2017-07-06

Var är din strategi för skolan, Gustav Fridolin?

En övergripande nationell strategi för skolans digitalisering kommer inom de närmaste månaderna, lovade utbildningsminister Gustav Fridolin under ett möte med en stor delegation från IT&Telekomföretagen i november förra året. I mars beslutade regeringen om ändringar i kurs- och läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, som innebär att programmering och andra former av digitalt skapande uttryckligen förs in i styrdokumenten vilket vi tog emot som ett gott första steg på vägen.

Örjan Johansson
Örjan Johansson
Chef Skola

Men sedan dess har det varit tyst i frågan. Så tyst att vi med stigande oro ser att många kommuner nu slår av på takten i digitaliseringen av skolan - i stark kontrast till regeringens uttalade ambition att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vad är det egentligen som händer?

Som leverantörer av digitala lösningar möter vi dagligen ledande personer inom svensk skola över hela landet som med oro flaggar för att skolans digitalisering tappat styrfart. Upplevelsen är att Sveriges kommuner inte tar sitt ansvar till följd av de rådande oklarheterna kring regeringens strategi för digitaliseringen av skolan. I nuläget förvirrar den – eller avsaknaden av den – istället för att fungera som ett stöd för beslut.

Underlag saknas inte

Skolverket har lämnat sitt förslag - en ambitiös och genomarbetad plan - på nationell strategi för skolans digitalisering. Regeringen har också med denna som grund fattat kloka beslut om förändringar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Men beslutet om den så avgörande övergripande nationella strategin saknas alltså fortfarande.

Avsaknaden av beslut i frågan skapar stor osäkerhet inom skolväsendet och konsekvenserna av det ser vi nu, i form av en process som helt verkar ha stannat av. Ett konkret exempel vi ser är att rektorer nu omprioriterar kompetensutvecklingsinsatserna i skolan, då de inte upplever att det medför några sanktioner att gå emot förslaget till digital strategi.

Vi har respekt för att regeringen har valt att bryta ut beslutet kring läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Vi har även förståelse för, välkomnar rent av, att Utbildningsdepartementet vill korta ner och förtydliga Skolverkets förslag till målsättningar i sin strategi. Samtidigt är det här politiken börjar halta betänkligt. För det kan ju inte vara rimligt att det ska ta mer än ett år från det att ett förslag till strategi, som alla är eniga om är rimligt, läggs fram till dess att det antas och beslutas? Vad är det du inte säger eller vad vi inte förstår, Gustav Fridolin?

Många månader har gått, våra barn har sommarlov men vi vet att du Gustav arbetar några dagar till – åtminstone till och med lördag då du håller ditt partiledartal i Almedalen. Vi ser nu fram emot att under det höra dig säga att du i egenskap av utbildningsminister nu håller ditt löfte och tar ditt ansvar för att regeringen skyndsamt klubbar förslaget till nationell strategi för digitaliseringen av skolan. Beslutet är absolut nödvändigt för att Sveriges kommuner ska veta vad som gäller och i sin tur ta sitt ansvar för att alla barn och ungdomar får de bästa förutsättningarna, och att lärare och rektorer får den kompetens de behöver för att bygga världens bästa skola. Sveriges skolelever förtjänar det.

Örjan Johansson, Nationell affärsområdeschef skola Atea

Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig skola och högre utbildning Microsoft

Lars Kry, VD Sigma IT Consulting

Per Grape Grundare One Agency Sweden

Lars Wiigh, Affärsutvecklingschef IBM Nordic

Carina Wiman, Ansvarig partners och affärsutveckling, Tieto Education

Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Fakta

I april 2016 redovisade Skolverket förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen.

Visionen för strategin är att:

  • alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.
  • skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.
  • Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens.

I juni 2016 presenterade Skolverket förslag till ändringar i bland annat läroplaner, kursplaner, ämnesplaner. Dessa fastslogs av regeringen den 9 mars 2017.