Hoppa till huvudinnehåll

Leverantörsuppföljning

It-branschens leverantörskedjor är långa och komplexa, och de försörjer miljontals människor. Att verka för att skydda de mänskliga rättigheterna, för etiska och ansvarsfulla arbetssätt, och för att minska klimatfotavtrycket i kedjorna är lika utmanande som angeläget. Vi måste använda vårt inflytande och arbeta långsiktigt och systematiskt för att påverka i en positiv riktning.

Vad gör Atea?

Vi verkar för att våra partners ska jobba lika prioriterat med hållbarhetsfrågorna som vi gör. Vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar enligt Ateas och RBA:s uppförandekod, vilket innebär att de har ett systematiskt och långsiktigt arbete för hållbara leverantörskedjor. Vi har etablerat tydliga förväntningar på att de behöver följa branschens högsta standarder och kontinuerligt förbättra sitt arbete, något som vi också följer upp. Vi arbetar också aktivt med rådgivning mot kund för att bidra till mer effektiva och relevanta hållbarhetskrav.

I vår eShop har vi gjort det enkelt att se vilka av våra partners som har visat oss ett ledande hållbarhetsarbete. Dessa har etablerade och mogna ledningssystem på plats och arbetar strukturerat för att följa upp att Ateas och Responsible Business Alliances uppförandekod efterlevs i leverantörskedjan.

Till eShop

RBA – branschens hållbarhetsorganisation

Vårt kanske viktigaste verktyg för arbetet med vår leveranskedja är vårt medlemskap i Responsible Business Alliance (RBA), den globala it-industrins medlemsorganisation för hållbarhetsfrågor. Vi har varit medlemmar i RBA sedan 2016. RBA har olika nivåer av medlemskap för att även kunna bjuda in och stötta organisationer som ännu inte kommit så långt i sitt leverantörsarbete. För att bli Regular Member, vilket är den nivå vi förväntar oss att våra leverantörer ska uppnå, behöver man kunna visa på ett systematiskt och långsiktigt arbete för hållbara leverantörskedjor.

Till RBA:s medlemslista

Responsible Business Alliance – så samarbetar branschen i hållbarhetsfrågor

Vad är Responsible Business Alliance (RBA)?

Sedan 2004 samarbetar it- och elektronikbranschens aktörer i hållbarhetsfrågor. Plattformen heter Responsible Business Alliance (RBA) som ger medlemmarna möjlighet att på ett standardiserat sätt driva sociala, miljömässiga och etiska frågor in sin leverantörskedja och kontinuerligt förbättras.

Atea gick med 2016 som första återförsäljare någonsin. Sedan dess har fler svenska aktörer anslutit, vilket ger oss en utökad möjlighet att via den nordiska framskjutna positionen i hållbarhetsfrågor driva på för global förändring.

Hur fungerar RBA-koden?

Kärnan i RBA-medlemskapet är RBA:s Code of conduct som alla fullvärdiga medlemmar förbundit sig att följa och även implementera bakåt i sin leverantörskedja. På Atea har vi till exempel en leverantörsuppförandekod som är baserad på RBA-koden.

RBA-koden uppdateras var tredje år och kraven höjs då successivt. I den processen kan alla medlemmar lämna in förslag på förändringar och sedan rösta om vilka som ska införlivas i koden.

Som RBA-medlem åtar man sig också att genomföra tredjepartsrevisioner i sin leverantörskedja, vilket innebär att oberoende aktörer granskar leverantörerna baserat på hur väl de uppfyller koden. Detta arbetssätt leder till kontinuerliga förbättringar.

Vilka sakfrågor driver RBA?

Utöver kärnverksamheten driver RBA, på egen hand eller tillsammans med andra, ett antal initiativ som adresserar specifika och särskilt kritiska sakfrågor. Inom ramen för skapa och dela verktyg för best practice, due diligence med mera. Även icke-medlemmar kan delta i dessa initiativ. Exempel är Responsible Minerals Initiative (RMI) för hållbar mineralutvinning och Responsible Labor Initiative (RLI) för att bekämpa modernt slaveri.

Varför är Atea medlem?

RBA:s fokus är tillverkning och leveranskedjan, och det är också tillverkare och varumärkesägare som utgör huvuddelen av medlemmarna. Att som leverantör utan egen tillverkning vara med i RBA ger dock väldigt bra möjligheter att föra en diskussion med de stora tillverkarna, att lyfta in Nordens förväntningar i dialogen samt att lära mer om branschen och kunna föra kunskapen vidare till våra kunder.

Det är också RBA som är huvudmottagare för de nordiska it-köparnas önskemål via vårt initiativ Atea Sustainability Focus.

 

Här kan du höra Timbuktu berätta om en av utmaningarna i it-utrustningens leverantörskedjor:

Samverkan för att nå resultat

Vi vet att vi behöver samarbeta för att lösa flera av de stora frågorna i produktionsleden. Därför deltar vi aktivt i RBA:s olika arbetsgrupper och i flertalet andra samverkansgrupper. Vi har länge arbetat med frågorna kring konfliktmineraler och den särskilda problematik de omgärdas av. Andra viktiga frågor är till exempel klimatfrågan och cirkulär ekonomi.

RBA:s public procurement taskforce som bevakar krav från offentliga aktörer runt om i världen (mest Europa) för att säkerställa att RBA och dess medlemmar har förutsättningarna för att möta dem. Ett exempel på det arbete som görs i gruppen är Practical guide to transparency in procurement som togs fram som en direkt följd av vårt arbete inom ASF. Här kan du läsa mer om ASF.

RMI – Vi var en av founding member av Responsible Raw Materials Initiative (RRMI), som syftade till att utöka det arbete RBA gjorde kring konfliktmineraler till att titta på råmaterial mer allmänt och på flera platser i världen. Som medlem i den strategiska arbetsgruppen deltog vi i diskussioner om hur detta borde utformas och implementeras. Detta initiativ slogs sedan ihop med det tidigare och formade Responsible Minerals Initiative

RBAs miljöarbetsgrupps (RBA’s Environmental Sustainability Workgroup - ESWG) jobbar för att hitta lösningar på miljöfrågor som klimatkrisen, vatten och avfallsfrågor - både hos medlemmarna och deras underleverantörer. Arbetsgruppen utvecklar strategier och verktyg för att förbättra mätningen av miljöpåverkan, förbättrad resurseffektivitet och för att stärka industrins kapacitet och prestanda.

Marknadens samlade krav har betydelse!

Det är också viktigt att vi tillsammans med våra kunder ställer samstämmiga krav på branschen och visar att vi följer upp dem! Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka. Här har vi tagit på oss ansvaret och rollen att samordna och sprida kunskap. År 2017 lanserade vi initiativet Atea Sustainability Focus som syftar till att samla den nordiska marknadens hållbarhetskrav så att vi tillsammans, i styrkan av våra samlade röster, kan göra oss hörda i den globala it-branschen.

Läs gärna mer om ASF här

Produktionen av it-utrustning  är spridd över hela världen. Att ställa krav och aktivt verka för en hållbar produktion och anständiga arbetsvillkor genom leverantörsleden är ett viktigt ansvar.