2015-09-21

Samarbeten lyfter vården

För att hitta fler digitala lösningar som gör vården både säkrare och effektivare behöver it-avdelningen, läkare och vårdpersonal samarbeta på ett sätt som de aldrig gjort tidigare.

Johan Hallenborg, it-direktör Landstinget Kalmar Län

Föreställ dig att du ska genomgå en planerad bukoperation nästa vecka. Bokning och planeringen sker digitalt, din patientinformation finns lagrad i ett datacenter och de kirurgiska instrumenten rengörs av en förprogrammerad maskin. Med en minimal kamera på operations-instrumentet ser kirurgerna dina inre organ på en skärm. Efter operationen gör läkare och sköterskor sin rond med en platta där all information om vård och mediciner uppdateras i realtid. Om det skulle uppstå komplikationer efter opera-tionen och du befinner dig på en annan ort, behöver du inte oroa dig. Samtliga landsting har tillgång till 

dina patientuppgifter, vilket gör att vårdpersonalen har stor möjlighet att ge dig rätt vård. 

– Den här bilden visar att det i många fall inte längre är möjligt att skilja mellan vård och it. I operationssalen sker det mesta redan digitalt, att gå rond med digitala plattor testas just nu i flera landsting, säger Johan Hallenborg, it-direktör på landstinget i Kalmar län. 

De senaste tre åren har han arbetat intensivt för att medarbetarna ska ha förutsättningar att skapa lösningar som gör vården säkrare, effektivare och bättre för patienten. Johan Hallenborg lägger en stor del av sin arbetstid på att träffa nyckelpersoner inom landstinget som kirurger, sjuksköterskor och psykologer. Även psykiatrin använder allt fler digitala lösningar för exempelvis samtal mellan psykolog och en enskild vårdtagare eller gruppterapi via videomöten. 

– Vi behöver samarbeta på ett sätt som vi aldrig tidigare gjort för att hitta de bästa lösningarna för patienterna och verksamheten. Det kan innebära att it-medarbetare observerar ett antal operationer eller går med under ett antal ronder. Det kan också innebära att läkare och sjuksköterskor sätter sig in i vilken digital teknik som kan utveckla verksamheten, beskriver Johan Hallenborg. 

Landstinget i Kalmar län har kommit en god bit på väg på sin digitaliseringsresa. Just nu pågår ett test där sjuksköterskor och läkare på fem avdelningar använder digitala plattor när de går ronder. 

– Vi ser flera vinster med digitala plattor under ronder. Patientsäkerheten ökar när sjuksköterskan eller läkaren, direkt under mötet, lägger in information om vilka prover som tas och vilka mediciner som ges. Det finns alltid en risk att glömma något när uppgifterna läggs in i efterhand. Dessutom räknar vi med en tidsbesparing när uppgifterna läggs in löpande, säger Johan Hallenborg. 

Landstinget i Kalmar Län arbetar också med att digitalisera ankomsten till samtliga vårdcentraler och mottagningar, exempelvis tandläkare. När lösningen finns på plats kommer vårdtagaren att anmäla sin ankomst på en digital platta i receptionen. Läkaren eller sjuksköterskan får ett meddelande om att patienten sitter i väntrummet. Frikorten är digitala och sjukvårdsystemet uppdateras i realtid. Fakturahanteringen automati-seras, en faktura skapas automatiskt i ekonomisystemet och mejlas till patienten direkt efter besöket. 

Digitaliseringen påverkar landstingens budget, något som it-chefer och CIO:s har som uppgift att förklara och ibland försvara. Här gäller det att alla ser till verksamhetens bästa, menar Johan Hallenborg. 

– Vi kan välja att se det som att it-avdelningen får stora utgifter för att skapa digitala lösningar. Eller så kan vi se att hela landstinget gör en stor kostnadsbesparing med digitala lösningar. Verksamheten blir effektivare och vården säkrare när alla landsting har tillgång till samma information i realtid och informationen upp-dateras direkt när en patient fått en medicin eller tagit ett blodprov.