik och löningar

Ateas leverans till Norrskog

 • Utbildning för anställda i informationssäkerhet, pågår 2017.
 • NetApp. Lagring och backup.
 • Servicedesk för Norrskogs medarbetare i Umeå och Örnsköldsvik.
 • Office 365 införs under 2017, även Power BI för beslutsstöd.
 • Infrastruktur, smarta telefoner, klienter samt övrig hårdvara.
 • Rådgivning från specialister inom alla områden av Norrskogs infrastruktur. Fokus på att vässa affären med ny teknik.