Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitalisering i skolan
skola strategi Skola

Utbildning

Aktuella utbildningar

XX

Förändringsledning i skolan (FLIS)

FLIS är ett unikt program med fokus på förändring i praktiken. Med ett långsiktigt stöd under programmet, både av kollegor och av förändringsledare som känner till utmaningarna i vardagen leder och driver deltagarna sina förändringsprojekt på hemmaplan.

Ett tydligt fokus ligger på förändringsledning i organisationer i allmänhet och i skolans värld i synnerhet. Förändringsledarprogrammet passar för skolledare där digitalisering och förändringsprocesser står i centrum för att skolutveckling ska ske. Deltagaren skapar eller vidareutvecklar en konkret förändringsstrategi och får stöd i genomförandet av kompetenta processledare som har gedigen erfarenhet av såväl digitalisering som förändringsledning och finns som stöd under hela genomförandet.

I FLIS ingår kartläggningen av IKT i verksamheten som en del i strategiarbetet. Vi genomför FLIS i samarbete med konsulter från INDEA, som har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling och coachning av chefer i både näringsliv och offentlig verksamhet.

Så säger kunder om FLIS:

”Det har hjälpt mig att "hålla mig på banan" och lyfta blicken. Jag tycker om att utmanas i mitt ledarskap, så att jag tvingas tänka på vad jag gör och varför. Det har jag fått både av er kursledare och av mina kurskamrater. Det har varit bra att vi har fått testa många olika verktyg både i förändringsledning och digitalt. Det blir enklare att testa på hemmaplan när man känner sig förtrogen.”

”Jag har blivit mycket mer insatt i vad digitaliseringen innebär för våra elever och att man med ganska enkla medel kan utveckla sin verksamhet eller få medarbetarna att förändra sin undervisning.”

”Jag har provat på nya verktyg inom IKT och tvingar mig att våga och prova för att kunna föregå med gott exempel. Det största är dock min insikt i vad vi har för uppdrag, och skyldighet, när det gäller att ta oss an ansvaret dels att förstå ett nytt sätt att se på lärande och utveckling dels att kunna tillämpa detta synsätt i praktiken.”

Handledarutbildning

Vi utbildar samtalsledare för att stötta i det kollegiala arbetet med de lärmoduler för digitalisering som Skolverket tagit fram.

Atea har utbildat handledare sedan 2013 i syfte att stödja det organiserade kollegiala lärandet. Handledning som metod för att utveckla undervisning och lärande med digitalt stöd är en bevisat effektiv form för lärares lärande och i och med Skolverkets nya riktlinjer har kombinationen av handledning och IKT getts en ännu tydligare plats i skolutvecklingsarbetet. För att stödja skolor i arbetet med de lärmoduler för digitalisering som Skolverket tagit fram har vi designat en utbildning för grund- och gymnasieskolan.

Mål

Efter genomförd utbildning har du: Kompetens att som samtalsledare leda det kollegiala lärandet. En fördjupad insikt kring lektionsdesign med digitala verktyg. En ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande.

Innehåll

Vi arbetar med de moduler gällande digitalisering som Skolverket tagit fram. Anslaget i momenten Leda och lära i tekniktäta klassrum, Digitalt berättande, Kritisk användning av nätet och Säker användning av nätet är praktiskt, men alltid inramat av diskussioner kring hur verktygen bör användas för att ge bäst effekt för elevernas lärande.

Modulen Handleda syftar till att ge kompetens att genom handledning coacha dina kollegor till ett bättre användande av IKT i undervisningen. Handledningsmetodiken vi använder oss av är baserad på Les Foltos idéer om peer coaching samt NÖHRA-modellen som är framtagen av Kjell Enhager och Magnus Kull. Du som deltar i utbildningen är aktiv i alla ingående delar och får med dig en innehållsrik verktygslåda både vad gäller digitala verktyg för lärande och handledningsmetodik.

Omfattning

Åtta dagar, med möjlighet att kombinera de ingående momenten så att det matchar det behov som finns i verksamheten. Utbildningen är organiserad i block och vi specialdesignar gärna upplägget för er. Hur ni vill kombinera och planera innehållet bestäms i samråd med oss.

Kartläggning och analys av användning av IKT i skola och förskola

Ateas verksamhetsutvecklare stödjer huvudmän och skolledare med kartläggning av hur IKT används i undervisningen och i ledarskapet hos rektorer och förskolechefer. Nulägesanalysen ligger sedan till grund för planering av utbildningsinsatser under längre perioder.

Läs mer

Workshops

Utbildningspass med fokus på det praktiska arbetet. Hur nyttjar vi digitala verktyg för att arbeta innovativt och effektivt med lärande?

För att kunna utveckla nya metoder för lärande behöver man stifta bekantskap med teknikens möjligheter. Målet med våra workshops är att ge deltagarna ökad trygghet i att använda sina digitala redskap med syfte att förnya och effektivisera lärprocesser.

Fokus ligger på det praktiska användandet och kopplingen till relevanta styrdokument är alltid tydlig. Hur nyttjar vi digitala verktyg för att arbeta mera innovativt och effektivt med elevernas lärande?

Målgrupp

Målgruppen är pedagoger och/eller förskolechefer/rektorer i grupper om max 20 personer. Vi erbjuder workshops för alla plattformar, enheter och personalgrupper inom skola och förskola.

Kontakta oss gärna för att diskutera vilka möjligheter som finns.

Vi specialdesignar gärna utbildningar efter ditt eller din verksamhets behov

Några exempel:

  • Handledning av skolledare
  • Handledning av enskilda pedagoger alt. arbetslag/ämneslag
  • IKT-pedagog som tjänst

Kontakta oss gärna för att diskutera vilka möjligheter som finns.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)

Tillbaka till Digitalisering i skolan