2017-12-28

Blockchain kan skapa transparens i leverantörskedjan

Blockchain-tekniken kan spela en avgörande roll i utvecklingen mot en mer hållbar it-bransch. Det tror Sami Lundgren, en av medlemmarna i ASF Advisory Board – ett av Atea sammankallat råd som driver hållbarhetsfrågor för att skapa global förändring och förbättring.

Henrik Rådmark Journalist

Sami Lundgren har precis kommit tillbaka från ASF Advisory Boards första möte. Och han är överraskad. Positivt överraskad, understryker han.

– Jag trodde först att det här främst handlade om Atea. Men jag inser nu att det inte handlar om dem alls, utan om hela it-branschen, säger han.

Inkomna förslag diskuterades

I början av sommaren 2017 uppmanade Atea alla it-aktörer i Norden att svara på en enkät om vilka områden som är viktigast för dem inom hållbarhet. Under två dagar diskuterade medlemmarna i rådet de synpunkter, tankar och idéer som inkommit under året – allt handlar om hur it-branschen borde agera för att bli bättre på miljömässig och social hållbarhet. Synpunkterna kommer att sammanställas i en rapport som ska lämnas till RBA (Responsible Business Alliance) efter årsskiftet.

Bidrar med erfarenhet

Sami Lundgren är ansvarig för miljö och hållbarhet hos finska UPM, ett bolag där hållbarhet är en del av affärsidén. De för samman bio- och skogsindustrin för att skapa hållbara lösningar inom en rad områden, som bränsle, papper och byggmaterial.

– Företaget och dess föregångare har funnits i över 100 år och har hela tiden haft hårda krav på sig att agera på ett hållbart sätt, som skogsbranschen i övrigt. Därför tror jag att vi kan bidra med mycket inom ramen för ASF, konstaterar Sami Lundgren.

Han noterar också att ”vi finländare är ofta kvicka och noggranna, vilket alltid är en fördel i sådana här sammanhang”.

”Hållbarhet ligger i mitt DNA”

Hos UPM betraktar man hållbarhet som en affärsfördel och har gjort så under lång tid. Sami Lundgren beskriver hur de också förhåller sig till begreppet i en djupare mening.

– Jag är miljöbiolog, intresset för hållbarhet ligger i mitt DNA som en del av min utbildning. Jag tror verkligen att om man vill vara framgångsrik på lång sikt måste företag ta de här frågorna på allvar.

Samtidigt menar han att de har mycket att lära av samarbetet med de övriga medlemmarna i Advisory Board. Medan de hos UPM är mycket noga med att välja leverantörer av råvaran som ligger till grund för deras huvudverksamhet, har de inte ägnat lika mycket tanke åt it-relaterade hållbarhetsfrågor som vissa andra deltagare.

Ny teknik kan öka spårbarheten

I vart fall har de inte haft den kunskapen, vilket Sami Lundgren säger till stor del beror på att informationen sällan finns. Det är helt enkelt svårt för att inte säga omöjligt att veta var exempelvis de olika materialen i en telefon eller dator kommer ifrån. Det är ett område där det behöver ske stora förändringar, påpekar han.

– Jag ser att blockchain-teknik kan vara ett stöd i den utvecklingen. Med hjälp av den skulle vi kunna skapa en transparens genom hela kedjan, så att alla vet varifrån de råvaror som har använts i produktionen kommer och vilka fabriker som har tillverkat de olika delarna i en viss hårdvara.

Blockchain kan förändra spelplanen

Just transparens var en av de frågor som diskuterades under Advisory Board-mötet och som gjorde ett djupt intryck på Sami Lundgren. Diskussionen handlade om att konkreta mål för en ökad återvinning av elektronik visserligen är viktiga, men att det kanske vore mer effektivt att prioritera transparens genom hela produktionskedjan. 

– På UPM har vi 35 000 leverantörer och idag är det svårt att hålla oss uppdaterade på varje aktör ur ett hållbarhetsperspektiv. Särskilt om vi inkluderar alla parter i leverantörskedjan. Blockchain-tekniken skulle helt kunna ändra spelplanen.

ASF Advisory Board gör skillnad

När vi pratar är han tillbaka på UPM:s huvudkontor i Helsingfors. Men mycket av det två dagar långa mötet finns kvar i honom. Det var hög energi och en positiv stämning. Samtliga tiotalet deltagare verkade övertygade om att de är delaktiga i något som verkligen kommer att göra en skillnad. 

– Att göra det här i en grupp med representanter från olika branscher och med olika erfarenheter ger en styrka och skapar goda förutsättningar för att hitta nya idéer som för utvecklingen åt rätt håll.

Utvecklande att lära av varandra

För Samis del var det ”uppfriskande” och inte minst nyttigt att få kontakt med personer som liksom han arbetar med hållbarhetsfrågor, men i andra länder och inte minst i andra branscher.

– Vi på UPM är väldigt duktiga på hållbarhet när det gäller vår egen bransch. Men vi har en del att lära av hur andra branscher jobbar och hur de jobbar med it i det här avseendet.

Nästa steg i rådets arbete blir att färdigställa den rapport som mötet formulerade ett utkast till. I januari 2018 lämnas den över till RBA som kommer att använda den i sitt arbete med att driva förändringar mot en mer hållbar leverantörskedja inom it-branschen.