Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitalisering i skolan

AI som stöttar elevernas läsutveckling - Skellefteå kommun

På en halv dag kan Skellefteå kommun med hjälp av AI testa läsförmågan hos en hel årskurs. Ett test tar bara ett par minuter, och efteråt får läraren bekräftat vilka elever som behöver omedelbar hjälp, och vilka som kan behöva extra stöd. Men möjligheterna med verktyget är betydligt fler än så.
Skellefteå kommun
Skellefteå
Hur stöttar vi elevernas läsutveckling?

Lexplore är ett verktyg som handlar om att förstå elevers läsförmåga på ett objektivt sätt, så att man därefter kan stödja och stimulera elevernas fortsatta läsutveckling. Det var 2018 som Skellefteå kommun tackade ja till att delta i ett pilotprojekt för att hjälpa till med att vidareutveckla Lexplore som verktyg utifrån hur det bäst kan användas i en skolkontext.

- Pilotprojektet var relativt litet med ett par involverade skolor, och handlade mest om vad Lexplore är och hur det kan användas i skolmiljö. Vi blev klara i jul och skulle därefter säga go eller no go. Då fattade vi beslut inom kommunen att gå vidare och prova detta på alla elever i årskurs 1–4 i Skellefteå, berättar Nina Persson som är biträdande rektor inom Skellefteå kommun.

Lexplore består av en skärm som eleverna får fokusera på och en eyetracker som följer deras ögonrörelser på skärmen. Baserat på elevens inspelade ögonrörelser görs en AI-baserad analys som sedan presenteras i en resultatportal.  Färgbedömningen av elevens läsförmåga kan sedan användas som underlag för att jobba vidare med hens läsutveckling på ett individanpassat sätt.

Minimalt med efterarbete

Det första steget när Skellefteå kommun gick med i pilotprojektet var att utbilda sina specialpedagoger. Därefter genomförde mentorn för varje skolklass tester av sina elever tillsammans med en specialpedagog som ansvarade för tekniken. Det går så klart att vara ensam om att göra testerna, berättar Nina, men för elevernas skull kändes det värdefullt att få ha sin klasslärare med sig, och att denne kunde fokusera på person istället för teknik. Första intrycket var positivt.

- Det var spännande med allt det nya, och att se vad tekniken kan göra för barnen. Eleverna tyckte det mest var roligt och klarade bra att sitta still under den korta tid som krävs. Förutom att varje screening tog så lite tid var det smidigt att det inte krävde så mycket efterarbete vilket uppskattas i lärarnas vardag, förklarar Nina.

Efter att skolan tackat ja till ett fortsatt användande påbörjades en full implementering av Lexplore. Nina tillsammans med tre lärare utbildade sig i Lexplore som ett nästa steg. Att vara fler som behärskar verktyget och testningen kändes viktigt för att driva på utvecklingen och för att kunna genomföra testerna löpande framöver. Desto fler gånger eleven har gjort testerna desto tydligare formar sig dennes kurva och blir lättare att analysera.

- Ofta bekräftar Lexplore vad man redan vet men det är tryggt att ha en objektiv och vetenskaplig screening att jämföra med bedömningsstödet, det ger en annan tyngd, menar Nina.

Elever som testar under medel, på rött eller gult, agerar skolan på direkt efter avslutad screening. Det största värdet ligger dock i de resultat som visar vilka elever som placerar sig inom ramen för medel men lite längre ner på skalan. Det är elever som kanske hade kunnat följa med strömmen annars och fått svårigheter först högre upp i åldrarna. Nu fångas de istället upp i ett tidigt skede och får stöd och uppföljning av läraren.

Några tips för dig som funderar på att testa Lexplore
  1. Möjliggör att läraren är med och screenar eleverna då de träffas dagligen. På så sätt slipper ni också en mellanhand.
  2. Se inte Lexplore som testningen i huvudsak, för testet bekräftar ofta vad du som lärare redan vet. Använd istället resultatet i dialogen med barn och föräldrar efteråt, och i arbetet med hur du bäst stöttar din elev.
  3. Lexplore är ett säkert och bra sätt att garantera en likvärdig skola där eleverna ges samma förutsättningar till sin läsutveckling. Följ upp ofta så att du kan anpassa läsinsatserna efter det.

Ett stöd för läraren i dialog med föräldrarna

Nina beskriver olika sätt som resultaten kan användas på. Dels kommer Lexplore-verktyget med olika arbetsmaterial som läraren kan använda sig av, och även färdiga lektionsplaneringar och läslistor med boktips av olika svårighetsgrad.

- Det är väldigt bra när man pratar med föräldrarna, att först beskriva hur det ser ut för eleven och i samma veva kunna ge dem boktips på en lagom nivå. Lexplore bidrar på så sätt till att undervisningen blir likvärdig, det vill säga att varje individ ges samma förutsättningar. Dessutom kan vi anonymisera resultaten för en hel årskurs och visa föräldrarna hur deras barn ligger till i stort, vilket kan vara skönt för dem, säger Nina.

Som pilotkommun har Skellefteå fått ge feedback tillbaka till Lexplore kring hur innehållet i lästexterna kan utformas för att motsvara den likvärdighet och jämställdhet som övriga delar av skolans innehåll bygger på. Just feedback-momentet har varit viktigt, och lyckat, under pilotperioden.

- Lexplore har varit väldigt lyhörda och jobbat aktivt med att utveckla tjänsten. De har frågat efter feedback och förbättringsförslag, och gjort förändringar mellan varje screeningtillfälle. Vi skulle rekommendera andra att följa efter och använda Lexplore de också.

Så här fungerar Lexplore

I fyra steg kartläggs läsförmågan hos eleverna. Det börjar med elevens läsning där ögonrörelserna spelas in, fortsätter med en AI-baserad analys innan resultatet presenteras i resultatportalen. Det sista steget är arbetet i skolan – att lyfta läsförmågan hos alla elever oavsett resultat.

Tillbaka till Digitalisering i skolan