Laddar meny

Så blir ditt industriella nätverk produktionssäkert och skalbart

Programmerbara styrsystem, kameror, sensorer och givare är mycket vanliga komponenter inom industrin. Med ett gemensamt datanätverk i verksamheten undviks ”it-öar” och datautbyte mellan system underlättas.

Detta exempel är en dubblerad, zonuppdelad nätverkslösning.

Detta exempel bygger på flera nätverkslösningar ursprungligen framtagna för produktionsnätverk inom skogs-, pappers- och gruvindustrin. Nätverkslösningen kan med fördel tillämpas inom all form av industriell verksamhet.

Lösningen uppfyller alla industriella krav på systemprioritering, hög dataöverföringskapacitet och ögonblicklig växling mellan det primära och sekundära datanätverket. Samma nätverkslösning kan därför användas exempelvis till kontrollersystem, videokameraövervakning, truckdatorer, servicebehov, positioneringssystem och uppkoppling av olika sensorer och givare.

Utmaningar och behov

Tidigare har verksamheten inte prioriterat datanätsfrågan vid införandet av industriella system, till exempel automationssystem och kameraövervakning. Det har resulterat i flera separata datanätverk som är levererade som en del av det industriella systemet. Nätverken är ofta baserade på enklare produkter som inte uppfyller behoven på ett skalbart och produktionssäkert nätverk. Detta har medfört risker kring kostsamma produktionsstopp och onödiga kostnader för att underhålla många nätverk, men också försvårat införandet av nya system för analys, optimering och effektivisering av produktion. Med andra ord införandet av lösningar för digitalisering.

Nytta och effekt av nätverkslösningen

Flexibelt och säkerhet

  • Minskad risk för produktionsstörningar beroende på datanätverkets utformning.
  • Ökad skalbarhet och säkerhet möjliggör införande av digitaliseringslösningar för optimering och effektivisering av produktionen.

Kontroll

  • Optimerad total kostnad för service och support av nätverk eftersom verksamhetsgemensamma lösningar skapas.

Enkelhet och spårbarhet

  • En gemensam nätverksinfrastruktur ger förenklad hantering och spårbarhet i nätverket vilket minskar tiden att analysera och åtgärda problem som kan uppstå i produktionsmiljön.
  • Standardiserad process för införande och förvaltning av nätverket i sin helhet.
Roland Henriksson
Försäljningschef
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer