2016-09-19

Hållbarhet är lönsamt på många plan

Samarbete, lokalt engagemang och uthållighet är några ledord för EICC som under tolv år höjt etiken inom it-branschen och visat aktörerna hur de kan bli socialt och miljömässigt hållbara. Vi träffade Deborah Albers, ansvarig för sociala och miljömässiga frågor hos organisationen.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: Jonas Borg

Hon pratar fort och engagerat, har ett starkt driv och utstrålar ett djupt engagemang. Deborah Albers drivs av att försöka göra världen till en lite bättre plats. Och hon har förvisso en bra position i sammanhanget.

Hon sitter i ledningen hos branschorganisationen EICC, Electronic Industry Citizenship Coalition, vars mål är att tillsammans med it-branschens aktörer skapa en mer socialt och miljömässigt hållbar leverantörskedja. Dels genom att hjälpa medlemmarna att förstå under vilka förhållanden tillverkning sker, dels genom att driva konkreta förändringar.

Utmaningarna för att åstadkomma förändring handlar främst om två saker.

– Den ena handlar om att problemen är strukturella och att de har funnits under lång tid. Den andra är att frågorna inte är specifika för it-branschen. Exempelvis är utmaningen med arbetskraft som utnyttjas och får utstå extremt långa arbets-dagar vanligt i många branscher, säger Deborah Albers.

Därför arbetar EICC även med aktörer utanför it-branschen så att problemen inte bara flyttas runt, som hon uttrycker det.

Förutsättningarna för att driva förändring mot bättre arbetsvillkor och för att få företag att agera med större miljömässig hänsyn har aldrig varit bättre, hävdar hon. Trenden mot en högre medvetenhet kring hållbarhetsfrågor startade på allvar år 2010, då den så kallade Dodd Frank-lagen trädde i kraft i USA. Den tvingade bland annat företag att rapportera sin användning av konfliktmineraler.

– Vi ser sedan ett par år ett ännu starkare fokus på de här frågorna från regeringar, investerare, kunder och frivilligorganisationer, säger Deborah Albers.

Hon påverkar att samtidigt som det driver utvecklingen åt rätt håll skapar det också utmaningar för företag. Det blir hela tiden svårare att leva upp till de allt hårdare kraven som ställs på dem, bland annat kring det hon kallar hypertransparens. Att företagen in i minsta detalj kan visa hur aktörerna i deras leverantörskedja arbetar med frågor kring rekrytering, villkor för medarbetare, etik och miljöpåverkan. Det gäller i synnerhet företag i utvecklingsländer.

5 steg för att skapa en hållbar leverantörskedja
 1. Riskbedömning
  Titta på hela leverantörskedjan för att se var de största riskerna finns.

 2. Revision
  Låt en oberoende bedömare avgöra om de leverantörer som visar störst risk möter dina förväntningar eller krav.

 3. Skapa förändring
  Gör en plan för att driva förändringar hos de leverantörer som bäst behöver det.

 4. Verifiera
  När leverantören har genomfört planen, låt en oberoende aktör bedöma hur väl resultatet möter dina krav.

 5. Belöna
  Visa uppskattning för de leverantörer som möter och upprätthåller den nivå du satt upp.

– Det finns försvårande regler för företag idag men det är också en miljö som gynnar en positiv utveckling och bidrar till att skapa bestående förändringar.

En annan konsekvens av den ökade medvetenheten kring de här frågorna är att antalet revisioner ökar markant. 

Deborah Albers märker att många företag upplever en revisions-trötthet och att det i sig är något som måste hanteras för att utvecklingen inte ska stanna av.

– Många företag blir reviderade utifrån frågor kring social och miljömässig hållbarhet upp till tio gånger på ett år. Det är splittrande och ansträngande för verksamheten, säger hon och pekar på hur EICC kan hjälpa företag med detta.

– Ett medlemskap i organisationen betyder att medlemsföretagen kan dela resultat från revisioner med varandra, vilket minskar behovet av revisioner, säger Deborah Albers.

Deborah Albers reser snart till Kina där EICC i samarbete med lokala aktörer skapat ett kvalificerings-program för yrkesförberedande skolor och universitet. Programmet ska säkerställa att företagen följer EICC:s uppförandekod kring studenternas praktik på fabriker, vilka är en central del i yrkesutbildning i Kina.

– Tidigare har det här varit en oreglerad del i det kinesiska utbildningssystemet. Vi har samarbetat med lokala politiker, universitet och flera av våra medlemsföretag kring denna fråga. Programmet gör att företag som rekryterar personer från utbildningarna vet att de följer EICC:s kriterier, berättar hon.

Det är ett bra exempel på hur organisationen kan driva förändring. Deborah understryker att inget enskilt företag och ingen enskild aktör på egen hand skulle ha kunnat få till stånd något liknande.

– Vårt arbete bygger på samarbete mellan flera aktörer.

Världen blir bättre när företag förbättrar de sociala och miljömässiga villkoren i leverantörskedjan. Det är i många fall även ekonomiskt lönsamt.

– Kraven på företag ökar hela tiden kring de här frågorna. Att inte hantera dem skulle innebära stora risker i form av uteblivna affärer och ett skadat varumärke. Det skulle även kunna få legala konsekvenser, säger hon och tillägger att de möjligheter till samverkan som EICC ger också spelar en viktig roll ur ett lönsamhetsperspektiv för medlemmarna.

Det arbete som krävs för att kartlägga och komma till rätta med problem i sitt ekosystem innebär stora kostnader. Vilket för stora bolag skulle påverka lönsamheten högst påtagligt. För mindre bolag skulle kostnaderna innebära att de helt enkelt inte skulle kunna genomföra det som krävs, enligt Deborah.

Att Atea nyligen gick med i EICC gläder henne och hon säger att företaget har en unik möjlighet att påverka de stora tillverkarna inom it-branschen.

– Traditionellt säger man att de stora tillverkarna befinner sig högst upp i leverantörskedjan. Men Atea, som är en så stor återförsäljare, ligger faktiskt en nivå högre.

Ateas medlemskap är också en fjäder i hatten för EICC, hävdar hon, eftersom Sverige som land är ett av världens mest progressiva länder när det gäller arbete kring social och miljömässig hållbarhet.

– Att Atea anslutit sig till oss kommer att hjälpa branschen som helhet att röra sig ännu snabbare i rätt riktning.