Tillbaka till Äldreomsorg

Individuellt anpassad kommunikation och distansmonitorering i hemmet

Skapa trygghet för de sköra äldre och multisjuka och ett mer hållbart och säkert arbetssätt för personalen.

”De flesta personer vill vara mer delaktiga och ta större ansvar för sina liv, om de får lov.”

Vår lösning är en användarvänlig funktion som är effektfull för såväl verksamhet och brukare. Här samarbetar vi med en av marknadens ledande leverantörer, Cuviva.

Vi förklarar

Nyttan för brukaren och personalen

Personal och brukare ges möjlighet till daglig kontakt och viktiga provtagningar av olika hälsotillstånd som exempelvis temp, vikt, puls, blodtryck, andningsfrekvens och glucos som mäts med sensorer och enkäter.

Mätresultaten överförs och registreras för varje mättillfälle. Resultaten är lättillgängliga och åtkomliga för brukaren. 

Samtal, möten och besök som av olika anledningar riskerar att bli inställda kan ersättas av funktionen. Det gör att viktiga stödkontakter kan fullföljas.

Antalet resor minskar för både brukare och personal och det sparar tid, pengar och miljön.

Andra funktioner som är möjliga på distans är t.ex att fysioterapeuter kan lägga in träningsuppgifter via video, baspersonal får stöd från legitimerad personal och uppföljningsmöten med handläggare.

Funktionen förenklar dessutom samarbetet mellan kommuner och regioner då det inte finns några tekniska eller juridiska hinder för att hantera dubbla huvudmannaskap hos stödfunktionerna.

Flera plusfunktioner kan kopplas på, bl.a kommunikation med anhöriga och vänner, länkar till lokala nyheter eller favoritsidan på nätet.

Fördelar

  • Brukarna ges möjlighet till ökad känsla av ansvar, trygghet och kontroll i sina liv.
  • Effektfullt användande av befintliga resurser och möjlighet till högre kontinuitet i kontakten mellan brukare och personal.
  • Förenklat samarbete mellan kommuner och regioner som bidrar till personcentrerad vård och omsorg.

Målgrupp

  • Individer som är i behov dagliga insatser från personal inom vård och omsorg för att upprätta eller upprätthålla god hälsa och goda levnadsvillkor.
  • Äldre och multisjuka personer eller personer som lever med olika fysiska och psykiska funktionsvariationer.
  • Högriskpatienter, känsliga för exempelvis smitta.

Varför Atea

Atea har lång och bred erfarenhet av att arbeta med digitalisering som är anpassningsbart och lösningsfokuserat. Vi ställer krav på våra partners att alla funktioner ska kunna anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. Vår äldreomsorgsteam består av personer med erfarenhet av kommunal verksamhet och it-specialister.

Beskrivning av funktionen

Lösningen är ett digitalt stöd som möjliggör daglig och kontinuerlig kontakt mellan brukaren och vård- och omsorgsgivare. Kontakt mellan brukaren och personalen anpassas och kan ske som tal, text eller bild. Personalen arbetar i realtid via Companion Control Tower för att kommunicera med brukarna och följa upp mätvärden för olika hälsotillstånd. Personalen möts av en dashboard och där ges en överblick på samtliga kopplade brukares registrerade kontroller och checklistor samt meddelanden och uppgifter som ska göras. 

Inloggningen sker med tvåfaktor-autentisering för att möta den säkerhet som krävs vid hantering av personuppgifter. Brukaren som bor i ordinärt boende får Companion Home installerat hemma hos sig. I detta paketet ingår en användarvänlig surfplatta och individuellt anpassade och överenskomna sensorer och för att kontrollera hälsostatus hos den enskilde. Funktionen fungerar även på SÄBO eller BmSS. Då installeras Companion Hub som är avsedd för att flera individer använder samma enhet.

Kontakta gärna

Malin Sölsnaes
Chef Äldreomsorg
malin.solsnaes@atea.se
Tillbaka till Äldreomsorg
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer